Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 6 >> 

1Sabermula per`istiwalah pada sabtu jang pertama, jang menurut harij raja jang kaduwa, bahuwa berdjalanlah 'ija 'antara huma 2 an, dan murid 2 nja menggintaslah barang pulor 2, lalu makanlah, satelah sudah degisirnja 'itu dengan tangan 2 nja.

2Maka barang 'awrang deri pada 'awrang Farisij katalah pada marika 'itu: meng`apa kamu berbowat barang jang tijada hhalal berbowat pada harij 2 sabtu?

3Maka sahutlah Xisaj pada marika 'itu, dan katalah: bukankah kamu sudah membatja barang 'itu, jang Da`ud sudah berbowat, tatkala 'ija berlaparlah, 'ija sendirij, dan segala 'awrang jang 'adalah sertanja 'itu?

4Sabagimana 'ija sudah masokh dalam khobah 'Allah, dan sudah meng`ambil lalu makan rawtij hadap 2, dan sudah memberij lagi pada segala 'awrang jang sertanja 'itu, jang bukan 'ada hhalal 'awrang makan, melajinkan 'Imam 2 sadja.

5SJahdan berkatalah 'ija pada marika 'itu: bahuwa 'Anakh 'Insan 'ada lagi Tuhan jang memarentahkan sabtu.

6Sabermula djadi lagi pada barang sabtu lajin, bahuwa masokhlah 'ija kadalam Kanisah, lalu meng`adjarlah. Maka 'adalah disana sa`awrang manusija, jang tangannja kanan 'adalah tjapikh kering.

7Maka Katib 2 dan 'awrang Farisij 'adanglah padanja, kaluw 2 pada 2 pada barang sabtu 'ija 'akan sombohkan 'awrang: sopaja dedapatnja barang penudohan 'atasnja.

8Maka 'ija djuga meng`atahuwij segala bitjaranja, dan sabdalah pada manusija jang tjapikh kering tangannja 'itu: bangonlah, dan berdirilah ditengah 2: maka bangonlah 'ija, lalu berdirilah.

9Maka berkatalah Xisaj pada marika 'itu, 'aku mawu bertanjakan kamu: hhalalkah pada barang harij sabtu berbowat bajik, 'ataw berbowat djahat? memaliharakan, 'ataw menghilangkan dirij sa`awrang?

10Dan satelah sudah 'ija meng`arling sakalijen marika 'itu, maka bersabdalah 'ija pada manusija 'itu: 'ondjokhlah tanganmu. Maka 'ija berbowatlah demikijen 'itu: maka tangannja 'itu pula debajikij djadi njaman seperti jang lajin.

11Maka marika 'itu depunohilah dengan bingong, dan berkata 2 anlah sa`awrang kapada sa`awrang, 'apa 'akan debowatnja garang pada Xisaj.

12Sabermula djadi pada harij 2 'itu djuga, bahuwa kaluwarlah 'ija kapada bukit 'itu hendakh munadjat, dan 'adalah bermalam masjghul dengan munadjat 'akan 'Allah.

13Dan tatkala harij sudah sijang, maka panggillah 'ija segala muridnja datang hampir, dan pilehlah deri pada marika 'itu duwa belas 'awrang, jang lagi denama`inja Rasul 2.

14Katahuwij, SJimawn, jang lagi denama`inja Petrus, dan 'Andarija sudaranja laki 2, Jaxkhub, dan Jahhja, Filipus, dan Bartolomaj.

15Mataj, dan Toma, Jaxkhub 'anakh laki 2 'Alfaj, dan SJimawn jang tersebut 'Elsjejhhan.

16Jehuda sudara laki 2 Jaxkhub, dan Jehuda 'Iskarijawtij, jang lagi sudah djadi penjemuw 'itu.

17Dan satelah sudah 'ija hilir serta marika 'itu, maka berdirilah 'ija pada sawatu tampat dipadang jang rata, dan sertanja 'itu kawan murid 2 nja, dan sawatu kabanjakan khawm jang ramej, deri pada saluroh tanah Jehuda, dan Jerusjalejm, dan deri pada pasisir TSur dan TSidawn,

18Jang sudahlah datang 'akan menengar dija, dan 'akan desombohkan deri pada penjakit 2 nja, dan segala 'awrang jang terharu 'awleh hantu 2 jang nedjis: maka marika 'itu desombohkanlah.

19Maka samowa raxijet ber`usahalah mendjamah dija: karana khowat kaluwarlah deri dalamnja, sahingga desombohkannja sakalijen 'awrang.

20Bermula satelah de`angkatnja mata 2 nja kapada murid 2 nja, maka bersabdalah 'ija: berbahagijalah kamu 'awrang papa; karana kamu djuga punja karadja`an 'Allah.

21Berbahagijalah kamu jang berlapar sakarang: karana kamu djuga 'akan dekinnjangkan. Berbahagijalah kamu jang menangis sakarang: karana kamu djuga 'akan tertawa.

22Berbahagija kamu 'ada kamu 'ada, manakala manusija 2 membintjij kamu, dan manakala 'ija mentjerejkan dan mentjelakan kamu, dan membowang nama kamu sa`awleh 2 djahat 'adanja, 'awleh karana sebab 'Anakh 'Insan.

23Bersuka 2 anlah kamu pada harij 'itu djuga, dan berbangkitlah rawan harimu; karana bahuwa sasonggohnja besarlah pahalamu didalam sawarga: karana bapa 2 nja sudah berbowat perkara 2 jang sabagejnja pada segala Nabij.

24Tetapi wa`j bagi kamu 'awrang jang kaja! karana sudah habis kamu tarima panghiboranmu.

25Wa`j bagi kamu! hej segala 'awrang jang telah dikinnjangkan: karana kamu 'akan berlapar. Wa`j bagi kamu jang tertawa sakarang! karana kamu 'akan berkabong dan menangis.

26Wa`j bagi kamu! manakala sakalijen manusija sebutkan kamu dengan bajiknja: karana bapa 2 nja sudah berbowat perkara 2 jang sabagejnja pada segala Nabij dusta.

27Tetapi 'aku bersabda pada kamu jang menengar: kasehlah 'akan sataruw 2 mu, bowatlah kabajikan pada segala 'awrang jang membintjij kamu.

28Mintalah kabidjikan bagi segala 'awrang jang meng`utokij kamu, dan sombahjanglah karana segala 'awrang jang menggudakan kamu.

29'Awrang jang menampar sawatu pipimu, berilah padanja pawn pipi jang lajin: dan 'awrang jang meng`ambil selimot, djanganlah tagahkan dija meng`ambil lagi badju.

30Tetapi pada sasa`awrang jang minta barang 'apa deri padamu, hendakhlah kawberij djuga: dan deri pada 'awrang jang meng`ambil barang jang 'angkaw punja, djanganlah tontut 'itu pula.

31Dan seperti kamu suka segala manusija berbowat padamu, hendakhlah lagi kamu 'ini berbowat padanja sabagejnja.

32Maka djikalaw kamu kaseh 'akan 'awrang jang meng`asehij kamu, 'apatah pahala 'ada padamu? karana lagi 'awrang berdawsa 'itu kaseh 'akan segala 'awrang jang meng`asehij dija.

33Dan djikalaw kamu berbowat bajik pada 'awrang jang berbowat bajik padamu, 'apatah pahala 'ada padamu? karana lagi 'awrang berdawsa berbowat demikijen 'itu.

34Dan djikalaw kamu memberij pindjam pada 'awrang, deri pada sijapa kamu ber`asa tarima 'itu pula, 'apatah pahala 'ada padamu? karana lagi 'awrang berdawsa memberij pindjam pada 'awrang berdawsa, sopaja 'ija tarima pula sakijen banjakhnja.

35Tetapi hendakhlah kamu kaseh 'akan sataruw 2 mu, dan berbowat bajik, lagi berij pindjam dengan tijada ber`asa tarima 'apa 2 pula: maka pahalamu 'akan 'ada besar dan kamu 'akan djadi 'anakh 2 HHakh Taxalaj: karana 'ija djuga 'ada murah 'akan segala 'awrang jang tijada tahu tarima kaseh dan jang 'ada djahat.

36Sebab 'itu hendakhlah kamu djadi rahhim, seperti lagi bapamu 'ada rahhim.

37Dan djanganlah kira 2 kan, maka tijada kamu 'akan dekira 2 kan: djanganlah bapersalahkan, maka tijada kamu 'akan depersalahkan: lepaskanlah, maka kamu 'akan delepaskan.

38Berikanlah, maka pada kamu 'akan deberikan: sawatu sukatan jang bajik, jang tertindih, dan jang tergojang, dan jang mombong 'awrang 'akan memberij kadalam riba`anmu: karana dengan sukatan 'itu djuga, dengan jang mana kamu sukatkan, maka pada kamu 'akan desukatkan pula.

39Bermula maka dekatakannja pada marika 'itu sawatu per`upama`an: dapatkah sa`awrang buta memimpin 'awrang buta? bukankah kaduwanja 'akan djatoh kadalam parit?

40Murid bukan 'ada lebeh deri pada gurunja: tetapi sasa`awrang murid jang terlangkap 'akan 'ada penaka gurunja.

41'Adapawn meng`apa 'angkaw melihat tatal jang didalam mata sudaramu, tetapi golondong 'itu jang didalam mata sendirimu tijada 'angkaw meng`ejling?

42'Ataw bagimana 'angkaw bawleh berkata pada sudaramu: ja sudara, bejarlah bejta meng`aluwarkan tatal 'itu jang didalam matamu, sedang 'angkaw sendirij tijada melihat golondong 'itu, jang didalam matamu? ja munafikh, kaluwarkanlah dihulu golondong 'itu deri dalam mata dirimu, maka kalakh ter`ingatlah 'akan meng`aluwarkan tatal 'itu jang didalam mata sudaramu.

43Karana bukan 'itu pohon kajuw jang bajik, jang memberij bowah jang djahat: dan bukan 'itu pohon kajuw jang djahat, jang memberij bowah jang bajik.

44Karana sasawatu pohon kajuw 'itu dekenal deri pada perij bowah sendirinja, karana tijada 'awrang pungut bowah 'ara deri pada durij 2, dan tijada 'awrang potong bowah 'angawr deri pada karendang.

45Manusija jang bajik meng`aluwarkan perkara jang bajik deri dalam perbendahara`an hatinja jang bajik: dan manusija jang djahat meng`aluwarkan perkara jang djahat deri dalam perbendahara`an hatinja jang djahat: karana deri pada kalimpahan 'isij hati kata 2 mulutnja.

46Maka meng`apa kamu memanggil 'aku, ja Tuhan, ja Tuhan: dan tijada berbowat barang jang 'aku bersabda?

47Sasa`awrang jang datang kapadaku, dan menengar segala perkata`anku, lalu melakukan dija 'itu, 'aku 'akan tondjokh pada kamu sa`upama dengan sijapa 'adanja.

48Sa`upama 'adanja dengan sa`awrang manusija, jang sudah per`usah sawatu rumah, jang menggalij, dan mendalamkan, dan menaroh peng`alasan di`atas sawatu batu karang: 'adapawn tatkala datang kalamparan, maka tertimpalah surgej kapada rumah 'itu djuga, hanja tijadalah 'itu sampat bergarakhkan dija 'itu: karana 'itu 'adalah taper`alas di`atas batu karang.

49Tetapi sijapa menengar dan tijada melakukan 'itu sa`upama 'adanja dengan sa`awrang manusija, jang sudah per`usah sawatu rumah di`atas tanah tijada dengan peng`alasan: kapada jang mana surgej sudah tampoh: maka sabantar djuga robohlah 'itu, sahingga 'adalah karontohan rumah 'itu djuga besar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran