Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 >> 

1Sabermula per`istiwalah tatkala raxijet tampillah kapadanja, hendakh menengar perkata`an 'Allah, bahuwa 'ija 'ini 'adalah berdirij disisij tasik DJenejsar.

2Maka delihatnja duwa parahu berlaboh pada tepij tasik 'itu, maka segala 'awrang nalajan sudahlah turon deri dalamnja 'itu, dan membasohlah pukat 2 nja.

3Maka najiklah 'ija kadalam sawatu deri pada kaduwa parahu 'itu, jang punja SJimawn, dan mintalah padanja 'ondor sedikit deri pada darat: maka dudokhlah 'ija meng`adjar segala raxijet deri dalam parahu 'itu.

4Dan tatkala 'ija berhenti kata 2, maka bersabdalah 'ija pada SJimawn: 'ondorkanlah ka`arongan dan labohkanlah pukatmu 'akan menangkap 'ikan.

5Maka sahutlah SJimawn, dan sombahlah padanja: hej DJondjongan, sontokh saganap malam kamij sudah berlelah, dan sudah tijada kamij meng`ambil 'apa 2: tetapi 'atas sabdamu patek 'akan melabohkan pukat.

6Dan satelah sudah debowatnja demikijen 'itu, maka dekurongkannja sawatu kabanjakan 'ikan 2 dengan ramejnja, sahingga tertjariklah pukat 'itu.

7Maka delambejnja kapada taman 2 nja, jang 'adalah didalam parahu lajin 'itu, 'agar marika 'itu datang menulong dija: 'arkijen maka datanglah marika 'itu, dan menjaratlah kaduwa parahu 'itu, sahingga njaris 'itu tinggalam.

8Dan tatkala SJimawn Petrus melihat 'itu, maka djatohlah 'ija tersongkor menjombah lutut 2 Xisaj, sombahnja: ja Tuhan, kaluwarlah lalu deri pada patek, karana patek 'ada sa`awrang berdawsa.

9Karana dahsjat sudahlah kena dija, dan samowa 'awrang jang sertanja 'itu, melihat tangkapan 'ikan 2, jang telah de`ambilnja.

10Dan sabagejnja lagi Jaxkhub, dan Jahhja, kaduwanja 'anakh laki 2 Zebedaj, jang 'adalah sakutuw dengan SJimawn. Maka bersabdalah Xisaj kapada SJimawn: djanganlah takot, deri pada sakarang 'ini 'angkaw djadi nalajan 'akan tangkap manusija 2.

11Dan satelah sudah marika 'itu bertjamat parahu 'itu kadarat, maka detinggalkannja segala sasawatu, lalu de`iringnja dija.

12Sabermula djadi, tatkala 'adalah 'ija dalam sawatu deri pada segala negerij 'itu, maka bahuwa sasonggohnja 'adalah sa`awrang laki 2, jang berkusta saberhana tubohnja, dan serta delihatnja Xisaj, djatohlah 'ija tersongkor ka`atas mukanja, dan memohonkanlah dija, sombahnja: ja Tuhan, djikalaw 'angkaw kahendakij garang, 'angkaw sampat menthahirkan patek.

13Maka 'ija pawn meng`ondjokhlah tangannja, lalu mendjabatlah dija, sabdanja: kukahendakij, maka djadilah 'angkaw thahir. Maka sabantar djuga hilanglah kusta deri pada tubohnja.

14Maka bertitahlah 'ija padanja, djangan 'ija meng`atakan 'itu pada barang sa`awrang: hanja pergilah 'angkaw pertondjokhlah dirimu pada 'Imam, dan persombahkanlah karana thaharetmu, seperti Musaj sudah berpasan 'akan kasjaksi`an pada marika 'itu.

15Tetapi makin masjhurlah wartanja, dan berhimponlah banjakh raxijet 'akan menengar dija, dan 'akan desombohkan 'awlehnja deri pada segala kasakitannja.

16Tetapi 'adalah 'ija simpang katampat 2 sunji, dan munadjatlah.

17Sabermula djadi pada sawatu deri pada segala harij 'itu, bahuwa 'adalah 'ija meng`adjar, maka 'adalah dudokh disana barang 'awrang Farisij, dan Pandita dalam Tawrat, jang sudahlah datang deri pada sakalijen djadjahan ditanah DJalila, dan ditanah Jehuda, dan deri pada Jerusjalejm: maka 'adalah khowat maha besar Tuhan 'akan menjombohkan 'awrang 'itu.

18Maka bahuwa sasonggohnja barang laki 2 bawalah sa`awrang manusija tejpokh lasa jang terhentar di`atas kasur: dan ber`usahalah memasokhkan, dan menaroh dija 'itu dihadapannja.

19Dan tatkala tijada dedapatnja tampat, deri pada jang mana demasokhkannja dija, 'awleh karana raxijet, maka najiklah marika 'itu ka`atas 'atap rumah, dan melabohkanlah dija turus deri pada ginting 2 serta dengan kasur 'itu katengah 2 dihadapan Xisaj.

20Maka satelah delihatnja 'iman marika 'itu, sabdalah 'ija padanja: hej manusija, segala dawsamu sudah ter`ampon padamu.

21Maka baharu berbitjaralah barang Katib 2, dan 'awrang Farisij, 'udjarnja: sijapatah dija 'ini jang meng`atakan hodjat 2? sijapa dapat meng`amponij dawsa 2, melajinkan 'Allah sa`awrangnja djuga?

22Tetapi sedang Xisaj meng`enal segala bitjaranja, maka sahutlah 'ija dan katalah kapada marika 'itu: meng`apa kamu berbitjara didalam hatimu?

23'Apa 'ada lebeh gampang berkata 2, segala dawsamu sudah ter`ampon padamu: 'ataw berkata 2, bangonlah, lalu berdjalanlah?

24Tetapi sopaja kamu dapat meng`atahuwij, bahuwa 'Anakh 'Insan 'itu berpang`awasa di`atas bumi 'akan meng`ampon segala dawsa (maka berkatalah 'ija pada 'awrang tejpokh lasa 'itu) 'aku bersabda padamu: bangonlah, dan 'angkatlah kasurmu, lalu pergilah kapada rumahmu.

25Maka sabantar djuga bangonlah 'ija dihadapan marika 'itu, dan 'angkatlah barang jang di`atasnja sudahlah 'ija baring 2, lalu pergilah kapada rumahnja, sambil memulijakan 'Allah.

26Maka dahsjat sudah kena sakalijen 'awrang 'itu, maka marika 'itu memulijakanlah 'Allah, dan depunohilah dengan takot, 'udjarnja: bahuwa harini kamij sudah melihat perkara 2 jang tijada tersangka.

27Maka komedijen deri pada demikijen 'itu kaluwarlah 'ija, lalu lihatlah sa`awrang pentjokej jang bernama Lejwij 'itu dudokh didalam pentjokejan, dan sabdalah padanja: 'ikotlah 'aku.

28Maka 'ija pawn meninggalkanlah segala sasawatu, lalu bangonlah meng`ikot dija.

29Maka Lejwij pawn membowatlah sawatu perdjamuwan besar padanja didalam rumahnja: maka 'adalah kawan babarapa 'awrang pentjokej, dan 'awrang lajin 2, jang dudokh 'akan sahidangan dengan dija.

30Maka Katib 2 nja dan 'awrang Farisij 'itu sungutlah 'akan murid 2 nja, 'udjarnja: karana 'apa kamu makan, dan minom serta dengan 'awrang pentjokej dan 'awrang berdawsa?

31Maka sahutlah Xisaj, dan katalah kapada marika 'itu: 'awrang jang njaman bukan 'usah 'akan thabib, hanja 'awrang jang tijada betah.

32Sudah tijada kudatang memanggil 'awrang xadil, hanja 'awrang berdawsa 'akan membawa tawbat.

33Maka berkatalah marika 'itu kapadanja: tagal 'apa murid 2 Jahhja berpowasa banjakh kali, dan meng`ardjakan sombahjang 2, sabagej lagi murid 2 'awrang Farisij, hanja murid 2 mu makan dan minom djuga?

34Tetapi berkatalah 'ija kapada marika 'itu: dapatkah kamu suroh taman 2 perdjamuwan mampilej 'itu berpowasa, salama mampilej laki 2 'ada sertanja.

35Tetapi harij 2 'akan datang, manakala mampilej laki 2 'akan 'ada ter`angkat lalu deri padanja, tatkala 'itu 'ija 'akan berpowasa pada harij 2 'itu djuga.

36Maka lagi dekatakannja sawatu per`upama`an kapada marika 'itu: bahuwa barang sa`awrang tijada tampalkan satampal kajin baharu pada badju jang lama: maka tjara lajin jang baharu 'itu mentjarikh jang lama 'itu, maka satampal deri pada jang baharu 'itu tijada patut dengan jang lama 'itu.

37Lagipawn barang sa`awrang tijada membuboh 'ajer 'angawr baharu kadalam chikh 2 jang lama: maka tjara lajin 'ajer 'angawr baharu 'akan membelahkan chikh 'itu, dan 'ajer 'angawr 'itu 'akan tertuwang habis, dan chikh 'itu 'akan rusakh.

38Tetapi 'ajer 'angawr baharu haros debuboh kadalam chikh 2 baharu, maka kaduwanja 'itu depaliharakan sama 2.

39Maka tijada barang sa`awrang jang minom 'ajer 'angawr lama sabantar suka jang baharu: karana 'ija berkata; jang lama 'itu 'ada lebeh bajik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran