Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

1Sabermula tatkala ganaplah harij raja CHamsin, maka 'adalah samowa marika 'itu bersakampong sahati.

2Maka sakunjong 2 turonlah deri dalam langit sawatu bunji, sa`awleh 2 bunji 'angin daras jang pakhsa, dan memunohilah saganap rumah dimana marika 'itu 'adalah dudokh.

3Maka pada marika 'itu kalihatanlah babarapa lidah jang terbahagij 2 seperti deri 'apij, maka dudokhlah 'itu di`atas masing 2 sa`awrang deri pada marika 'itu.

4Maka sakalijennja 'itu depunohilah dengan Rohhu-'lkhudus, dan mula`ilah meng`utjap dengan bahasa lajin 2, seperti Rohh 'itu memberij marika 'itu lefatlkan.

5Maka di-Jerusjalejm 'adalah dudokh babarapa 'awrang Jehudij, laki 2 jang takhij, deri pada sakalijen 'umet jang dibawah langit.

6'Adapawn satelah sudah datang sawara 'ini, maka berhimponlah kabanjakan 'awrang, dan terharulah: karana masing 2 sa`awrang dengarlah marika 'itu meng`utjap dengan bahasanja jang chats.

7Maka dahsjatlah sakalijennja, dan hhejranlah, 'udjarnja sa`awrang kapada sa`awrang: bukankah songgoh 2 samowa marika 'ini jang meng`utjap 'itu 'ada 'awrang DJalilij?

8'Antah bagimana kamij 'ini masing 2 dengar marika 'itu berkata 2 dengan bahasa tanah kamij jang chats, jang dalamnja kamij sudah taper`anakh?

9Kamij 'awrang Pars, dan 'awrang Madaj, dan 'awrang Xejlam, dan 'awrang jang mendudokij DJazirah, lagi tanah Jehuda, dan Kaftawr, Pontus, dan 'Asija,

10Lagi 'Ifrudjija, dan Pamfulija, Mitsir, dan segala tapas Lubim, jang dekat KHejrewan, dan 'awrang dagang Rawmawij, mawu 'awrang Jehudij, mawu 'awrang dachil,

11'Awrang 'Ikhrithis, dan 'awrang Xarab, kamij menengar marika 'itu meng`utjap dengan bahasa kamij segala xalamat 'Allah.

12Maka dahsjatlah sakalijennja, dan bimbanglah hatinja, 'udjarnja sa`awrang kapada sa`awrang: 'apatah garangan hhal 'ini kehendakhnja?

13Maka dahsjatlah sakalijennja, dan bimbanglah hatinja, 'udjarnja sa`awrang kapada sa`awrang: 'apatah garangan hhal 'ini kahendakhnja.

14'Adapawn berdirilah Petrus serta dengan kasabelas 'awrang 'itu, dan menjaringkanlah sawaranja, lalu meng`utjaplah pada marika 'itu: hej kamu laki 2 'awrang Jehudij, dan kamu sakalijen jang mendudokij Jerusjalejm, hendakhlah kiranja 'ini 'ada katahuwan pada kamu, dan berilah segala perkata`anku masokh katelinga 2 mu.

15Karana marika 'ini bukan 'ada mabokh seperti kamu 'ini sangka: karana baharu djuga 'ada djam jang katiga deri pada sijang.

16Tetapi 'ini djuga 'ada 'itu jang telah dekatakan 'awleh Nabij Jaw`ejl:

17Maka djadi pada harij 2 jang terkomedijen, baferman 'Allah, 'aku 'akan menuwang deri pada Rohhku ka`atas sakalijen daging: dan 'anakh 2 mu laki 2 lagi 'anakh 2 mu parampuwan 'akan bernubuwet, dan 'awrang muda 2 mu 'akan melihat babarapa pemandangan, dan 'awrang tuwah 2 mu 'akan bermimpij babarapa mimpijan.

18Behkan lagi ka`atas segala hambaku laki 2, dan ka`atas segala hambaku parampuwan, 'aku 'akan menuwang deri pada Rohhku pada harij 2 'itu djuga, maka marika 'itu 'akan bernubuwet.

19Dan 'aku 'akan memberij babarapa padah pada langit di`atas, dan babarapa tanda 'atas bumi dibawah: darah, dan 'apij, dan hawap 'asap.

20Mataharij 'akan ber`ubah mendjadi kalam, dan bulan pawn mendjadi darah, dihulu deri pada datang harij maha Tuhan jang xatlim dan djalal 'itu.

21Maka djadi sasa`awrang jang 'akan menjebutkan nama maha besar Tuhan 'itu 'akan dechalatskan.

22Hej kamu laki 2 'awrang Jisra`ejlij, dengarlah segala perkata`an 'ini: Xisaj Natsirij 'itu, sa`awrang laki 2, jang 'awleh 'Allah telah tertondjokh di`antara kamu dengan babarapa khowat, dan muxdjizat, dan xalamet, jang 'Allah sudah meng`adakan 'awlehnja ditengah 2 kamu, seperti lagi kamu sendirij tahu.

23Dija 'ini jang sudah desarahkan dengan khadla jang tertantu dan dengan 'ixlam 'Allah, kamu sudah meng`ambil, dan meng`enakan pada tsalib 'awleh tangan 2 'awrang thaghij, lalu membunoh.

24Jang 'Allah sudah membangkitkan dija, satelah sudah de`awrejkan dija, satelah sudah de`awrejkannja segala persakitan mawt, sebab tijadalah dapat 'ija depegang 'awlehnja.

25Karana Da`ud berkata 'akan dija 'itu: 'Aku melihat maha besar Tuhan pada sedekala wakhtu dihadapanku: sebab 'ija 'ada pada kananku, sopaja djangan 'aku degarakhkan.

26Sebab 'itu suka tjita hatiku, dan termasa lidahku: songgohpawn lagi dagingku 'akan berdijam dengan 'asa:

27Karana tijada 'angkaw 'akan meninggalkan njawaku didalam lijang tanah, dan tijada 'angkaw 'akan memberij tsalehhmu melihat fasad.

28'Angkaw sudah menjatakan padaku segala djalan kahidopan: 'angkaw 'akan memunohij 'aku dengan karamehan 'awleh hhadleretmu.

29Hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, hhalal djuga 'aku berkata kapada kamu dengan kaluwasan 'akan Bathrikh Da`ud, bahuwa songgoh 'ija sudah mati dan tertanam, dan karamatnja 'ada di`antara kamij sampej kapada harij 'ini.

30Sedang pawn 'adalah 'ija sa`awrang Nabij, dan tahulah bahuwa 'Allah sudahlah bersompah padanja dengan persompahan, bahuwa 'Allah sudahlah bersompah padanja dengan persompahan, bahuwa 'akan perij daging 'ija 'akan membangonkan 'Elmesehh deri pada 'anakh bowah pinggangnja, 'akan mendudokhkan dija di`atas gita karadja`annja:

31Sedang terdihulu 'ija melihat 'itu, maka 'ija sudah meng`utjap 'itu 'akan kabangkitan 'Elmesehh, bahuwa njawanja sudah tijada detinggalkan didalam lijang tanah, dan dagingnja sudah tijada melihat fasad.

32Xisaj 'ini djuga 'Allah sudah membangkitkan: jang samowa kamij 'ini 'ada sjaksi 2 nja.

33Sedang pawn sudah 'ija detinggikan 'awleh tangan kanan 'Allah, dan sudah tarima deri pada Bapa djadji`an Rohhu-'lkhudus, maka 'ija sudah menuwang barang 'ini, jang kamu 'ini sakarang 'ada melihat dan menengar.

34Karana Da`ud sudah tijada najik masokh sawrga: tetapi 'ija berkata; Maha besar Tuhan sudah baferman pada Tuhanku, dudokhlah 'angkaw pada kananku.

35Sahingga 'aku taroh sataruw 2 mu 'akan pelapikh kaki 2 mu.

36'Arkijen maka hendakhlah saganap 'isij rumah Jisra`ejl meng`atahuwij dengan sasonggohnja, bahuwa 'Allah sudah djadikan dija 'itu maha Tuhan dan 'Elmesehh, jaxnij Xisaj 'ini, jang kamu 'ini sudah mentsalibkan dija.

37Dan demi marika 'itu dengan 'ini, maka berdabarlah hatinja, dan katalah marika 'itu kapada Petrus dan segala Rasul lajin 2: 'apatah kamij 'akan berbowat, hej kamu laki 2 'awrang sudara 2 nja?

38Maka berkatalah Petrus kapada marika 'itu: hendakhlah kamu tawbat, dan masing 2 sa`awrang deri pada kamu depermandikan dengan nama Xisaj 'Elmesehh, 'akan ber`awleh ka`amponan dawsa 2: maka kamu 'akan tarima 'anugarah Rohhu-'lkhudus.

39Karana djandji`an 'itu punja kamu, dan punja 'anakh 2 mu, dan punja sakalijen 'awrang jang djawoh, barapa 2 'awrang maha besar Tuhan 'Ilah kamij 'akan panggil datang.

40Maka dengan banjakh perkata`an lajin 2 bersjaksilah 'ija dan berilah natsihhat, 'udjarnja: djadilah kamu terlepas deri pada bangsa jang terbalik 'ini.

41'Arkijen maka segala 'awrang jang dengan suka hatinja menjambotlah perkata`annja 'itu depermandikanlah: maka pada harij 'itu djuga tertambahlah sakira 2 tiga ribu 'awrang.

42Maka 'adalah marika 'itu berkandjang pada pang`adjaran segala Rasul 2, dan pada persakutuwan, dan pada pemitjahan rawtij, dan pada sombahjang 2.

43Maka berlakulah takot 'atas sakalijen 'awrang: maka banjakh muxdjizat dan xalamat de`adakanlah 'awleh segala Rasul 2.

44maka sakalijen 'awrang jang ber`iman 'itu 'adalah berhimpon sama 2, dan berxumum samowa barang 2 nja.

45Maka marika 'itu djuwallah segala bendangnja dan hartanja, dan bahagikanlah harganja pada sakalijen 'awrang, sakira 2 sasa`awrang 'ada hhadjatnja.

46Dan sasaharij marika 'itu 'ixtikaflah sahati didalam Kaxbah, dan pitjahkanlah rawtij deri pada sarumah kapada sarumah, dan 'ambillah rezikhij sama 2 dengan termasa dan tulus hatinja:

47Sambil memudji 'Allah, dan ber`awleh peng`asijan sama saganap khawm. Maka sasaharij maha besar Tuhan tambahilah kapada djamaxat babarapa 'awrang jang dechalatskan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran