Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 6 >> 

1Tatkala 'itu katalah Solejman Huwa sudah baferman; bahuwa 'ija hendakh dudokh didalam ramang.

2Maka 'aku djuga sudah per`usah sawatu khobah, 'akan kadijaman bagimu: sawatu tampat jang tatap 'akan kadudokanmu salama-lamanja.

3Sudah 'itu maka berpalinglah Sulthan durdjanja, sambil memberkatij saganap pakompolan 'awrang Jisra`ejl: maka saganap pakompolan 'awrang Jisra`ejl pawn berdirilah.

4Maka berkatalah 'ija; segala pudji bagi Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, jang sudah baferman dengan mulutnja pada Da`ud 'ajahku, dan dengan tangannja, sudah memunohij 'itu, 'akan sabdanja:

5Deri pada harij 'itu, tatkala 'aku sudah meng`aluwarkan khawmku deri dalam tanah Mitsir, tijada 'aku memileh barang? negerij, deri pada sakalijen hulubangsa 'awrang Jisra`ejl 'itu, 'akan per`usah sawatu khobah, sopaja namaku 'ada disana dan tijada 'aku memileh barang laki-laki, mendjadi Pang`andjar di`atas khawmku 'awrang Jisra`ejl.

6Tetapi 'aku sudah memileh Jerusjalejm, sopaja namaku 'ada disana: dan 'aku sudah memileh Da`ud, sopaja 'ija djadi kapala khawmku Jisra`ejl.

7Songgohpawn 'adalah didalam hati Da`ud, 'ajahku per`usah sabowah khobah bagi nama Huwa 'Ilah, 'awrang Jisra`ejl.

8Tetapi bafermanlah Huwa kapada Da`ud 'ajahku; sedang sudah 'ada didalam hatimu per`usah sabowah khobah bagi namaku: sahadja bajik sudah kawbowat, bahuwa demikijen 'itu 'adalah didalam hatimu.

9Samadjalah 'angkaw 'ini tijada 'akan per`usah khobah 'itu: melajinkan 'anakhmu laki-laki, jang 'akan pantjar deri dalam pinggangmu, 'ija djuga 'akan per`usah khobah 'itu bagi namaku.

10Maka Huwa pawn sudah mendirikan fermannja, jang 'ija telah baferman: karana 'aku sudah berdirij menggantij Da`ud 'ajahku, dan 'aku sudah dudokh di`atas singgahsana 'awrang Jisra`ejl, seperti Huwa sudah baferman; lagi 'aku sudah per`usah khobah 'itu bagi nama Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl.

11Dan 'aku pawn sudah tarohkan disana pitij 'itu, jang dalamnja perdjandji`an Huwa, jang 'ija sudah berdjandji dengan benij Jisra`ejl.

12Maka berdirilah 'ija dihadapan medzbeh Huwa, berbetulan dengan saganap pakompolan 'awrang Jisra`ejl, sambil meng`ambangkan kaduwa tapakh tangannja:

13(Karana Solejman sudahlah kardjakan sawatu minbar timbaga, dan tarohkan 'itu pada sama tengah pagar halaman, 'itupawn 'adalah lima hasta pandjangnja, dan lima hasta lejbarnja, dan tiga hasta tingginja: maka berdirilah 'ija di`atasnja 'itu dan berlututlah terlipat kaduwa lututnja dihadapan saganap pakompolan 'awrang Jisra`ejl, sambil meng`ambangkan kaduwa tapakh tangannja 'arah kalangit.)

14Lalu sombahlah 'ija; hej Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, tijada sabagejmu barang 'Ilah dilangit, dan pada bumi: 'angkawlah jang memaliharakan perdjandji`an dan kamurahan pada hamba-hambamu, jang berdjalan dihadapan hadlretmu dengan saganap hatinja.

15'Angkawlah jang sudah meng`adakan pada hambamu Da`ud, 'ajahku 'itu, segala sasawatu jang 'angkaw sudah, baferman padanja: karana 'angkaw sudah baferman dengan mulutmu, dan dengan tanganmu 'angkaw sudah memunohij 'itu, seperti 'ada pada harij 'ini.

16Sakarangpawn, hej Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, hendakhlah kiranja meng`adakan pada hambamu Da`ud, 'ajahku: 'itu segala sasawatu jang 'angkaw sudah baferman padanja, sambil sabdamu: tijada 'akan terputus padamu dihadapan hadlretku, sa`awrang laki-laki jang dudokh di`atas singgahsana 'awrang Jisra`ejl; pada hal djikalaw 'anakh-anakhmu laki-laki memaliharakan djalannja, 'akan berdjalan pada Tawratku;, seperti 'angkaw sudah berdjalan dihadapan hadlretku.

17Sakarang pawn, ja Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl; djadilah kiranja benar fermanmu, jang 'angkaw sudah baferman pada hambamu, pada Da`ud.

18'Antah sabenarnjakah 'Allah 'akan dudokh serta dengan manusija pada bumi? bahuwa sasonggohnja langit, behkan langit 'atas segala langit tijada meliputij 'angkaw, djangankan khobah 'ini, jang 'aku sudah per`usah.

19Karana 'itu tilikhlah kiranja kapada pemohonan hambamu, dan kapada budjokh-budjokhannja, hej Huwa 'Ilahku, 'akan menengar kapada peruwahan dan pemohonan, jang hambamu 'ada memohon dihadapan hadlretmu.

20Sopaja 'ada mata-matamu terbuka kapada khobah 'ini sijang dan malam, kapada tampat 'ini, jang deri padanja 'angkaw sudah baferman, hendakh menaroh namamu disana, 'akan dengar kapada pemohonan, jang hambamu 'akan memohon, kakhiblat tampat 'ini.

21Maka dengarlah kiranja kapada budjokh-budjokhan hambamu, dan khawmmu 'awrang Jisra`ejl, jang marika 'itu 'akan memohon kakhiblat tampat 'ini: bahuwa: 'angkaw djuga 'akan dengar deri dalam tampat kadudokanmu, deri dalam sawrga: sanistjaja 'angkaw 'akan dengar dan meng`amponij.

22Manakala barang sa`awrang sudah berdawsa kapada tamnnja, dan 'ija menanggong 'atasnja sompah, 'akan menjompahij dirinja: dan datang sompah 'itu kahadapan medzbeh didalam khobah 'ini;

23Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw 'ini dengar deri dalam sawrga, dan melakukan hukum 'antara hamba-hambamu, 'akan membalas pada 'awrang fasikh, sambil berikan djalannja ka`atas kapalanja dan 'akan baperbenarkan 'awrang szadil, sambil baperbenarkan 'awrang szadil, sambil berikan padanja menurut szadaletnja.

24Lagipawn manakala tiwas parang khawmmu Jisra`ejl dimuka sataruw, 'awleh karana 'ija sudah berdawsa kapadamu: dan marika 'itu tawbat, dan 'ikhrar 'akan namamu, lalu memohonkan, dan berbudjokh-budjokan kapada hadlretmu di dalam khobah 'ini.

25Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw 'ini dengar deri dalam sawrga, dan meng`amponij dawsa khawmmu Jisra`ejl: dan hendakhlah kiranja 'angkaw kombalikan marika 'itu kadalam tanah, jang 'angkaw sudah karunjakan padanja, dan pada bapa-bapanja.

26Manakala langit 'ada terkatop, sahingga tijada 'ada hudjan, 'awleh karana 'ija sudah berdawsa kapadamu: dan marika 'itu memohonkan kakhiblat tampat 'ini, dan 'ikhrar 'akan namamu, sambil tawbat deri pada dawsanja, 'apabila 'angkaw 'akan habis sijasatkan dija 'itu;

27Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw 'ini dengar didalam sawrga, dan meng`amponij dawsa hamba-hambamu, dan khawmmu Jisra`ejl, bilamana 'angkaw 'akan habis meng`adjar marika 'itu djalan jang bajik, jang haros 'ija berdjalan padanja: dan hendakhlah kiranja 'angkaw berikan hudjan ka`atas tanahmu, jang 'angkaw sudah karunjakan pada khawmmu 'akan pegangan pusaka.

28Manakala 'ada kalaparan ditanah 'itu, manakala 'ada sampar, manakata 'ada kalajoran, 'ontutan, bilalang, dan rijang-rijang, manakala satarunja meng`apong dija ditanah tampat pintu-pintu gerbangnja, dan 'ada barang bahaja, 'ataw barang kasakitan:

29Sakalijen pemohonan, dan sakalijen budjokh-budjokhan, jang 'akan dedjadikan 'awleh barang manusija, 'ataw 'awleh samowa khawmmu 'awrang Jisra`ejl: mana 'awrang 'itu meng`enal masing-masing belanja, dan sangsaranja, dan kambangkan kaduwa tapakh tangannja kakhiblat khobah 'ini;

30Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw 'ini dengar deri dalam sawrga tampat tatap kadudokanmu, dan meng`amponij, dan membalas pada sasa`awrang menurut segala djalan-djalannja, seperti 'angkaw meng`enal hatinja: karana 'angkaw 'ini sendirij djuga meng`enal hati sakalijen 'anakh-anakh manusija.

31Sopaja marika 'itu takot 'akan 'angkaw, sambil berdjalan turut djalan-djalanmu pada tijap-tijap harij, salamanja 'ija 'ada hidop di`atas muka tanah 'itu, jang 'angkaw sudah karunjakan pada bapa-bapa kamij.

32Songgohpawn lagi 'akan 'awrang halat, jang tijada deri pada khawmmu Jisra`ejl 'adanja, hanja datangnja deri pada tanah jang djawoh, 'awleh karana namamu jang mulija, dan tanganmu jang karas, dan langanmu jang ter`ondjokh: manakala 'ija datang memohonkan kakhiblat khobah 'ini;

33Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw 'ini dengar deri dalam sawrga; deri dalam tampat tatap kadudokanmu, dan melakukan seperti segala sasawatu, jang 'awrang halat 'itu 'akan berdosza padamu: sopaja sakalijen khawm bumi 'ini meng`enal namamu, sambil takot 'akan 'angkaw, seperti khawmmu Jisra`ejl, dan sambil meng`atahuwij, bahuwa namamu sudah tersebut 'atas khobah 'ini, jang 'aku sudah per`usah.

34Manakala kaluwar khawmmu 'akan berparang lawan sataruw-sataruwnja pada djalan, kamana 'angkaw kalakh menjuroh dija pergi; dan marika, 'itu memohonkan kapadamu menghadap djalan negerij 'ini, jang 'angkaw sudah; memileh 'itu, dan menghadap khobah 'ini, jang 'aku sudah per`usah bagi namamu;

35Tatkala 'itu hendakhlah kiranja 'angkaw dengar deri dalam sawrga pemohonannja, dan budjokh-budjokhannja: dan hendakhlah kiranja 'angkaw melakukan hakhnja.

36Manakala marika 'itu berdawsa kapadamu, (karana bukan 'ada barang sawatu manusija, jang tijada berdawsa) dan 'angkaw morka padanja, dan sarahkan dija kahadapan sataruw, sahingga 'awrang, jang sudah menawan dija, bawa dija tertawan kadalam tanah jang djawoh 'ataw dekat.

37Dan marika 'itu kombalikan kapada hatinja didalam tanah 'itu, kamana 'ija sudah dibawa tertawan, bahuwa saharosnja 'ija tawbat, dan berbudjokh-budjokhan kapadamu didalam tanah katawanannja, sombahnja: kamij sudah berdawsa, kamij sudah bersalah, dan berbowat fusukh:

38Sahingga marika 'itu tawbat kapadamu dengan saganap hatinja, dan dengan saganap djiwanja, di dalam tanah katawanannja, kamana 'awrang 'itu sudah bawa dija tertawan: dan 'ija memohonkan menghadap djalan tanahnja, jang 'angkaw sudah karunjakan kapada bapa-bapanja, dan menghadap negerij 'ini, jang 'angkaw sudah memileh, dan menghadap khobah 'ini, jang 'aku sudah per`usah bagi namamu;

39Tatkala 'itu hendakhlah kiraja 'angkaw dengar deri dalam sawrga; deri dalam tampat tatap kadudokanmu pemohonannja, dan budjokh-budjokhannja, dan melakukan hakhnja: lagi hendakhlah kiranja 'angkaw meng`amponij pada khawmmu barang jang 'ija sudah berdawsa kapadamu.

40Sakaranglah, ja 'Ilahku, hendakhlah kiranja 'ada mata-matamu terbuka, dan telinga-telingamu dengar-dengaran kapada pemohonan tampat 'ini.

41Sakarang pawn, hej Huwa 'Allah, bangkitlah ber`angkat kapada kadijamanmu, 'angkaw 'ini, dan pitij suzatmu: deberikan kiranja, hej Huwa 'Allah, segala 'Imam-imammu berpakej chalats, dan segala tsalehmu bersuka-sukaan 'awleh karana kabajikan.

42Ja Huwa 'Allah, djangan kiranja membowang muka Mesehmu: terkenanglah kiranja 'akan segala kabidjikan Da`ud hambamu,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel