Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 12 >> 

1Dalam pada 'itu pawn, tatkala berhimponlah sama 2 babarapa lakhsa 'awrang deri pada raxijet, sahingga de`irikhnja sa`awrang 'akan sa`awrang, maka baharu bersabdalah 'ija kapada murid 2 nja: hubaja 2 hendakhlah kamu paliharakan dirimu deri pada chamir 'awrang Farisij, jang 'ada nifakh.

2Maka barang sawatu pawn bukan 'ada tertutop, jang tijada 'akan terbuka: dan tersembunji, jang tijada 'akan dekatahuwij.

3Sebab 'itu maka segala sasawatu jang kamu sudah katakan didalam kalam, 'itu 'akan terdengar didalam tarang: dan barang jang kamu sudah meng`utjap katelinga 2 didalam bilikh 2, 'itu 'akan dechothbatkan di`atas 'atap 2 rumah.

4Maka 'aku bersabda pada kamu tsohhbat 2 ku: djanganlah kamu takot deri pada 'awrang jang membunoh tuboh, dan komedijennja tijada sampat berbowat 'apa 2 lebeh.

5Tetapi 'aku 'akan tondjokh pada kamu, 'akan sijapa haros kamu takot: hendakhlah kamu takot 'akan dija, jang satelah sudah 'ija membunoh lagi berkawasa membowang 'awrang kadalam djahanam: behkan 'aku bersabda pada kamu, hendakhlah kamu takot 'akan dija 'itu.

6Bukankah burong pipit lima 'ejkor dedjuwal dengan duwa pitis? maka barang sa`ejkor deri padanja 'itu bukan 'ada terlupa dihadapan 'Allah.

7Behkan lagi rambot kapala kamu samowanja 'itu sudah terbilang. Sebab 'itu djanganlah kamu takot: kamu berlebehan 'atas banjakh burong pipit.

8Maka 'aku bersabda pada kamu: sasa`awrang jang meng`akaw 'akan daku dihadapan manusija 2, lagi 'Anakh 'Insan mawu meng`akaw 'akan dija dihadapan segala Mela`ikat 'Allah.

9Tetapi sijapa jang menjangkal 'akan daku dihadapan manusija, 'ija 'akan desangkal dihadapan segala Mela`ikat 'Allah.

10Dan sasa`awrang jang sudah meng`atakan barang perkata`an lawan 'Anakh 'Insan, 'itu 'akan de`amponij padanja: tetapi 'awrang jang sudah menghodjat 'akan Rohhu-'lkhudus, tijada 'itu 'akan de`amponij padanja.

11'Adapawn 'apabila 'awrang membawa kamu kadalam Kanisah 2, dan kapada 'awrang besar 2,dan 'awrang peng`awasa, djanganlah kamu bertjinta, bagimana 'ataw 'apa xudzur kamu 'akan bawa, 'ataw 'apa kamu 'akan bawa, 'ataw 'apa kamu 'akan kata 2.

12Karana Rohhu-'lkhudus, 'akan meng`adjar kamu pada djam 'itu djuga barang jang haros kamu kata 2.

13Sabermula maka sombahlah padanja sa`awrang deri pada raxijet: hej guruw, surohlah kiranja sudaraku laki 2 berbahagij 2 harta pusaka sertaku.

14Tetapi bersabdalah 'ija padanja: hej manusija, sijapa sudah meng`angkat 'aku hhakim 'ataw perarej 'atas kamu.

15Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu; 'ingatlah dan paliharakanlah dirimu deri pada kikiran; karana bukan 'awleh limpahnja sa`awrang berdirij hidopnja deri pada harta 2 nja.

16Maka dekatakannja sawatu per`upama`an kapada marika 'itu, sabdanja: bendang sa`awrang manusija jang kaja sudahlah berbowahkan banjakh.

17Maka berbitjaralah 'ija sama sendirinja, 'udjarnja: 'apatah 'aku 'akan berbowat? karana bukan 'ada padaku tampat, kamana 'aku kompolkan masokh bowah 2 ku.

18Maka berkatalah 'ija, 'ini djuga 'aku hendakh berbowat: 'aku hendakh merombakh segala djulapangku, dan per`usah lajin jang lebeh besar, maka 'aku hendakh kompolkan masokh kasana sakalijen tomboh 2 anku, dan segala harta 2 ku 'ini.

19Maka 'aku hendakh berkata pada djiwaku: hej djiwa, 'angkaw menaroh banjakh harta, jang sudah tersimpan 'akan banjakh tahon, berhentilah, makanlah, minomlah, berameh 2 anlah.

20Tetapi bafermanlah 'Allah padanja 'itu: hej 'awrang babal, pada malam 'ini djuga 'awrang 'akan menontut djiwamu deri padamu: maka segala sasawatu jang 'angkaw sudah melangkap, punja sijapa 'itu?

21Demikijenlah 'awrang jang berbendakan bagi sendirinja, dan jang bukan 'ada kaja dengan hhabar 'akan 'Allah.

22Maka berkatalah 'ija kapada murid 2 nja; sebab 'itu 'aku bersabda pada kamu, djanganlah bertjinta 'akan dirij kamu, 'apa kamu 'akan makan, dan djangan 'akan tuboh, 'apa kamu 'akan pakej.

23Dirij 'itu terlebeh deri pada makan, dan tuboh deri pada pakejan.

24'Ingatlah 'akan burong 2 gagakh, bahuwa tijada 'ija menabor, dan tijada meng`atam, pada sijapa bukan 'ada barang gadong, dan bukan barang djulapang, maka 'Allah pejarakan dija 'itu: barapa lebeh kamu 'ini laku deri pada burong 2?

25Sijapa garang deri pada kamu dengan bertjinta sampat tambah pada lembaganja sawatu djuga hasta?

26Sebab 'itu djikalaw sakali pawn tijada kamu sampat berbowat jang terkurang, meng`apa kamu bertjinta 'akan segala jang lajin?

27Hendakhlah meng`amat 2 ij bunga 2 bakong, bagimana 'ija bertomboh: tijada 'ija bakardja, dan tijada 'ija mengganteh: maka 'aku bersabda pada kamu, tijada lagi Solejman terkenalah dengan samowa kamulija`annja, seperti saleh sawatu deri pada segala 'ini.

28'Adapawn djikalaw 'Allah menghijasij bagitu rompot dipadang, jang harini 'ada, dan 'ejsokhnja terbowang kadalam tanur, barapa lagi kamu, hej 'awrang jang kurang 'iman?

29'Adapawn 'akan kamu, djanganlah kamu menontut, 'apatah kamu 'akan makan, 'ataw 'apatah kamu 'akan minom: dan djanganlah ter`atong hati kamu.

30Karana chalajikh dunja menontut samowa perkara 'ini: tetapi bapamu tahu, bahuwa kamu ber`usah 'akan segala perkara 'ini.

31Tetapi hendakhlah menontut karadja`an 'Allah, maka sakalijen perkara 'ini 'akan detambahij pada kamu.

32DJanganlah takot, hej sikawan jang kitjil: karana radla bapamu karunnjakan karadja`an pada kamu.

33DJuwallah kamu segala milikmu, dan berilah tsedekhah. Bowatlah kamu bagi sendirimu pondij 2 jang tijada lusoh, sawatu benda jang tijada sana didalam sawrga, kamana 'awrang pentjurij tijada menghampir, dan tijada gigas membinasakan.

34Karana barang dimana 'ada bendamu, disana lagi 'ada hatimu.

35Bajiklah pinggang 2 mu 'ada terbabat dengan sabokh, dan dijan 2 pawn bernjala.

36Maka hendakhlah kamu 'ada sa`upama dengan manusija 2 jang menantikan Tuwannja, bilamana 'ija 'akan pulang deri pada perdjamuwan mampilej, sopaja, demi 'ija datang dan tapokh, segarah 'ija membuda padanja.

37Berbahagijalah segala hamba 'itu djuga, jang Tuwan serta datangnja 'akan mendapat berdjaga 2: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'ija 'akan meng`ikat pinggangnja, dan mendudokhkan marika 'itu pada hidangan, lalu 'ija 'akan datang dekat melajanij padanja.

38Maka djikalaw 'ija datang pada taboh jang kaduwa, 'ataw 'ija datang pada taboh jang katiga, dan mendapat marika 'itu dengan perij jang demikijen 'ini, berbahagija 'ada segala hamba 'itu djuga.

39Tetapi hendakhlah kamu meng`atahuwij hhal 'ini, bahuwa djikalaw Tuwan jang 'ampunja rumah sudahlah tahu pada djam jang mana pentjurij 'akan datang, sudahlah 'ija berdjaga, dan tijadalah memberij rumahnja degarokh turus.

40Sebab 'itu hendakhlah lagi kamu 'ini 'ada langkap: karana pada djam 'itu, jang tijada desangka kamu, 'Anakh 'Insan 'akan datang.

41Maka sombahlah padanja Petrus: ja Tuhan, 'adakah 'angkaw meng`atakan per`upama`an 'ini 'akan kamij, 'ataw lagi 'akan sakalijen 'awrang?

42Maka bersabdalah Tuhan: sijapa kalakh 'ada djuru rumah satijawan dan bidjakhsana, jang Tuwannja 'akan meng`angkat 'atas sakej 2 nja, 'akan memberij padanja balabor pada wakhtunja?

43Berbahagijalah hamba 'itu djuga, jang Tuwannja serta datangnja 'akan mendapat berbowat demikijen 'ini.

44Sabenarnjalah 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'ija 'akan meng`angkat dija 'atas sakalijen bendanja.

45Tetapi djikalaw hamba 'itu djuga 'akan berkata didalam hatinja, Tuwanku berlambatan datangnja, lalu 'ija mula`ij memukol segala budakh laki 2, dan segala budakh parampuwan, sambil makan dan minom, dan djadi mabokh.

46Maka Tuwan hamba 'itu djuga 'akan datang pada harij, dalam jang mana tijada denantikannja dija, dan pada djam jang tijada dekatahuwinja: dan 'ija 'akan menjabelahkan dija, dan meng`adakan bahagijannja sama 2 dengan 'awrang jang berchijanet.

47Tetapi hamba 'itu djuga, jang sudah tahu kahendakh Tuwannja, dan tijada melangkap sendirinja, dan tijada berbowat menurut kahendakhnja, 'itu 'akan kena paluw banjakh.

48Tetapi sijapa jang sudah tijada tahu 'itu, dan sudah berbowat barang 2 jang 'awlehnja haros 'ija desjiksakan, 'ija 'akan kena paluw sedikit. Dan sasa`awrang pada sijapa banjakh sudah deberikan, maka banjakh 'akan detontutij deri padanja 'itu: dan pada sijapa 'awrang sudah pertarohkan banjakh, maka terlebeh 'awrang 'akan menontutij deri padanja 'itu.

49'Aku sudah datang melimpar 'apij ka`atas bumi; maka 'apatah kusuka lebeh, sedang sudah sakarang 'itu terpasang?

50Tetapi sajogijanjalah 'aku depermandikan dengan sawatu permandijan: maka barapa sangat 'aku depakhsa sampej mana 'itu deganapij?

51Sangkakah kamu bahuwa sudah kudatang memberij damej di`atas bumi? bukan, 'aku bersabda pada kamu, tetapi lebeh pulah perlawanan.

52Karana deri pada sakarang 'ini lima 'awrang 'akan 'ada berlawan 2 an didalam sawatu djuga rumah tiga 'awrang lawan duwa, dan duwa 'awrang lawan tiga.

53Bapa 'akan berlawan 2 an dengan 'anakhnja laki 2 dan 'anakh laki 2 dengan bapanja: 'ibuw pawn dengan 'anakhnja parampuwan, dan 'anakh parampuwan dengan 'ibunja: mintuwakh parampuwan pawn dengan menantunja parampuwan, dan menantuw parampuwan dengan mintuwakhnja parampuwan.

54Maka bersabdalah 'ija lagi pada segala raxijet; manakala kamu melihat sawatu 'awan timbul deri pada sabelah barat, sabantar djuga kamu berkata, datang hudjan: maka djadi bagitu.

55Dan manakala kamu melihat 'angin salatan 'itu bertijop, kamu berkata, bahuwa datang panas maka djadi 'itu.

56Hej 'awrang munafikh, rupa bumi dan langit kamu tahu mentjawba`ij: tetapi wakhtu 'ini bagimana tijada kamu mentjawba`ij?

57'Antah meng`apa lagi tijada kamu kira 2 kan 'akan sendirimu barang jang betul?

58Karana manakala 'angkaw pergi berdjalan serta dengan lawanmu menghadap 'awrang besar 2, hendakhlah meng`usahakan dirimu 'antara djalan 'akan luput deri padanja 'itu, sopaja mudah 2 an djangan 'ija menghejlakan 'angkaw menghadap hhakim, dan hhakim pawn sarahkan dikaw pada pertanda, maka pertanda 'itu membowangkan dikaw kadalam pandjara.

59'Aku bersabda padamu, tijada sakali 2 'angkaw 'akan kaluwar deri sana, sahingga lagi 'angkaw 'akan membajar habis keping jang 'achir.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran