Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KS2011]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 : 17 >> 

KS (Revisi Shellabear 2011): Al Masih mengutus aku bukan untuk mempermandikan orang-orang yang bertobat, melainkan untuk mengabarkan Injil. Lagi pula, Injil itu pun tidak kusampaikan dengan kata-kata berhikmah, supaya salib Al Masih tidak menjadi sia-sia.


AYT: Sebab, Kristus tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, bukan dalam hikmat kata-kata, supaya salib Kristus tidak dibuat sia-sia.

TB: Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil; dan itupun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

TL: Karena Kristus menyuruh aku bukannya akan membaptiskan orang, melainkan akan memberitakan kabar kesukaan, bukannya dengan hikmat perkataan, supaya jangan salib Kristus itu menjadi sia-sia.

MILT: Sebab Kristus tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk menginjil, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus tidak dibuat sia-sia.

Shellabear 2010: Al Masih mengutus aku bukan untuk mempermandikan orang-orang yang bertobat, melainkan untuk mengabarkan Injil. Lagi pula, Injil itu pun tidak kusampaikan dengan kata-kata berhikmah, supaya salib Al Masih tidak menjadi sia-sia.

Shellabear 2000: Karena Al Masih telah mengutus aku bukan untuk mempermandikan orang-orang yang bertobat, melainkan untuk mengabarkan Injil. Lagi pula, Injil itu pun tidak kusampaikan dengan kata-kata berhikmat, supaya salib Al Masih tidak menjadi sia-sia.

KSZI: Al-Masih mengutusku bukan untuk mengimadkan orang, tetapi untuk menyebarkan Injil. Aku menyampaikannya bukan dengan kata-kata kebijaksanaan manusia. Dengan demikian salib al-Masih tidak menjadi sia-sia.

KSKK: Sebab Kristus tidak mengutus aku untuk membaptis, melainkan untuk mewartakan Injil-Nya. Dan bukan dengan kata-kata yang indah! Karena itu berarti menghilangkan salib Kristus.

WBTC Draft: Kristus tidak memberikan tugas kepadaku untuk membaptis orang, melainkan memberitakan Kabar Baik, bukan dengan hikmat dunia, supaya salib Kristus tidak akan kehilangan kuasanya.

VMD: Kristus tidak memberikan tugas kepadaku untuk membaptis orang, melainkan memberitakan Kabar Baik, bukan dengan hikmat dunia, supaya salib Kristus tidak akan kehilangan kuasanya.

AMD: Sebab, Kristus tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Kabar Baik. Aku memberitakan Kabar Baik bukan dengan kata-kata yang pintar supaya kuasa salib Kristus tidak menjadi sia-sia.

TSI: Karena Kristus tidak memberikan tugas kepada saya untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik. Dan Dia tidak mau saya memberitakan dengan memakai kepandaian berbicara secara manusia duniawi, supaya kuasa rohani yang berada dalam berita tentang salib Kristus tidak sia-sia.

BIS: Kristus mengutus saya bukan untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik dari Allah; dan itu pun harus saya lakukan tanpa memakai kepandaian berbicara secara manusia, agar kuasa dari kematian Kristus pada salib tidak menjadi sia-sia.

TMV: Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis orang, tetapi untuk mengisytiharkan Berita Baik. Aku mengisytiharkannya tanpa menggunakan kata-kata yang berdasarkan kebijaksanaan manusia, supaya kuasa daripada kematian Kristus pada kayu salib tidak sia-sia.

BSD: Kristus mengutus saya bukan untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik dari Allah. Saya harus melakukan itu tanpa memakai kepandaian manusia untuk berbicara. Mengapa saya tidak memakai kepandaian itu? Karena saya mau supaya orang tetap dipengaruhi oleh kematian Kristus pada salib dan bukan oleh kepandaian saya.

FAYH: Sebab Kristus mengutus saya bukan untuk membaptiskan, melainkan untuk memberitakan Injil. Itu pun saya lakukan tidak dengan kata yang muluk-muluk atau pikiran yang hebat-hebat, sebab saya takut kalau-kalau saya mengurangi kebesaran kuasa yang ada pada berita sederhana mengenai salib Kristus.

ENDE: Sebab aku diutus Kristus, bukannja untuk mempermandikan orang, melainkan untuk memaklumkan Indjil. Dan itu bukan dengan kebidjaksanaan kata-kata, supaja salib Kristus djangan disia-siakan.

Shellabear 1912: Karena Al-Maseh sudah mencurahkan aku berkatnya hendak membaptis orang, melainkan hendak mengajar injil: maka itu pun berkatnya dengan budi kata-kataku, supaya jangan salib Al-Maseh menjadi sia-sia.

Klinkert 1879: Karena adapon akoe disoeroehkan olih Almasih itoe boekan akan membaptiskan, melainkan akan mengchabarkan indjil; maka ija-itoe boekan dengan kapandaijan perkataan, asal djangan palang Almasih mendjadi sia-sia adanja.

Klinkert 1863: Karna tiada disoeroehken Kristoes sama akoe memandiken orang, melainken mengabarken indjil: {1Ko 2:1,4; 2Pe 1:16} boekan dengan kapinteran perkataan, biar djangan salib Kristoes itoe djadi tiada bergoena.

Melayu Baba: Kerna Almaseh sudah hantarkan sahya bukan mau baptiskan orang, ttapi mau khabarkan injil: dan itu pun bukan dngan perkata'an punya bijaksana, saya jangan pula salib Almaseh itu mnjadi sia-sia.

Ambon Draft: Karana Tuhan CHRISTOS sudah tijada suroh b/eta, akan permandikan, tetapi a kan mengchotbatkan Indjil; bukan dengan perkata; an pan-de mengarti, agar djangan tsalib Tuhan CHRISTOS dja-di desija-sijakan.

Keasberry 1853: Kurna tiada disurohkan ulih Isa Almasih akan daku mumbaptisakan orang, mulainkan mumashorkan Injil: bukan dungan kapandiean purkataan purkataan, asal jangan salib Almasih itu munjadi tiada burguna skali kali.

Keasberry 1866: Kŭrna tiada disurohkan ulih Almasih akan daku mŭmbaptisakan orang, mŭlainkan mŭmashorkan Injil: bukan dŭngan kapandiean pŭrkataan orang, asal jangan salib Almasih itu mŭnjadi tiada bŭrguna skali kali.

Leydekker Draft: Karana 'Elmesehh sudah tijada menjuroh 'aku 'akan permandikan, hanja 'akan memberita 'Indjil: bukan dengan hhikmet kalam, sopaja tsalib 'Elmesehh djangan debathilkan.

AVB: Kristus mengutusku bukan untuk membaptis orang, tetapi untuk menyampaikan Injil. Aku menyampaikannya bukan dengan kata-kata kebijaksanaan manusia. Dengan demikian salib Kristus tidak menjadi sia-sia.

Iban: Laban Kristus ukai ngasuh aku maptisa orang, tang ngasuh aku nusui Berita Manah - ukai ngena pengelanchar bejaku ti datai ari penemu-dalam mensia, enggai ke kuasa regang Kristus lenyau ngapa.


TB ITL: Sebab <1063> Kristus <5547> mengutus <649> aku <3165> bukan <3756> untuk membaptis <907>, tetapi <235> untuk memberitakan Injil <2097>; dan itupun bukan <3756> dengan <1722> hikmat <4678> perkataan <3056>, supaya <2443> salib <4716> Kristus <5547> jangan <3361> menjadi sia-sia <2758>.


Jawa: Sabab Sang Kristus anggone ngutus aku iku ora supaya mbaptis, nanging supaya ngabarake Injil, lan bab iku ora nganggo kawasisaning tembung, supaya salibe Sang Kristus aja nganti dadi nglaha.

Jawa 2006: Sabab Kristus anggoné ngutus aku iku ora supaya mbaptis, nanging supaya ngabaraké Injil, lan bab iku ora nganggo kawicaksananing tembung, supaya salibé Kristus aja nganti tanpa guna.

Jawa 1994: Sang Kristus ora ngutus aku supaya mbaptis wong. Panjenengané ngutus aku ngabaraké Injil, lan mulangaké Injil mau nganggo basa sing prasaja, ora manut kawicaksanané manungsa. Awit yèn nganggo basa sing manut kawicaksanané manungsa, sédané Sang Kristus ing kayu salib dadi nglaha lan sakèhé daya kasektèné dadi ora ana paédahé.

Jawa-Suriname: Para sedulur, Kristus ora ngongkon aku mbaptis wong, nanging Dèkné ngongkon aku nggelarké kabar kabungahan. Enggonku mulangké kabar kabungahan iki ya ora nganggo tembung sing abot-abot, ora manut kapinterané manungsa. Awit nèk njagakké kapinterané manungsa, tibaké enggoné Kristus mati nang kayu pentèngan ya ora ènèng ajiné blas.

Sunda: Kristus ngutus sim kuring teh lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun nguarkeun Injil Kasalametan. Ari nguarkeunana lain ku kapinteran nyarita tina cara manusa, supaya ulah nepi ka matak ngagaplahkeun kakuatan kawasa pupusna Kristus dina salib.

Sunda Formal: Simkuring diutus ku Al Masih teh, lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun ngawawarkeun Injil. Sanajan kitu, lain ku pipinteranan sorangan ngarang carita, bisi matak cambal kana kakawasaan Salib Al Masih.

Madura: Almasih ngotos kaula banne kaangguy abaptis oreng, coma kaangguy aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah; ban ganeka saos sareng kaula kodu elakone ta’ kalaban ngangguy kapenterran acaca menangka manossa, sopaja kobasana sedana Almasih e kaju salib ta’ parcoma.

Bauzi: Em gi dam koena vuu valo baptislehe bak. Nehaha bak. Kristus eba gagu oluhu di lam Aho eba neha, “Oho dam ahebu vuu valo baptisleidale,” lahame eba labi gagu oluhu vabak. Aho gi neha, “Aho meedaha Im Neàna lam eho dam bake vou vameatedale,” lahame eba labi gagu oluhu bak. Lahana ame im lam eho vou vameatedam di lam Kristus eba malehemu eho ba bak damat ibi iho ozome keobaeme vameadam bakti ulohona ame im vou vameatedam vabak. Bisi bak damat ibi iho ozome keobaeme vameadam bakti ulohona dam bake vou vameatedam labe damat gi ame bak labet tum bak labna zohàme em gi uho faina meedam bak laba Kristusat Aho gohali damat Am ve ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho im lamota vou vameatedam bak. Meit gi ame im lab aihi labe ame im lam feà labe uba modi vizi uho tum bak laba ozome eho gi ame im lamota dam bake vou vameatedam bak.

Bali: Santukan Ida Sang Kristus ngutus tiang boyaja buat nglukat anak, nanging buat ngortiang Orti Rahayune punika. Samaliha mangda tiang ngortiang Orti Rahayune punika boyaja antuk bebaosan sane saking kawicaksanan manusa, mangdane sedan Ida Sang Kristus ring salibe miwah saluiring pikenohnyane sampunang kantos tan papuara.

Ngaju: Kristus manyoho aku dia uka mampandoi oloh, malengkan uka mangabar Barita Bahalap bara Hatalla; tuntang aku malalus jete mahin dia mahapan kataungku hakotak tumon cara olon, mangat kuasan pampatei Kristus intu kayu sampalaki te dia hayang.

Sasak: Almasih ngutus tiang ndẽqne jari baptis dengan, laguq jari nyampẽang Kabar Solah lẽman Allah; dait nike ẽndah harus tiang laksaneang ndẽq kadu kepinteran ngeraos secare manusie, adẽq kuase ninggal-Ne Almasih lẽq kayuq salib ndẽq sie-sie.

Bugis: Nasuroka Kristus tenniya untu’ cemméi tauwé, sangadinna untu’ mappallebbangengngi Karéba Madécéng polé ri Allataala; na iyaro harusu’i upogau’ tekkupaké amaccang mabbicaraé secara tolino, kuwammengngi akuwasanna amaténna Kristus risallié dé’ namancaji siya-siya.

Makasar: Nasuroa’ Almasi teai untu’ a’je’ne’ tau, passangalinna untu’ ambirittakangi Kabara’ Baji’ battua ri Allata’ala, siagang pole, anjo kugaukangi teai lanri kacara’dekang a’bicara salaku rupatau, sa’genna la’jari sia-siamo anjo koasa kamateanNa Isa Almasi ri kayu sallika.

Toraja: Belanna tae’ Nasuana’ Kristus la ma’dio’, sangadinna la umpa’peissanan Kareba-kaparannuan, tangia diona kada mammi’ ullisa’i kamanarangan lino, kumua da’ anna torro sala tu pea’ta’Na Kristus.

Duri: Nasuara' Almaseh male mpangpeissenan Kareba Kasalamatan, te'da nasuana' male njio' tau. Tangngia kamaccanku' ba'tu kapaissenanku' kupake mpangpeissenan Kareba Kasalamatan. Sanga ia ke susii joo, te'da naissenni tau to kuasa kamatean-Na Almaseh jao kaju sitamben.

Gorontalo: Te Almasih dila lopoahu mayi olau mopolihu to tawu, bo wau ilahula-Liyo mopotunggulo habari mopiyohu lonto Allahuta'ala. Wau helokaraja tugasi boyito dila helomake totau mobisala, alihu u mo'otariki to tawu dila bo totau bo opopate li Isa Almasih to ayu salipu.

Gorontalo 2006: Ti Almasi lolao olaatia dilla u mopolihu tau, bo u mopohabari Habari Mopiohe monto Allahu Taa̒ala; wau uito olo musi pohutuo mao̒ lowatia lou̒ diila momake pongotota mobisala odelo dudelo lomanusia, alihu kawasa monto opopate li Almasi tosalipu diila mowali dia ohuna.

Balantak: Kristus nomosuu' i yaku' taasi' kada' bo pansarani mian, kasee kada' bo pengelelekon Lele Pore. Porobungku taasi' koi porobuna mian men pande. Koiya'a a men yaku' limang, dako' penta' a kuasa ni Kristus men nolapus na saliip.

Bambam: Aka kao-kao tä' deem nasuaä' Kristus la mantedo', sapo' nasuaä' la umpa'pakahebaam indo Kaheba Katilallasam buttu yabo mai Puang Allataala. Anna taia kamanähängam hupatau kupake umpa'pakahebaam indo Kaheba Katilallasam lako hupatau. Aka maka' la ia nasuhum matappa' hupatau, iya la labu' bäbä indo kakuasaanna kamateanna Kristus yabo kaju sitambem.

Kaili Da'a: Aku da'a nipakau Kristus mombadiu tau tapi ala mompatolele Kareba Belo. Pade tempo aku nompatolele Kareba etu aku da'a notesa nantuki notonggari ja'i manusia ala ne'e sampe tau aga nanjarumaka kata'uku notesa. Ane iwetu kamate Kristus ri kayu parika da'a ria gunana.

Mongondow: Aku'oi pinotabaí mangoi i Kristus de'emanbií mamangoi mobaptis, ta'e mamangoibií mopota'au in Habar Mopia. Bo demanbií doman kapandoianku tontanií im pinakeíku simbaí oyuíon mangale ing kawasa nongkon kinopatoian i Kristus nongkon kayu pinoyotalempang.

Aralle: Naängkä'ä' Kristus mendahi pesuona, dai aka' anna malaä' untero' tau. Ampo' nasuoä' umbaha Kaheba Mapia. Ponna ke kupepainsangnging inde Kaheba Mapia, tadia kamanähängangku ang si kupake ma'kara, anna dai aha arang tau ang la mampetahpa' supung aka' kamanähängangku, lambi' dai sika ungnginsang kakuasaanna Kristus naonge mate yaho di kayu sitambeng.

Napu: Kerisitu barana moangka mewali suroNa bona moriuna tauna, agayana Naangkana bona moantina Ngkora Marasa. Ane kupahawe Ngkora Marasa, barana mololita hangko i kamapandeku datihe ara tauna au mampoinalai lolitangku anti kamapandeku moleri barahe moisa kuasana Kerisitu au mate i kau mombehape.

Sangir: I Kristus něndolohu iạ e wal᷊inewe ipěnahani taumata, kaiso kawe ipělẹ̌habar'u Injilẹ̌ bọu Ruata; kụ ene harusẹ̌be koatengku wal᷊inewe ual᷊ingu, pande mahumbisara mạtaumata, tadeạu kawasam papateng Kristus su kalu piněnggantongang e tawe makoạ tạ kěhase.

Taa: Apa i Kerisitu nangampokau aku si’a damangabaptis tau. Ia nampokau aku damampakarebaka tau kareba matao. Pasi tempo aku mampakarebaka kareba matao etu aku taa magombo mangampake kapande to si aku naka ne’e re’e tau to mangaya ojo yako kapandengku etu. Apa ane ewa see, sira taa damangansani mangkonong kuasa ngkapate i ngKerisitu ri kaju pasape.

Rote: Kristus ta nadenu au soaneu salani hataholi fa, te soaneu tui-benga Hala Malole maneme Manetualai na mai; ma au muse tao dede'ak ndia no ta pake hataholi daebafa ka malela kokola na boen, fo ela Kristus mamaten nai ai nggangek lai na, koasa na boso da'di sosoa-ndandaa tak.

Galela: Sababu ma Kristus gena ngohi woisuloka, upa ka ma ngale o nyawa taosi, duma ma ngale gena o habari qaloloha magena tosihabari o nyawaka. De nakoso tosihabari la o nyawa aku yopiricaya gena, upa de to ngohi ai cawaro ma demo. Upa sidago ona yanakowa ma ngale ma Kristus to Una Awi kuasa so aku ona isalamati, sababu ma orasi wosone Una Awi manara o sangahadika.

Yali, Angguruk: Kristus inowen anden ap ikma pilap enebuhu ulug mon naptisi fug, we At awene fahet ap hiyag isahun ulug mon naptisi. Kristus e fam telfahon ino siyahap timin fug ulug alem noluk teg lahi ulug enele hemet toho uruk inaben uruk hag toho anden oho irikik fug.

Tabaru: Ngoi ma Kristus woisuloko ko 'o nyawawa taki'osiki, ma 'ena tosihabari 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno, de ge'ena mita salingou tadiai ko de 'o nyawawa ma barija tosibicara, la ma Kristus wosongene 'o salipoka ma kuasa 'uwa kaiparacuma sababu kayasahewa.

Karo: Aku isuruh Kristus labo guna mperidiken, tapi guna meritaken Berita Si Mehuli, janah e pe labo erkiteken kinibeluhen manusia ngerana, gelah ula lasam kematen Kristus i kayu persilang.

Simalungun: Ai seng isuruh Kristus ahu mandidihon, tapi mangambilankon Ambilan Na Madear do, anjaha ai pe seng marhata hapentaron, ase ulang lumei kuasa ni silang ni Kristus.

Toba: Ai ndang disuru Kristus i ahu mandidihon, mamaritahon barita na uli do; jala i pe, ndada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristus i.

Dairi: Ipasulak Kristus aku oda ngo lako perridiken, tapi lako merrèken Sukuten Kelluahen bai Dèbata nai ngo; idi pè oda ngo kubakin pantas-pantas jelma mengerrana. Ai ukum kerna kepantasen ngo kubakin, gabè moru mo kuasa permatè Kristus i silang i.

Minangkabau: Isa Almasih ma utuih ambo, indak ka untuak mampamandikan urang doh, tapi untuak mambaritokan Injil nan dari Allah; itu pun musti ambo karajokan, indak jo mamakai kapandaian ambo mangecek sacaro manusia doh, supayo kuwaso kamatian Isa Almasih di salib, jan sampai indak ado aratinyo.

Nias: Ifatenge ndra'o Keriso tenga ba wombayagõ idanõ niha, no ba wame'e Turia Somuso Dõdõ soroi Lowalangi; ba hiza lõ tola lõ ulau da'õ tenga si fao fa'onekhe ba wahuhuo dali niha, ena'õ lõ tobali zayazaya gõlõ wa'abõlõ moroi ba wa'amate Keriso ba rõfa.

Mentawai: Aipoí aku néné kaku, tá masiraú sirimanua aikoiniaké aku Kristus, tápoi masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé. Kapasigagalaiakéku nia leú et, tá ka puaagaira manibo sirimanua, bulé buí imasibbu geget kamateiat Kristus ka siliktenga.

Lampung: Almasih ngutus nyak lain hak untuk ngebaptis ulun, melainko untuk ngabarko Kabar Betik jak Allah; rik udi pun harus kulakuko tanpa memakai kepandaian cawa secara manusia, in kuasa jak kematian-Ni Almasih di salib mak jadi sia-sia.

Aceh: Almaseh geu-utus ulôn bukon keu lôn pumanö manusia, teuma keu ulôn peusampoe Haba Gét nyang teuka nibak Po teu Allah; dan nyan pih harôh ulôn peubuet ngon hana lôn peuguna keuhai carông ulôn meututoe seucara manusia, mangat kuasa nibak maté Almaseh bak kayée saleb nyan hana jeuet keusia-sia.

Mamasa: Annu tae'nakkao nasua Kristus la mantedok, sapo la umpalanda'na' Kareba Kadoresan. Anna tangngia kamanarangangku mantula' kupake, annu ianna kamanarangangkumo naita tau napolalan mangngorean, ta'mo ungkaleso manappa kakuasaanna Kristus to mangka dipatei yao kayu pantokesan.

Berik: Kristus Jei ai enggalfe as Jam baftayan, ai angtanes baptistababinennefe. Jengga Jei ai as enggalf baftana, ai Taterisi Waakena ai agam nasbinennef. Ai Taterisi Waakena jeiserem jam agalap nasbinennerem, ai ajam nasipmiyen tousaiserem angtanemanaiserem jeme, aam temawer ai bai angtane taterisi amna tefner ne saribefe. Afa jei taterisi amna tefner sene saribenerem, gam jega baabeta tere Kristusmanaiserem ti salibibe enggalfe angtane jem gam waakentababisife, baabeta jeiserem je ga jam se elsini.

Manggarai: Ai hi Kristus wuat aku toé latang te cebong, maik latang te wéro Keréba Di’a, agu hitu kolé toé ali nggalas de curup, kudut panggol di Kristus néka oké-bon.

Sabu: Ne pepue ya ri Kristus, adho tu ta la pejhiu ddau, wata ke tu ta la pepeke ne Li Hagha Dhara do ngati Deo ne, jhe ne naanne lema do jhamma ta jhagge ri ya nga do dho tenge ta pake ne lua i'a ta pedai lii mii ddau raiwawa ne, mita do dho parahuma wue ke ne higa ngati lua made lua made Kristus pa kolo ajhu ketoe ne.

Kupang: Te Kristus sonde utus sang beta ko pi sarani orang. Beta pung tugas pokoꞌ tu, andia kasi tau orang soꞌal Dia pung Kabar Bae. Ma kalo beta ada kasi tau orang bagitu, Dia sonde suka beta omong pake bahasa tinggi ko kasi tunju beta pung pintar, ko, kasi tunju alasan yang hebat dong. Te kalo beta omong bagitu, itu kasi kurang kuasa dari carita soꞌal Kristus pung mati di kayu palang.

Abun: Ji yo ras yé mwa mo syur nde, we Kristus yo syogat ji mu wa ji ras nje mo syur nde, wo An syogat ji mu wa ji ki sukdu subot os ndo gato Yesus Kristus kak wa men yetu ne. Ji mu ji ki sukdu subot An tepsu ye gato farkor kok nde. Ji ki sukdu su kwa gato kru nde, sawe yé bes sukdu ne kok wai, ete yé yo nutbot suktinggi gato bor mo Kristus mo kwesukwin ne nde.

Meyah: Didif dita baptis gu rusnok oskiyai ojgomu, jeska Kristus onobk didif jeskaseda dita baptis gu rusnok nomnaga guru. Tina ongga tenten bera, Ofa obk didif jeskaseda dagot rot Allah efen oga ongga oufamofa ojgomu. Noba didif dinera duga ongga rusnok enjgineg rusujohu oida dudou erek efesis eteb rot guru. Tina didif dira duga ongga erek giskini ojgomu. Didif dita erek koma jeskaseda mar ongga didif dimfesij rot Allah oga osok gij Yesus, ongga anggos tumu mega salib, bera ongga oroku rua rudou skoita Yesus fogora ruroru Ofa tein.

Uma: Kristus mpajadi'-a suro-na, uma bona mponiu' tauna. Nasuro-a mpokeni Kareba Lompe'. Ane kuparata Kareba Lompe' toe, uma kupake' kapantea-ku moto mololita. Nee–neo' mpai' tauna mpangala'-a muntu' ngkai kapantea-ku, pai' uma ra'incai baraka' kamate-na Kristus hi kaju parika'.

Yawa: Weye Kristus po rinatutir indamu syo vatane maugasya kuvuni omamo jewen. Yara Po rinatutir indamu syo Apa Ayao Kove ravovo vatano wanui mansai. Weti syayao papirabe mine so ama ana ratantona ntiti raije ramu, weye syonae vatane wanave sya ayao ntiti raiji, weaveti Kristus apa kakai no inyo kapite rai ama vambunine meweno rai. Yara syare vatane wanave Kristus obo ai.


NETBible: For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel – and not with clever speech, so that the cross of Christ would not become useless.

NASB: For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void.

HCSB: For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel--not with clever words, so that the cross of Christ will not be emptied of its effect .

LEB: For Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel, not with _clever speech_ , lest the cross of Christ be emptied.

NIV: For Christ did not send me to baptise, but to preach the gospel—not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.

ESV: For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.

NRSV: For Christ did not send me to baptize but to proclaim the gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be emptied of its power.

REB: Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel; and to do it without recourse to the skills of rhetoric, lest the cross of Christ be robbed of its effect.

NKJV: For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect.

KJV: For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.

AMP: For Christ (the Messiah) sent me out not to baptize but [to evangelize by] preaching the glad tidings (the Gospel), and that not with verbal eloquence, lest the cross of Christ should be deprived of force {and} emptied of its power {and} rendered vain (fruitless, void of value, and of no effect).

NLT: For Christ didn’t send me to baptize, but to preach the Good News––and not with clever speeches and high–sounding ideas, for fear that the cross of Christ would lose its power.

GNB: Christ did not send me to baptize. He sent me to tell the Good News, and to tell it without using the language of human wisdom, in order to make sure that Christ's death on the cross is not robbed of its power.

ERV: Christ did not give me the work of baptizing people. He gave me the work of telling the Good News. But he sent me to tell the Good News without using clever speech, which would take away the power that is in the cross of Christ.

EVD: Christ did not give me the work of baptizing people. Christ gave me the work of telling the Good News. But Christ sent me to tell the Good News without using words of worldly wisdom. If I used worldly wisdom to tell the Good News, then the cross of Christ would lose its power.

BBE: For Christ sent me, not to give baptism, but to be a preacher of the good news: not with wise words, for fear that the cross of Christ might be made of no value.

MSG: God didn't send me out to collect a following for myself, but to preach the Message of what he has done, collecting a following for him. And he didn't send me to do it with a lot of fancy rhetoric of my own, lest the powerful action at the center--Christ on the Cross--be trivialized into mere words.

Phillips NT: For Christ did not send me primarily to baptize, but to proclaim the gospel. And I have not done this by the persuasiveness of clever words, for I have no desire to rob the cross of its power.

DEIBLER: Christ sent me not primarily to baptize people but to preach the good message about him. When I do that, he does not want me to use words that human philosophers consider wise [IRO]. I do not want the message about what he accomplished when he was nailed to the cross [MTY] to lose its power.

GULLAH: Christ ain sen me so A kin bactize people. E sen me so A kin go roun da tell people de Good Nyews. An A ain fa tell um wid purty wod. A da tell um plain, cause A ain wahn fa tek nottin way fom de powa ob Christ pon de cross.

CEV: Christ did not send me to baptize. He sent me to tell the good news without using big words that would make the cross of Christ lose its power.

CEVUK: Christ did not send me to baptize. He sent me to tell the good news without using big words that would make the cross of Christ lose its power.

GWV: Christ didn’t send me to baptize. Instead, he sent me to spread the Good News. I didn’t use intellectual arguments. That would have made the cross of Christ lose its meaning.


NET [draft] ITL: For <1063> Christ <5547> did <649> not <3756> send <649> me <3165> to baptize <907>, but <235> to preach the gospel <2097>– and not <3756> with <1722> clever <4678> speech <3056>, so that <2443> the cross <4716> of Christ <5547> would <2758> not <3361> become useless <2758>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 1 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran