Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 4 >> 

1Sabermula maka pulanglah Xisaj punoh dengan Rohhu-'lkhudus deri pada Jardejn, dan terhentarlah 'awleh Rohh kapada sawatu guron,

2Tertjawba 'awleh 'Iblis 'ampat puloh harij lamanja: dan barang sawatu pawn tijadalah 'ija makan pada harij 2 'itu djuga, dan satelah sudah putus segala 'itu, maka berlaparlah 'ija 'achirnja.

3Maka berkatalah 'Iblis padanja 'itu: djikalaw 'angkaw 'ada 'Anakh 'Allah, surohlah pada batu 'ini, sopaja 'ija mendjadi rawtij.

4Maka sahutlah Xisaj kapadanja, sabdanja: sudah tersurat; bahuwa tijada 'awleh rawtij sadja manusija hidop, hanja 'awleh sasawatu ferman 'Allah.

5Dan satelah sudah 'Iblis menghentar dija ka`atas sawatu bukit jang tinggij, maka detondjokhnja padanja samowa karadja`an tanah maxmur dengan sakitjap mata lamanja.

6Maka berkatalah 'Iblis padanja 'itu: 'aku 'akan memberij padamu saberhana peng`awasa`an 'ini, dan kamulija`an samowanja 'itu: karana bahuwa 'itu telah desarahkan padaku, dan 'aku berij dija 'itu pada barang sijapa jang kukahendakij kawnun.

7DJikalaw kalakh 'angkaw hendakh sombah sudjud padaku, maka samowa 'ini 'akan 'ada punjamu.

8Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: njahlah deri padaku, hej SJethan: karana sudah tersurat; hendakhlah 'angkaw sudjud menjombah maha besar Tuhan 'Ilahmu, dan berbowat xibadat padanja sendirij djuga.

9Sudah 'itu maka 'ija pawn menghentarkan dija kapada Jerusjalejm, lalu berdirikanlah dija di`atas ringkit Kaxbah, dan berkatalah padanja: djikalaw 'angkaw 'ada 'Anakh 'Allah, terdjunkanlah dirimu deri sini kabawah.

10Karana sudah tersurat; bahuwa pada segala Mela`ikatnja 'ija hendakh berpasan 'akan 'angkaw, sopaja detongguwinja 'angkaw:

11Dan sopaja detatingnja 'angkaw di`atas tangan 2, djangan penah 'angkaw sontohkan kakimu pada batu.

12maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: bahuwa sudah detitahkan; djangan 'angkaw mentjawba`ij maha besar Tuhan 'Ilahmu.

13Dan satelah habis 'Iblis menjudahkan samowa pertjawba`an, maka lalulah 'ija deri padanja 'itu barang kotika lamanja.

14Sabermula maka pulanglah Xisaj, 'awleh khowat Rohh kapada DJalila: maka masjhurlah wartanja kaluwar kapada saluroh benowa jang kuliling 2.

15Maka 'adalah 'ija djuga meng`adjar didalam Kanisah 2 nja, dan depermulijakan 'awleh sakalijen 'awrang.

16Maka datanglah 'ija ka-Natsirat, dimana sudahlah 'ija terpejara, dan pada harij sabtu masokhlah 'ija kadalam Kanisah turut 'istixadetnja: dan bangonlah 'ija 'akan membatja.

17Maka terberilah padanja kitab Nabij Jesjaxja, dan satelah sudah debukanja kitab 'itu, maka dedapatnja tampat 'itu dimana 'adalah tersurat:

18Rohh maha besar Tuhan 'itu di`atasku, sebab 'itu 'ija sudah meng`urapij 'aku: 'ija sudah menjuroh 'aku pergi 'akan memberita 'Indjil pada 'awrang miskin, 'akan menjombohkan 'awrang jang terpitjah hatinja,

19'Akan menchothbatkan kalepasan pada 'awrang tertawan, dan per`awlehan panglihat pada 'awrang buta, dan 'akan lepaskan 'awrang jang berdabar hatinja pergi dengan kamaredhejka`an: 'akan menchothbatkan tahon karidla`an maha besar Tuhan.

20Dan satelah sudah detutopnja kitab 'itu, dan desarahkannja 'itu pada chadim, maka dudokhlah 'ija: maka mata 2 sakalijen 'awrang didalam Kanisah 'itu 'adalah lekat padanja.

21Maka baharu katakanlah 'ija kapada marika 'itu, bahuwa harij 'ini mektub 'ini sudah ganap pada penengar telinga 2 mu.

22Maka sakalijen 'awrang 'itu berilah sjaksi padanja, dan hhejranlah menengar segala perkata`an jang manis, jang kaluwar deri dalam mulutnja, lalu katalah: bukankah 'ija 'ini 'ada 'anakh laki 2 Jusof?

23Maka berkatalah 'ija kapada marika 'itu: kamu kawnun 'akan berkata kapadaku peng`ata 'ini, hej thabib, sombohkanlah sendirimu: segala sasawatu jang kamij sudah dengar telah djadi di-Kafernahhum, bowatlah lagi desini didalam negerij 'atsalmu.

24Tetapi berkatalah 'ija: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa sa`awrang Nabij bukan 'ada khabul dalam negerij 'atsalnja.

25Tetapi 'aku bersabda pada kamu dengan sabenarnja, banjakh parampuwan djanda 'adalah di`antara 'awrang Jisra`ejl pada harij 2 'Ejlija, manakala langit 'adalah terkatop tiga tahon dan 'anam bulan lamanja: sahingga datanglah kasukaran kalaparan besar pada saluroh tanah 'itu.

26Maka kapada barang sa`awrang deri pada marika 'itu sudah tijada tersuroh 'Ejlija pergi, melajinkan ka-TSarpat jang pada TSidawn, kapada sa`awrang parampuwan djanda.

27Maka banjakh 'awrang kusta 'adalah di`antara 'awrang Jisra`ejl pada masa Nabij 'Elisjax, maka barang sa`awrang deri pada marika 'itu sudah tijada dethahirkan, melajinkan Naxaman 'awrang 'Aramij 'itu.

28Maka samowa 'awrang didalam Kanisah 'itu depunohilah dengan 'amarah, serta dedengarnja segala perkara 'itu.

29'Arkijen maka bangonlah marika 'itu, dan membowanglah dija kaluwar deri dalam negerij, dan menghentarlah dija ka`atas martjuw gunong, di`atas jang mana negerinja sudah taper`usah, khetsednja hendakh menerdjunkan dija sapandjang tardjal.

30Tetapi satelah sudah 'ija berpindah turus tengah 2 marika 'itu, maka pergilah 'ija berdjalan.

31Sudah 'itu maka hilirlah 'ija ka-Kafernahhum, sawatu negerij ditanah DJalila, dan 'adalah meng`adjar marika 'itu pada harij 2 sabtu.

32Maka marika 'itu hhejranlah tertjangan menengar peng`adjarannja: karana perkata`annja 'adalah dengan peng`awasa`an.

33Bermula didalam Kanisah 'itu 'adalah sa`awrang manusija jang terkena 'awleh hantu djin jang nedjis, maka berterijakhlah 'ija dengan sawara njaring,

34Katanja: berhentilah 'awlehmu, 'apa kardja kamij sertamu, hej Xisaj 'awrang Natsirij? sudahkah kawdatang menghilangkan kamij? bejta meng`enal 'angkaw sijapa 'adamu, katahuwij, KHudus 'Allah.

35Maka Xisaj pawn menghardikh dija, sabdanja: berdijamlah dirimu, dan kaluwarlah deri dalamnja. Dan satelah sudah dehompaskannja dija 'itu katengah 2, maka kaluwarlah djin 'itu deri dalamnja dengan tijada memberij madlaret padanja.

36Maka dahsjat berlakulah 'atas samowa marika 'itu, dan berkata 2 anlah 'ija sa`awrang kapada sa`awrang, 'udjarnja: 'apa perkata`an 'ini, bahuwa dengan peng`awasa dan khowat 'ija bertitah pada hantu 2 jang nedjis, dan marika 'itu kaluwar?

37Maka masjhurlah wartanja kaluwar kapada samowa tampat pada benowa jang kuliling 2.

38'Arkijen maka bangonlah Xisaj kaluwar deri dalam Kanisah, lalu masokhlah kadalam rumah SJimawn: maka mintuwakh parampuwan SJimawn 'adalah terkena 'awleh damam jang karas, maka 'awrang pawn memohonkanlah dija 'akan sombohkan parampuwan 'itu.

39Maka berdirilah 'ija terlajah ka`atas parampuwan 'itu, dan menghardikhlah 'akan damam 'itu, maka damam pawn meninggalkanlah dija: maka sabantar djuga parampuwan 'itu bangon, lalu melajanij pada marika 'itu.

40Dan tatkala masokhlah mataharij, maka samowa 'awrang, jang di`antaranja 'adalah 'awrang dlaxif, jang terkena dengan bagej 2 penjakit, bawalah marika 'itu kapadanja: maka debubohnja tangannja 'atas masing 2 sa`awrang deri pada marika 'itu, dan desombohkannja dija.

41Maka kaluwarlah lagi djin 2 deri dalam 'awrang banjakh, sambil berterijakh, dan berkata: bahuwa 'angkaw 'ada 'Elmesehh, 'Anakh 'Allah 'itu. Maka dehardikhnjalah, dan tijada deberinjalah dija 'itu berkata 2, sebab marika 'itu meng`enallah dija 'ini 'ada 'Elmesehh.

42Maka tatkala harij sijanglah kaluwarlah 'ija, dan pergilah kapada sawatu tampat jang sunji: maka segala raxijet pawn tjaharilah dija, dan datanglah sampej kapadanja, dan menahanilah dija, 'agar djangan 'ija pergi lalu deri pada marika 'itu.

43Tetapi bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: bahuwa saharosnja lagi 'aku memberita 'Indjil karadja`an 'Allah pada 'awrang 'isij negerij lajin 2: karana bahuwa 'aku sudah tersuroh 'akan pakardja`an 'itu.

44Maka 'adalah 'ija berchothbat didalam segala Kanisah ditanah DJalila.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran