Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Sabermula per`istiwalah pada sawatu deri pada segala harij 'itu djuga, samantara 'ija meng`adjar khawm didalam Kaxbah, dan memberita 'Indjil, bahuwa berdatanglah kapala 'Imam, dan Katib 2 serta dengan SJujuch.

2Dan katalah kapadanja, 'udjarnja: katakanlah pada kamij, 'awleh jang mana kawasa 'angkaw berbowat segala perkara 'ini: 'ataw sijapa 'adanja, jang sudah memberij padamu kawasa jang demikijen 'ini?

3Maka sahutlah 'ija, dan katalah kapada marika 'itu: lagi 'aku 'ini hendakh bertanjakan kamu sapatah kata: maka hendakhlah kamu katakan 'itu padaku.

4Permandijan Jahhja deri pada sawargakah, 'ataw deri pada manusijakah 'adanja?

5Maka berbitjaralah marika 'itu sama sendirinja, 'udjarnja: sahadja djikalaw kamij katakan deri pada sawrga, 'ija 'akan berkata; karana 'apa kalakh sudah tijada kamu pertjaja 'akan dija?

6Dan djikalaw kamij katakan deri pada manusija: maka saganap khawm 'akan melutar kamij dengan batu 2: karana jakhinlah 'ija, bahuwa Jahhja 'adalah sa`awrang Nabij.

7Maka sahutlah marika 'itu, bahuwa tijada dekatahuwijnja deri mana 'adanja.

8Maka katalah Xisaj pada marika 'itu: maka tijadalah 'aku 'ini lagi mawu katakan pada kamu, 'awleh jang mana kawasa 'aku berbowat segala perkara 'ini.

9Sabermula maka bahuwa 'ija meng`atakan per`upama`an 'ini kapada khawm 'itu: sa`awrang manusija sudah menanam sawatu taman pohon 'angawr, dan sudah sejwakan dija 'itu pada 'awrang duson: lalu ber`angkat kaluwar katanah lajin babarapa wakhtu lamanja.

10Maka 'apabila musim sudah sampej, desurohnja sa`awrang hamba pergi kapada 'awrang duson 'itu, sopaja marika 'itu berij padanja hhatsil bowah tanaman pohon 'angawr 'itu: tetapi 'awrang duson palulah dija, dan surohlah dija pulang dengan hampanja.

11Maka lebeh deri pada 'itu desurohnja sa`awrang hamba lajin, tetapi satelah sudah marika 'itu lagi memaluw dan mengxajbkan dija 'itu, maka desurohnja dija pulang dengan hampanja.

12maka lebeh deri pada 'itu desurohnja jang katiga: tetapi marika 'itu lagi sudah meluka`ij dan membowang dija 'itu.

13Maka bersabdalah Tuwan jang 'ampunja tanaman pohon 'angawr: 'apatah 'aku 'akan berbowat? 'aku 'akan menjuroh 'anakhku laki 2 jang kekaseh: mudah 2 an marika 'itu serta delihatnja dija, nanti supan santon 'akan dija.

14Tetapi demi 'awrang duson melihat dija 'itu, berbitjaralah 'ija 'ini 'ada waritz, marilah bejar kamij membunoh dija, sopaja pusaka 'itu datang pada kamij.

15Dan satelah sudah debowangnja dija kaluwar tanaman pohon nja dija kaluwar tanaman pohon 'angawr, maka debunohnja dija. 'Apatah kalakh Tuwan jang 'ampunja tanaman pohon 'angawr 'itu 'akan berbowat pada marika 'itu?

16'Ija 'akan datang, dan menghilangkan 'awrang duson 'ini, dan sejwakan tanaman pohon 'angawr 'itu pada 'awrang lajin. Maka serta marika 'itu dengar 'itu, katalah 'ija: palijaslah.

17Maka 'ija pawn menintang marika 'itu, dan bersabda: 'apatah kalakh 'ada 'itu jang tersurat: batu jang 'awrang per`usah sudah membowang, 'itu djuga sudah djadi 'akan hulu pendjurej?

18Barang sijapa jang djatoh ka`atas batu 'itu djuga, 'ija 'akan de`antjorkan: tetapi 'atas sijapa garang 'itu djatoh, 'itu djuga 'akan meromokhkan dija.

19Maka sukalah kapala 2 'imam dan Katib 2 pada djam 'itu djuga mendjamahkan tangan 2 kapadanja; tetapi takotlah 'ija deri pada khawm: karana dekatahuwilah marika 'itu, bahuwa sudahlah 'ija katakan per`upama`an 'ini menanda`ij dija.

20Maka 'adanglah marika 'itu padanja, dan surohlah barang 'awrang penjulu, jang pura 2 kan sendirinja 'ada xadil: sopaja detangkapnja dija dengan barang perkata`an, 'akan sarahkan dija kapada patuwanan dan peng`awasa`an 'Adapati.

21Maka bertanjalah marika 'itu padanja, 'udjarnja: hej guruw, kamij tahu bahuwa 'angkaw meng`ata dan meng`adjar barang jang betul, dan tijada menilikh muka, tetapi meng`adjar djalan 'Allah dengan sabenarnja.

22HHalalkah kamij memberij 'upetij pada KHajtsar, 'ataw tijadakah?

23Maka sedang dekatahuwinja tipu dajanja, bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: meng`apa kamu mentjawba`ij 'aku?

24Tondjokhlah padaku sawatu dinar: sijapa punja rupa dan tara 'ada padanja? maka sahutlah marika 'itu, dan katalah: KHajtsar punja.

25Maka sabdalah 'ija pada marika 'itu: bajarlah kalakh barang jang KHajtsar punja pada KHajtsar, dan barang jang 'Allah punja pada 'Allah.

26Maka tijadalah marika 'itu sampat menangkap dija dengan barang perkata`an dihadapan khawm: maka hhejranlah marika 'itu menengar djawabnja, lalu berdijamlah dirinja.

27Sabermula maka berdatanglah barang 'awrang deri pada 'awrang TSadukhij, jang berbantah 2 an, sambil katanja: bahuwa bukan 'ada barang khijamet, dan bertanjakanlah dija,

28'Udjarnja: hej guruw, Musaj sudah menjurat pada kamij: djikalaw mati sudara laki 2 sa`awrang 'anuw, sedang 'ija berbini, dan 'ija djuga mati tijada ber`anakh sopaja sudaranja laki 2 meng`ambil bininja 'itu, dan membangkitkan beneh pada sudaranja 'itu.

29'Adapawn 'adalah tudjoh 'awrang sudara laki 2: maka jang pertama 'ambillah sawatu bini, dan matilah tijada ber`anakh.

30Maka jang kaduwa 'ambillah parampuwan 'itu, maka 'ija 'ini lagi matilah tijada ber`anakh.

31Maka jang katiga 'ambillah dija 'itu djuga: dan sabagej lagi samowa tudjoh: dan sudah tijada meninggalkan barang 'anakh, dan sudah mati.

32Maka komedijen deri pada sakalijen 'itu matilah lagi bini 'itu.

33Pada harij khijamet kalakh, sijapa punja deri pada segala 'awrang 'ini 'akan 'ada bini 'itu? karana katudjoh 'awrang 'itu sudah ber`isterikan dija.

34Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: 'anakh 2 xalam 'ini kahawin, dan dekahawinkan.

35Tetapi segala 'awrang jang 'akan dekira 2 kan mustahhakh pada ber`awleh xalam jang datang 'itu, dan kabangkitan deri 'antara 'awrang mati 2, marika 'itu tijada 'akan kahawin, dan tijada 'akan dekahawinkan.

36Karana tijada marika 'itu dapat mati lagi: karana sama Mela`ikat 'adanja. Dan marika 'itu 'ada 'anakh 2 'Allah, sedang 'anakh 2 khijamet 'adanja.

37Dan bahuwa 'awrang mati 2 'akan debangkitkan, lagi Musaj sudah meng`artikan dekat hutan karendang, manakala 'ija menjebut maha besar Tuhan 'itu 'Ilah 'Ibrahim, dan 'Ilah Jitshhakh, dan 'Ilah Jaxkhub.

38'Adapawn 'Allah bukan 'ada 'Ilah 'awrang mati 2, hanja 'awrang hidop 2; karana sakalijennja 'itu hidop kapadanja.

39Maka sahutlah barang 'awrang deri pada Katib 2, dan katalah ja guruw, 'angkaw sudah katakan betul 2.

40maka tijadalah marika 'itu baranij bertanjakan dija 'apa 2 lagi.

41Bermula maka sabdalah 'ija kapada; marika 'itu: bagimana 'awrang berkata 2, bahuwa 'Elmesehh 'ada 'anakh Da`ud?

42Sedang Da`ud sendirij sudah meng`utjap didalam kitab Zabur: maha besar Tuhan sudah baferman pada Tuhanku, dudokhlah 'angkaw pada kananku.

43Sahingga 'aku taroh sataruw 2 mu 'akan pelapikh kaki 2 mu.

44Da`ud kalakh menjebut dija Tuhan, maka bagimana garang 'ija 'ada 'anakhnja?

45Maka sedang saganap khawm dengar 'itu, bersabdalah 'ija 'ada murid 2 nja:

46Paliharakanlah dirij kamu deri pada Katib 2, jang suka berdjalan berbadju pandjang, dan jang birahij menjambot pemberijan salam pada pakan 2, dan dudokh di`atas petarana 2 raja didalam Kanisah 2, dan meng`ambil kadudokan raja dalam perdjamuwan 2.

47Jang makan habis rumah 2 segala baluw, 'itu pawn dengan rupa sombahjang landjut 2: marika 'itu 'akan ber`awleh hhukum jang lebeh barat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran