Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1Sabermula djadi, satelah sudah sa`awrang panghulu 'antara 'awrang Farisij pada sabtu hendakh makan rawtij, bahuwa marika 'itu 'adalah meng`adang padanja.

2Maka bahuwa sasonggohnja disana 'adalah sa`awrang manusija jang sakit bangkakh 'ajer dihadapan dija.

3Maka sahutlah Xisaj, dan katalah kapada Fakhih 2, dan 'awrang Farisij, 'udjarnja: 'adakah hhalal sombohkan 'awrang pada sabtu?

4Tetapi berdijamlah marika 'itu 'Arkijen maka di`ambilnja, dan desombohkannja dija, lalu delepaskannja dija pergi.

5Maka sahutlah 'ija kapada marika 'itu, dan katalah: sijapatah deri pada kamu, jang kalidejnja 'ataw lembunja gugor kadalam sawatu talaga, tijada sabantar 'akan tarik dija 'itu najik pada harij sabtu

6Maka tijadalah marika 'itu sampat membalas djawab 'akan segala perkara 'ini.

7Maka dekatakannja pada 'awrang panggilan 'itu sawatu per`upama`an sedang di`ejlingnja bagimana marika 'itu memileh kadudokan raja, sambil sabdanja kapadanja.

8Bilamana 'angkaw sudah terpanggil 'awleh barang sa`awrang datang kapada perdjamuwan mampilej djanganlah dudokh meng`amil kadudokan raja: sopaja mudah 2 an djangan 'ada barang sa`awrang jang lebeh berhhormat deri padamu jang terpanggil 'awlehnja:

9Dan datang 'awrang jang sudah memanggil 'angkaw dan dija 'itu katakan padamu; berilah tampat pada 'awrang 'ini: maka tatkala 'itu baharu 'angkaw dengan maluw 'akan ber`awleh tampat jang komedijen.

10Tetapi bilamana 'angkaw sudah terpanggil, pergilah dudokh meng`ambil tampat jang komedijen: sopaja, manakala datang 'awrang jang sudah memanggil 'angkaw, katakan padamu; hej tsohhbat, gisirlah lebeh tinggij: tatkala 'itu djadi padamu hhormat dihadapan segala 'awrang jang dudokh makan sahidangan sertamu.

11Karana sasa`awrang jang meninggikan dirinja, 'ija 'akan derindahkan: dan sijapa jang merindahkan dirinja, 'ija 'akan detinggalkan.

12Maka bersabdalah 'ija lagi pada 'awrang jang sudahlah memanggil dija: bilamana 'angkaw hendakh berbowat dlahha 'ataw xasja, djanganlah panggil tsohhbat 2 mu, dan djangan sudara 2 mu, dan djangan 'awrang sakulawargamu, dan djangan 'awrang sakampongmu jang kaja: sopaja djangan barang kala marika 'itu lagi memanggil dikaw pula, dan djadi kabalasan padamu.

13Tetapi bilamana 'angkaw hendakh berbowat perdjamuwan, panggillah segala 'awrang jang miskin, jang mamar, jang timpang, jang buta.

14Maka 'angkaw 'akan 'ada berbahagija; sebab marika 'itu tijada menaroh 'apa 2 'akan membalas padamu: karana 'itu 'akan debalas padamu pada harij khijamet 'awrang xadil.

15Dan demi sa`awrang deri pada segala 'awrang, jang dudokh makan sahidangan 'itu, dengar segala perkara 'ini, maka berkatalah 'ija padanja: berbahagijalah 'awrang 'itu jang makan rawtij didalam karadja`an 'Allah.

16Tetapi bersabdalah 'ija padanja 'itu: sa`awrang manusija sudahlah berbowat sawatu perdjamuwan xasja besar, dan memanggil banjakh 'awrang.

17Maka desurohnja hambanja pada djam perdjamuwan xasja meng`atakan pada 'awrang panggilan: hendakhlah kamu datang, karana sakarang samowanja sudah sadija.

18Maka sakalijennja sama 2 baharu mintalah muxaf. Jang pertama 'itu berkatalah padanja; sawatu bendang sudah kubilij, maka wadjiblah kukaluwar melihatkan dija 'itu: bejta minta padamu, hendakhlah kiranja memberij muxaf padaku.

19Maka sa`awrang lajin pawn berkatalah; lima guw lembuw sudah kubilij, maka kupergi mentjawba`ij dija 'itu: bejta minta padamu, hendakhlah kiranja memberij muxaf padaku.

20Maka sa`awrang lajin pawn berkatalah; bejta sudah kahawin sa`awrang parampuwan, maka sebab 'itu tijada bejta sampat datang.

21Dan satelah sudah pulang hamba 'itu djuga, maka dechabarkannja pada Tuwannja segala perkara 'ini. Tatkala 'itu morkalah Tuwan jang 'ampunja rumah, dan sabdalah pada hambanja: kaluwarlah segarah kapada leboh 2 dan kampong 2 negerij, dan memasokhkanlah kamarij 'awrang jang miskin, dan jang mamar, dan jang timpang, dan jang buta.

22Maka sombahlah hamba 'itu: ja Tuwan, sudahlah seperti 'angkaw sudah berpasan, maka lagi tinggal tampat.

23Maka bersabdalah Tuwan kapada hamba 2 'itu: kaluwarlah kapada djalan 2 dan pagar 2, dan pakhsalah 'awrang masokh, sopaja saratlah rumahku.

24Karana 'aku bersabda pada kamu, bahuwa barang sa`awrang deri pada segala laki 2 'itu djuga jang terpanggil tijada 'akan santap xasjaku.

25Maka sertanja 'itu berdjalanlah banjakh raxijet: maka berpalinglah 'ija derinja, dan sabdalah kapada marika 'itu:

26DJikalaw barang sijapa datang kapadaku, dan tijada membintjij bapanja, dan 'ibunja, dan bininja, dan 'anakh 2 nja, dan sudara 2 nja laki 2, dan sudara 2 nja parampuwan, behkan lagi djiwa sendirinja, tijada 'ija sampat mendjadi muridku.

27Dan barang sijapa jang tijada mendjondjong tsalibnja, lalu datang meng`ikot 'aku, tijada 'ija sampat mendjadi muridku.

28Karana sijapa deri pada kamu, jang hendakh per`usah sawatu tjandij, tijada dudokh dihulu meng`ira 2 ij balandja, kaluw 2 'ada padanja barang jang tjukop 'akan kalangkapannja?

29Sopaja mudah 2 an djangan, manakala sudah 'ija menaroh 'asasnja, dan tijada sampat menjempornakan 'itu, samowa 'awrang jang melihat baharu permajinkan dija,

30'Udjarnja: bahuwa manusija 'ini sudah mula`ij per`usah, maka tijada 'ija sampat menjempornakan.

31'Ataw sijapa Radja, jang pergi masokh paparangan hendakh berparang dengan sa`awrang Radja lajin, tijada dudokh dihulu musjawaret, kaluw 2 'ija 'ada kawasa dengan sapuloh ribuw 'awrang bertemuw dengan dija 'itu, jang datang dengan duwa puloh ribuw 'awrang melawan dija?

32TJara lajin, sedang 'ada 'ija lagi djawoh, maka desurohnja 'utusan 2 minta barang jang berguna 'akan damej.

33Demikijenlah kalakh sasa`awrang deri pada kamu, jang tijada meninggalkan segala sasawatu jang 'ija mempunja`ij, tijada 'ija sampat mendjadi muridku.

34Bajiklah garam: tetapi djikalaw garam 'itu sudah 'ambar rasanja, dengan 'apa garang 'akan debajikij rasanja 'itu?

35Tijada 'itu berguna kapada tanah 2 an, dan tijada kapada tambonan sarap: 'awrang bejasa membowang 'itu kaluwar. Sijapa jang bertelinga 2 'akan menengar, hendakhlah 'ija menengar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran