Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 19 >> 

1Sabermula satelah sudah 'ija masokh, melintaslah 'ija turus Jerihhaw.

2Maka bahuwa sasonggohnja 'adalah sa`awrang laki 2, jang bernama Zakaj; 'adapawn 'ija 'ini 'adalah panghulu 'awrang pentjokej, dan 'ija 'ini 'adalah kaja:

3Dan sukalah melihat Xisaj, sijapatah 'ija 'ada: hanja tijadalah 'ija sampat 'awleh karana raxijet, sebab 'ija 'adalah kitjil lembaganja.

4Maka berlarilah 'ija berdihulu 2 an, lalu najiklah ka`atas sawatu pohon ruw, sopaja delihatnja dija garang: karana djadi 'ija melintas sadjurus djalan 'itu djuga.

5Maka serta Xisaj datang kapada tampat 'itu, tergadohlah 'ija, lalu melihatlah dija, dan sabdalah kapadanja: ja Zakaj, segarahlah 'angkaw turon: karana harini haros 'aku tinggal didalam rumahmu.

6Maka segaralah 'ija turon dan menjambotlah dija 'itu dengan suka tjitanja.

7Maka sakalijen 'awrang jang melihat 'itu sungutlah 'udjarnja: bahuwa 'ija sudah masokh singgah kapada sa`awrang laki 2 berdawsa.

8Maka berdirij Zakaj, dan sombahlah kapada Tuhan: bahuwa sasonggohnja satengah deri pada segala bendaku, ja Tuhan, patek memberij pada 'awrang miskin: dan djikalaw patek sudah meng`ambil harta barang sa`awrang dengan tipuw daja, 'itu patek kombalikan 'ampat kijen harganja.

9Maka bersabdalah Xisaj kapadanja 'itu: bahuwa harini chalats sudah de`adakan pada 'awrang 'isij rumah 'ini, sedang lagi 'ija 'ini 'ada 'anakh 'Ibrahim.

10Karana 'Anakh 'Insan sudah datang mentjaharij dan menchalatskan jang terhilang.

11Dan demi marika 'itu dengar 'itu, maka lebeh deri pada 'itu dekatakannja sawatu per`upama`an, sebab 'ija 'ada dekat Jerusjalejm, dan sebab marika 'itu sangka, bahuwa sabantar djuga karadja`an 'Allah 'itu mendjadi timbul.

12'Arkijen maka bersabdalah 'ija: sa`awrang manusija bangsjawan ber`angkatlah kapada benowa jang djawoh, hendakh ber`awleh sawatu karadja`an bagi sendirinja, dan komedijennja pulang.

13Dan satelah sudah 'ija memanggil sapuloh hambanja, berilah 'ija pada marika 'itu sapuloh katij, dan sabdalah kapadanja; bernijagalah kamu, sahingga 'aku pulang.

14Maka 'awrang negerinja bintjilah dija 'itu, dan surohlah 'utusan 2 dibalakangnja, meng`atakan: tijada kamij kahendakij 'ija 'ini najik Radja ka`atas kamij.

15Maka djadi tatkala 'ija datang pulang, satelah sudah deper`awlehnja karadja`an 'itu, bahuwa desurohnja 'akan hamba 2 'itu djuga, jang padanja telah sudah deberikannja pejrakh 'itu, depanggil datang kapadanja, sopaja dekatahuwinja, 'apa 'itu, jang sasa`awrang sudah bernijaga 2 an.

16Maka datanglah jang pertama, sombahnja: ja Tuwan, sakatimu sudah bergandakan sapuloh katij.

17Maka bersabdalah 'ija padanja: sabaslah, hej hamba jang bajik, sedang 'angkaw sudah 'ada satijawan dalam barang jang terkitjil, hendakhlah 'angkaw pegang parentah di`atas sapuloh negerij.

18Maka datanglah jang kaduwa, sombahnja: ja Tuwan, sakatimu sudah berlaba lima katij.

19Maka bersabdalah 'ija lagi pada dija 'ini: 'adapawn 'akan 'angkaw, djadilah 'angkaw kapala di`atas lima negerij.

20Maka datanglah jang lajin, sombahnja: ja Tuwan, lihatlah sakatimu, jang telah sudah kusimpan didalam sawatu sapuw tangan.

21Karana patek sudah takot deri padamu, sebab 'angkaw 'ada sa`awrang jang bingis: 'angkaw meng`ambil barang jang sudah tijada 'angkaw menaroh, dan meng`atam barang jang sudah tijada 'angkaw menabor.

22Tetapi bersabdalah 'ija padanja; 'atas bunji mulutmu 'aku 'akan menghhukumkan dikaw, hej hamba jang djahat: sudahlah kawtahu, bahuwa 'aku 'ini 'ada sa`awrang jang bingis, jang meng`ambil barang jang sudah tijada 'aku menaroh dan jang meng`atam barang jang sudah tijada 'aku menabor.

23Sebab 'apa kalakh sudah tijada 'angkaw pataroh pejrakhku pada kadej 'urop 2, maka serta datangku sudahlah 'aku 'ini menongguw 'itu dengan bunganja?

24Maka bersabdalah 'ija pada 'awrang jang berdirij disana: 'ambillah deri padanja sakatij 'itu, dan berilah pada 'awrang jang mempunja`ij katij 'itu.

25Maka sombahlah 'awrang padanja: ja Tuwan, 'ija mempunja`ij sapuloh katij.

26Karana 'aku bersabda pada kamu: bahuwa barang sijapa jang mempunja`ij sasawatu, lagi 'akan deberij padanja: tetapi barang sijapa jang tijada mempunja`ij sasawatu, lagi 'itu jang 'ada padanja 'akan de`ambil deri padanja.

27Tetapi segala sataruku 'itu djuga, jang sudah tijada kahendakij 'aku najik Radja ka`atasnja, bawalah kamarij, dan panggallah lejhernja dihadapanku.

28Maka satelah habis 'ija katakan segala 'itu, ber`angkatlah 'ija kahadapan mudikh kapada Jerusjalejm.

29Sabermula djadi, manakala 'ija menghampirlah kapada Bejt Fadjej dan Bejt Xanja, dekat bukit, jang disebut bukit Zejtun, bahuwa desurohnja duwa 'awrang deri pada murid 2 nja.

30Sabdanja: pergilah kamu kapada djadjahan jang bersabarangan: maka serta kamu masokh kadalamnja 'itu, kamu 'akan mendapat sa`ejkor kalidej muda tertambat, di`atas jang mana sa`awrang manusija bulom penah berkandara`an: 'awrejkanlah, dan hentarkanlah dija 'itu kamarij.

31Dan djikalaw barang sa`awrang bertanjakan kamu; meng`apa kamu 'awrejkan dija? maka hendakhlah kamu berkata padanja demikijen 'ini: bahuwa 'ada kardja Tuhan 'akan dija 'itu.

32'Arkijen maka pergilah 'awrang jang tersuroh 'itu, lalu mendapatlah dija, seperti sudahlah 'ija bersabda padanja.

33'Adapawn tatkala marika 'itu meng`awrej kalidej muda 'itu, maka berkatalah Tuwan 2 nja kapada marika 'itu: meng`apa kamu meng`awrej kalidej muda 'itu?

34Maka berkatalah marika 'itu: 'ada kardja Tuhan 'akan dija 'itu.

35Maka dehentarkannja dija 'itu kapada Xisaj. Dan satelah sudah debubohnja pakajin 2 nja di`atas kalidej muda 'itu, maka dedudokhkannja Xisaj di`atasnja 'itu.

36'Adapawn tatkala 'ija ber`angkat dehamparkan 'awranglah pakajin 2 nja pada djalan.

37Dan satelah sakarang 'ija sudah menghampir kapada penuron bukit Zejtun, maka baharu saganap kabanjakan murid 2 dengan suka tjitanja memudji 'Allah dengan sawara njaring, deri karana sakalijen khowat 'itu, jang telah delihatnja.

38'Udjarnja: mubarakhlah Radja 'itu, jang datang dengan nama maha besar Tuhan: salamat dalam sawrga, dan hhormat dalam tampat 2 jang maha tinggij.

39Maka barang 'awrang deri pada 'awrang Farisij deri 'antara raxijet 'itu katalah kapadanja: hej guruw, menghardikhlah murid 2 mu.

40Maka sahutlah 'ija, dan katalah pada marika 'itu: 'aku bersabda pada kamu, bahuwa djikalaw marika 'itu berdijam dirinja, nistjaja batu 2 'akan berterijakh.

41Dan tatkala 'ija menghampir, dan melihat negerij, maka tangislah 'ija 'akan dija 'itu,

42'Udjarnja: hej kiranja lagi 'angkaw 'ini meng`enal, songgohpawn pada harimu 'ini djuga, barang jang berguna 'akan salametmu! tetapi sakarang sudah 'itu tersembunji deri pada mata 2 mu.

43Karana harij 2 'akan datang ka`atasmu, manakala sataruw 2 mu 'akan menambon tanah mendjadi salejka 'akan melanggar dikaw, dan meng`apongij dikaw, dan memitjakhkan dikaw deri pada sakalijen fihakh.

44Dan marika 'itu; 'akan merobohkan dikaw, dan 'anakh 2 mu jang didalammu: dan tijadalah marika 'itu 'akan meninggalkan didalammu sabowah batu tersuson 'atas batu: 'awleh karana sebab sudah tijada 'angkaw meng`enal wakhtu kakondjongan.

45Sabermula satelah sudah 'ija masokh kadalam Kaxbah, maka baharu 'ija membowang segala 'awrang jang mendjuwal, dan membilij didalamnja.

46Sabdanja pada marika 'itu sudah tersurat, khobahku 'ada rumah sombahjang: tetapi kamu 'ini sudah djadikan 'itu sawatu goha 'awrang penjamon.

47Maka saharij 2 'adalah 'ija meng`adjar didalam Kaxbah: maka kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan panghulu 2 khawm 'itu ber`usahalah menghilangkan dija 'itu.

48Maka tijada dedapatnja barang jang debowatnja garang: karana saganap kawm lekatlah padanja, dan dengarlah dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran