Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Sabermula per`istiwalah, tatkala 'adalah 'ija 'ini sombahjang dalam tampat 'anuw, demi 'ija berhenti, bahuwa sa`awrang deri pada murid 2 nja sombahlah kapadanja: ja Tuhan, hendakhlah kiranja meng`adjar kamij bersombahjang, seperti lagi Jahhja sudah meng`adjar murid 2 nja.

2Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'apabila kamu sombahjang, 'utjaplah 'awleh kamu: Bapa kamij jang 'ada disawrga, namamu depersutjilah kiranja. Karadja`anmu datanglah. Kahendakhmu djadilah, seperti didalam sawrga, demikijenlah di`atas bumi.

3Rawtij kamij saharij 2, berilah 'akan kamij pada tijap 2 harij.

4Dan 'amponilah pada kamij segala dawsa kamij: karana lagi kamij sendirij meng`amponij pada sasa`awrang jang bersalah kapada kamij. Dan djanganlah membawa kamij kapada pertjawba`an, hanja lepaskanlah kamij deri pada jang djahat.

5Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: sijapa deri pada kamu, jang padanja 'ada sa`awrang tsohhbat, maka 'ija 'akan pergi kapadanja.

6Sedang tsohhbatku sudah simpang deri pada djalan singgah kapadaku, jang maka tijada 'aku menaroh 'apa 2 jang 'aku sadjikan padanja.

7Maka 'awrang jang didalam 'itu 'akan menjahut dan berkata; djanganlah memberij susah padaku: sudah sakarang pintu terkontjij, dan 'anakh 2 ku 'ada baserta dengan 'aku didalam bilikh patidoran: tijada kubawleh bangon 'akan memberij 'itu padamu.

8'Aku bersabda pada kamu, djikalaw songgohpawn tijada 'ija 'akan bangon, dan memberij padanja 'awleh karana sebab 'ija 'ada tsohhbatnja, hanja 'awleh karana sebab kurang malunja, 'ija 'akan bangon dan memberij padanja barapa jang berguna padanja.

9Maka 'aku 'ini bersabda pada kamu; mintalah, maka 'akan deberikan pada kamu: tjaharilah, maka kamu 'akan mendapat: tapokhlah, maka 'akan debukakan pada kamu.

10Karana sasa`awrang jang minta, 'ija djuga tarima: dan jang mentjaharij, 'ija djuga mendapat dan pada 'awrang jang tapokh 'akan debukakan djuga.

11'Antah sijapa bapa di`antara kamu, jang kapadanja 'anakhnja minta rawtij, 'adakah 'ija memberij padanja batu? 'ataw lagi 'ikan 'adakah 'ija memberij padanja 'ular ganti 'ikan 'itu?

12'Ataw lagi djikalaw 'ija minta telor, 'adakah 'ija memberij padanja kalatjingking?

13Sebab 'itu djikalaw kamu 'ini, jang 'ada djahat, tahu memberij babarapa pemberij, jang bajik pada 'anakh 2 mu, barapa lagi bapamu jang 'ada disawrga 'akan memberij Rohhu-'lkhudus pada segala 'awrang jang minta kapadanja?

14Sabermula maka 'adalah 'ija membowangkan sawatu djin, 'adapawn 'ija 'itu 'adalah keluw: maka djadi, satelah sudah kaluwar djin 'itu, bahuwa berkata 2 lah 'awrang keluw 'itu, maka hhejranlah segala raxijet.

15Tetapi berkatalah satengah 'awrang deri pada marika 'itu; dengan tulong Baxal Zebul panghulu segala djin 'itu 'ija membowang djin 2.

16Dan 'awrang lajin pawn mentjawba`ilah dija, dan mintalah deri padanja 'itu sawatu tanda deri dalam langit.

17Tetapi 'ija pawn kenallah segala kira 2 annja, lalu katalah pada marika 'itu: sasawatu 'isij karadja`an, jang berlawan 2 an dengan sendirinja, 'itu binasa.

18DJikalaw sakarang pawn SJejthan berlawan 2 an dengan sendirinja, sabagimana garang karadja`annja 'akan berdirij tatap? sedang kamu berkata, bahuwa 'aku dengan tulong Baxal Zebul membowang djin 2.

19Dan djikalaw 'aku 'ini dengan tulong Baxal Zebul membowang djin 2, dengan tulong sijapa 'anakh 2 mu laki 2 membowang dija? sebab 'itu marika 'itu 'akan 'ada hhakim 2 mu.

20Tetapi djikalaw 'aku dengan tulong djarij 'Allah membowang djin 2, maka sudah kalakh karadja`an 'Allah 'itu damping kapada kamu.

21Manakala 'awrang gagah baranij jang bersindjata menongguwij 'istananja, maka segala miliknja 'ada dengan santawsa.

22Tetapi djikalaw sa`awrang, jang lebeh gagah baranij deri padanja 'itu, berdatang dan menang dija, 'ija meng`ambil saganap kalangkapan sindjatanja, jang padanja 'ija sudah harap, dan membahagij 2 rampasannja.

23Sijapa jang bukan 'ada baserta 'aku, 'ija 'ada melawan 'aku: dan sijapa jang bukan kompolkan sertaku, 'ija mentjerej berejkan djuga.

24Manakala hantu jang nedjis sudah kaluwar deri dalam manusija, maka berdjalanlah 'ija melintas tampat 2 jang tijada ber`ajer mentjaharij perhentijan: dan sedang tijada 'ija mendapat 'itu, maka berkata 'ija; 'aku 'akan pulang masokh rumahku, deri mana 'aku sudah kaluwar.

25Maka serta datangnja 'ija mendapat dija 'itu tersapuw 2, dan terhijas.

26Tatkala 'itu pergi 'ija, dan meng`ambil bawa sertanja tudjoh hantu lajin 2, jang lebeh kapista deri pada sendirinja: maka habis marika 'itu masokh 'ija berdudokh disana; sahingga 'achir manusija 'itu djadi lebeh djahat deri pada 'awalnja.

27Sabermula djadi, sedang 'ija 'ini 'adalah meng`atakan segala perkara 'ini, bahuwa sa`awrang parampuwan 'anuw deri dalam raxijet 'itu menjaringkan sawaranja, dan sombah padanja: berbahagijalah purut 'itu jang sudah meng`andong 'angkaw, dan susuw 2 jang 'angkaw sudah melisot.

28Tetapi bersabdalah 'ija: behkan berbahagijalah segala 'awrang jang menengar perkata`an 'Allah, dan memaliharakan dija 'itu.

29'Adapawn tatkala segala raxijet 'itu meng`aruman, maka baharu berkatalah 'ija; bangsa 'ini 'ada kapista 'ija 'itu menontut sawatu tanda, maka barang satanda tijada 'akan deberikan padanja, melajinkan tanda Junus Nabij 'itu.

30Karana seperti Junus sudah 'ada sawatu tanda bagi 'awrang 'isij Ninewej, bagitu lagi 'Anakh 'Insan 'akan 'ada bagi bangsa 'ini.

31Radja parampuwan disalatan 'akan berbangkit dalam hhukum serta dengan segala laki 2 bangsa 'ini, dan bapersalahkan dija 'itu: karana 'ija sudah datang deri pada hudjong 2 bumi 'akan menengar hhikmet Solejman: maka bahuwa sasonggohnja desini 'ada sa`awrang jang lebeh besar deri pada Solejman.

32Segala laki 2 'isij Ninewej 'akan berbangkit dalam hhukum serta dengan bangsa 'ini, dan bapersalahkan dija 'itu: karana marika 'itu sudah tawbat, serta dedengarnja chothbat Junus: maka bahuwa sasonggohnja desini 'ada sa`awrang jang lebeh besar deri pada Junus.

33Maka barang sa`awrang jang pasang sawatu dijan, tijada taroh dija 'itu dalam sawatu tampat terbuni, 'ataw dibawah barang sukatan: tetapi di`atas kaki dijan duga, sopaja segala 'awrang jang masokh 'itu melihat tjahajanja.

34Mata 'itu 'ada dijan tuboh: sebab 'itu djikalaw matamu 'ada betul, maka saganap tubohmu 'akan bertarangan: tetapi djikalaw 'itu 'ada djahat, maka tubohmu 'akan berkalaman.

35Sebab 'itu hendakhlah kamu 'ingat, sopaja tarang jang didalammu 'itu djangan djadi kalam.

36Sebab 'itu djikalaw saganap tubohmu bertarangan, sahingga bukan 'ada padanja barang 'anggawta jang berkalaman, maka saganapnja 'akan bertarangan, seperti manakala dijan menarangkan 'angkaw dengan kilatnja.

37'Adapawn samantara 'ija berkata 2, maka mintalah kapadanja sa`awrang Farisij 'anuw, sopaja 'ija santap dlahha sertanja 'itu: 'arkijen maka masokhlah 'ija, lalu dudokhlah pada hidangan.

38Dan demi 'awrang Farisij melihat 'itu, maka hhejranlah 'ija, bahuwa sudah tijada 'ija termandij dihulu deri pada makan dlahha.

39Maka bersabdalah Tuhan kapadanja 'itu; sakarang pawn hej 'awrang Farisij, kamu 'ini sutjikan tlahir tjawan dan pinggan: tetapi bathin kamu 'ada sarat dengan rampasan dan kadjahatan.

40Hej 'awrang babal, bukankah 'ija, jang sudah kardjakan tlahir lagi sudah kardjakan bathin?

41Tetapi hendakhlah kamu memberij segala 'isinja 'akan tsedekhah maka bahuwa sasonggohnja segala sasawatu 'ada sutjij bagi kamu.

42Tetapi wa`j bagi kamu 'awrang Farisij: karana kamu saperpulohkan sulasih, dan 'inguw, dan sakalijen sajor 2 an, dan kamu melaluwij hhukum, dan muhhabet 'Allah: segala perkara 'ini sajogijanjalah 'awrang berbowat, dan tijada lalejkan perkara 2 jang lajin 'itu.

43Wa`j bagi kamu 'awrang Farisij: karana kamu birahij dudokh di`atas petarana 2 raja didalam Kanisah 2, dan menjambot pemberijan salam pada pakan 2.

44Wa`j bagi kamu, hej Katib 2, dan 'awrang Farisij, hej munafikh 3, karana kamu 'ada sarupa dengan karamet 2 jang tijada njata, dan segala manusija jang berdjalan di`atasnja 'itu tijada meng`atahuwij 'itu.

45Maka sahutlah sa`awrang deri pada segala Fakhih, dan katalah padanja: hej guruw, dengan kata 2 segala perkara 'ini lagi 'angkaw mengxajbkan kamij.

46Tetapi bersabdalah 'ija: wa`j lagi bagi kamu Fakhih 2: karana kamu menanggong 'atas manusija 2 babarapa tanggongan jang sukar 'akan depikol, maka kamu sendirij dengan sawatu deri pada segala djarimu tijada mendjamah segala tanggongan 'itu.

47Wa`j bagi kamu: karana kamu per`usah segala karamet Nabij 2, maka bapa 2 mu sudah membunoh marika 'itu.

48Maka kalakh kamu bersjaksi, bahuwa kamu serta radla 'akan segala perbowatan bapa 2 mu: karana marika 'itu sudah membunoh dija, dan kamu 'ini per`usah karamet 2 nja.

49Sebab 'itu lagi maka hhikmet 'Allah baferman: 'aku 'akan menjuroh kapada marika 'itu babarapa Nabij dan Rasul 2, maka satengah deri pada marika 'itu 'ija 'akan membunoh, dan satengah 'ija 'akan meng`intjitkan:

50Sopaja darah sakalijen Nabij, jang sudah tertompah deri pada hhad 'asas dunja, 'itu tertontut deri pada bangsa 'ini.

51Deri pada darah Habel sampej kapada darah Zekarja, jang sudah terbunoh di`antara medzbehh dan khobah 'itu: behkan 'aku bersabda pada kamu, 'itu 'akan detontutij deri bangsa 'ini.

52Wa`j bagi kamu Fakhih 2: karana kamu sudah meng`ambil habis 'anakh kontjij maxrifat 'itu: kamu sendirij sudah tijada masokh, dan segala 'awrang jang mawu masokh 'itu kamu sudah tagahkan.

53'Adapawn tatkala dekatakannja segala perkara 'ini kapada marika 'itu, maka mula`ilah Katib 2 dan 'awrang Farisij 'itu mendjor terlalu sangat, dan membawa dija membuka mulutnja 'akan meng`atakan banjakh perkara:

54Sambil 'ijam 2 ij padanja, dan suka 2 memburuw 'apa 2 kaluwar deri dalam mulutnja, sopaja detudohinja dija garang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran