Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 8 >> 

1Sabermula djadi komedijen deri pada demikijen 'itu, bahuwa berdjalanlah 'ija melintas sawatu negerij dan djadjahan, sambil berchothbat dan memberita 'Indjil karadja`an 'Allah: maka 'adalah kaduwa belas 'awrang 'itu sertanja.

2Lagi barang 'awrang parampuwan, jang telah sudah desombohkan deri pada hantu 2 jang djahat dan bagej 2 dlaxafet, katahuwij, Marjam, jang tersebut Madjdalijat, deri dalam sijapa sudahlah kaluwar tudjoh djin,

3Dan Jawhhana 'isterij CHuza bendaharij Hejrawdejs, dan SJusjana, dan banjakh parampuwan lajin 2, jang sudah melajanij padanja dengan balandjakan harta 2 nja.

4'Adapawn tatkala berhimponlah raxijet banjakh, dan berdatanglah kapadanja 'itu babarapa 'awrang deri pada tijap 2 negerij, maka bersabdalah 'ija dengan bawa per`upama`an.

5'Adalah kaluwar sa`awrang penabor hendakh menabor bidji 2 annja: dan tatkala detabornja 'itu, satengahnja pawn djatoh desisij djalan, dan ter`irikh, maka burong 2 dilangit makanlah dija 'itu habis.

6Dan satengahnja jang lajin djatoh di`atas sawatu batu karang, dan satelah sudah 'itu bertomboh, maka kalajoranlah 'itu, 'awleh karana sebab bukan 'adalah padanja barang kabasahan.

7Dan satengahnja jang lajin djatoh ditengah 2 durij 2: maka bertombohlah durij 2 'itu sama 2, lalu melemaskanlah dija 'itu.

8Dan satengahnja jang lajin djatoh pada tanah jang bajik, dan bertomboh, lalu memberij bowah jang saratus kijen banjakhnja. Habis dekatakannja segala 'ini, maka bersarulah 'ija: sijapa jang tertelinga 2 'akan menengar, hendakhlah 'ija menengar.

9Maka murid 2 nja bertanjakanlah dija, sombahnja: 'apatah garang 'artinja per`upama`an 'ini?

10Maka bersabdalah 'ija: pada kamu telah dekarunjakan meng`atahuwij segala rahasija karadja`an 'Allah, hanja pada 'awrang lajin 2 'aku berkata 2 dengan bawa per`upama`an, sopaja marika 'itu sedang 'ija melihat djangan melihat, dan sedang 'ija menengar djangan meng`arti.

11'Adapawn 'inilah 'artinja per`upama`an 'itu: bidji 2 an 'itu 'ada perkata`an 'Allah.

12Maka segala 'awrang jang tertaborij desisij djalan 'itu 'ada 'awrang jang menengar: komedijen deri pada 'itu datang 'Iblis, lalu meng`ambil habis perkata`an 'itu deri dalam hatinja, 'agar djangan 'ija pertjaja lalu dechalatskan.

13Dan segala 'awrang jang tertaborij di`atas batu karang, 'ijalah jang, tatkala dedengarnja, menjambot perkata`an 'itu dengan kasuka`an: maka marika 'ini tijada ber`akar, jang sakotika djuga lamanja pertjaja, dan pada masa pertjawba`an 'ija mortad.

14Maka barang jang djatoh 'antara durij 2, 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang sudah menengar, dan satelah habis perginja berdjalan delemaskan 'awleh segala pertjinta`an, dan kakaja`an, dan segala ladzat kahidopan 'ini dan tijada sempornakan bowahnja.

15Maka barang jang djatoh pada tanah jang bajik, 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu, jang sudah menengar perkata`an, lalu hhasitlkan 'itu didalam hati tulus dan bajik, dan memberij bowah 2 dengan berkandjang.

16Maka barang sa`awrang jang pasang sawatu dijan, tijada menudongij dija 'itu dengan barang badjan, 'ataw taroh dija dibawah barang kasur: tetapi di`atas kaki dijan djuga detarohnja 'itu, sopaja segala 'awrang masokh 'itu melihat tarang.

17Karana barang sawatu pawn bukan 'ada terbuni, jang tijada 'akan djadi njata: dan tijada tersembunji, jang tijada 'akan dekatahuwij, dan datang dengan njatanja.

18Sebab 'itu 'ingatlah, bagimana kamu menengar; karana djikalaw barang sijapa mempunja`ij sasawatu, lagi 'akan deberij padanja: dan djikalaw barang sijapa tijada mempunja`ij sasawatu, lagi 'itu, jang desangkanja mempunja`ij, 'akan de`ambil deri padanja.

19Sabermula maka datanglah kapadanja 'itu 'ibunja, dan sudara 2 nja laki 2, dan tijadalah sampat sampej kapadanja 'awleh karana raxijet.

20Maka deberita 'awranglah kapadanja, sombahnja: 'ibumu dan sudara 2 mu laki 2 'ada berdirij diluwar, suka melihat 'angkaw.

21Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah kapada marika 'itu: 'ibuku dan sudara 2 ku laki 2, 'ada marika 'ini jang menengar perkata`an 'Allah, lalu melakukan dija 'itu.

22Sabermula djadi pada sawatu deri pada segala harij 'itu, bahuwa najiklah 'ija masokh parahu, dan murid 2 nja sertanja 'itu: maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: bejarlah kamij berpindah kasabarang tasik. 'Arkijen maka meng`aronglah marika 'itu.

23Dan samantara marika 'itu berlajar, maka tidorlah 'ija: maka turonlah sawatu ribut 'angin pada tasik: maka ka`ajejranlah parahunja, dan njaris kakaramanlah.

24Maka berdatanglah marika 'itu mendjagakan dija, sombahnja: hej DJondjongan, hej DJondjongan, kamij rusakh. Dan satelah sudah 'ija bangon, maka denista`inja 'angin, dan 'ombakh 2 'ajer: maka berhentilah 'itu, dan datanglah katedohan.

25Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: dimana 'ada 'iman kamu? maka takotlah marika 'itu, dan hhejranlah, 'udjarnja sa`awrang kapada sa`awrang: sijapa garang 'ada 'ija 'ini, bahuwa lagi 'ija berpasan pada 'angin 2, dan pada 'ajer, dan segala 'itu dengar 2 an 'akan dija?

26Maka berlajarlah marika 'itu kapada benowa 'awrang DJadarij, jang 'ada disabarang tanah DJalila.

27Dan satelah sudah 'ija kaluwar turon kadarat, maka bertemulah dengan dija sa`awrang laki 2 'anuw deri dalam negerij, jang babarapa lamanja sudahlah terkena 'awleh djin 2: dan tijadalah 'ija pakej barang pakajin, dan tijadalah 'ija tinggal didalam barang rumah, hanja didalam karamet 2 djuga.

28Dan serta 'ija melihat Xisaj, maka berterijakhlah 'ija galakh 2 dan djatohlah tersongkor dihadapannja, dan katalah dengan sawara njaring: 'apa kardja patek sertamu, hej Xisaj 'Anakh 'Allah Taxalaj?

29Karana sudahlah 'ija bertitah pada hantu jang nedjis 'itu kaluwar deri dalam manusija 'ini, karana babarapa lamanja sudahlah 'ija menarkam dija: maka ter`ikatlah 'ija dengan rantej 2 dan bulongguw 2 'akan dikurong. Maka 'ija pawn patahkan segala peng`ikat 'itu, dan terhalaw 'awleh djin kapada tampat 2 sunji.

30Maka bertanjalah Xisaj padanja 'itu, sabdanja: 'apatah 'ada namamu? maka sombahlah 'ija: katombukan. Karana banjakh djin sudahlah masokh kadalamnja.

31Maka 'ija memohonkanlah dija, 'agar djangan 'ija menjuroh marika 'itu pergi turon kadalam tubir.

32Maka 'adalah disana sawatu kawan babi 2 banjakh, jang mentjaharij makan di`atas bukit: maka marika 'itu memohonkanlah dija, sopaja deluluskannja padanja masokh kadalam segala 'itu. Maka deluluskannja 'itu padanja.

33'Arkijen maka kaluwarlah segala djin 'itu deri dalam manusija 'itu, dan masokhlah kadalam babi 2 'itu, maka baterdjunanlah kawan 'itu sapandjang tardjal kadalam tasik, lalu matilah lemas.

34Dan serta segala gombala melihat barang jang telah djadi, maka berlarijanlah 'ija: dan satelah sudah 'ija pergi, 'ijapawn berchabarlah 'itu didalam negerij dan didalam duson 2 an.

35'Arkijen maka kaluwarlah 'awrang melihat barang jang telah djadi, lalu datanglah kapada Xisaj, dan mendapatlah manusija, deri dalam sijapa segala djin sudahlah kaluwar, 'itu dudokh dibawah kaki 2 Xisaj, terkena dengan pakejan, dan berbudij pula: maka takotlah marika 'itu.

36Maka 'awrang jang sudahlah melihat 'itu tutorlah pada marika 'itu, bagimana 'awrang madjnun 'itu sudahlah delepaskan.

37Maka saganap kabanjakan deri pada benowa jang kuliling tanah 'awrang DJadarij 'itu mintalah kapadanja pergi lalu deri pada marika 'itu, karana katakotan besar sudahlah kena dija 'itu. 'Arkijen maka najiklah 'ija masokh parahu, lalu pulanglah.

38Maka laki 2, deri dalam sijapa segala djin sudahlah kaluwar, 'itu mintalah padanja meng`iring dija: tetapi Xisaj berilah dija 'itu pergi, sabdanja:

39Pulanglah kapada rumahmu, dan bilanglah barapa besar perkara 2 'Allah sudah berbowat padamu. Maka pergilah 'ija berdjalan salalu saganap negerij, sambil berchothbat barapa besar perkara 2 Xisaj sudahlah berbowat padanja.

40Sabermula djadi tatkala pulanglah Xisaj, bahuwa raxijet menjambotlah dija: karana sakalijennja 'adalah menantikan dija.

41Maka bahuwa sasonggohnja datanglah sa`awrang laki 2, jang bernama Ja`irus, 'adapawn 'awrang 'ini 'adalah panghulu Kanisah: maka djatohlah 'ija tersongkor menjombah kaki 2 Xisaj, dan memohonkanlah dija masokh kadalam rumahnja.

42Karana sawatu 'anakh parampuwan tonggal 'adalah padanja sakira 2 duwa belas tahon tuwahnja, maka 'ija 'ini hampir mawu mati. ( Dan samantara 'ija pergi berdjalan maka segala raxijet menjasakhlah dija ter`amat:

43Maka sa`awrang parampuwan jang sudahlah malileh darahnja duwa belas tahon lamanja, jang sudahlah balandjakan saganap hidop 2 annja pada thabib 2, dan sudahlah tijada ber`awleh desombohkan 'awleh barang sa`awrang.

44Berdatanglah deri balakang mendjamah kelim badjunja: maka sabantar djuga tertahanilah lileh darahnja.

45Maka bersabdalah Xisaj: sijapatah dija 'itu jang sudah mendjamah 'aku? dan tatkala sakalijen 'awrang bersangkal, maka sombahlah Petrus, dan segala 'awrang jang sertanja 'itu: ja DJondjongan, segala raxijet menindih dan menjasakh 'angkaw ter`amat, 'adakah 'angkaw lagi berkata: sijapatah dija 'itu jang sudah mendjamah 'aku?

46Maka bersabdalah Xisaj; barang sa`awrang sudah mendjamah 'aku: karana 'aku 'ini sudah meng`akaw peng`awasa 'itu, jang sudah kaluwar deri dalam 'aku.

47'Adapawn serta parampuwan 'itu tahu, bahuwa tijadalah 'ija tersembunji, maka datanglah 'ija dengan gomitar, dan djatohlah tersongkor menjombah dija, dan beritalah padanja dihadapan samowa khawm.

48Maka bersabdalah 'ija padanja: pertataplah hatimu, hej 'anakh parampuwan, 'imanmu sudah memaliharakan dikaw: pergilah dengan salamet.)

49Tatkala 'ija 'adalah kata 2 lagi, maka datanglah sa`awrang deri pada 'isij rumah panghulu Kanisah meng`atakan padanja: bahuwa 'anakhmu parampuwan sudah mati: djanganlah memberij susah pada guruw.

50Maka Xisaj satelah sudah dedengarnja 'itu sahutlah padanja, sabdanja: djanganlah takot, pertjajalah djuga, maka 'ija 'akan depeliharakan.

51Dan tatkala 'ija masokh kadalam rumah 'itu, maka tijada deberinja barang sa`awrang masokh, melajinkan Petrus, dan Jaxkhub, dan Jahhja, lagi bapa dan 'ibuw 'anakh parampuwan 'itu.

52Maka tangislah samowa 'awrang, dan merataplah 'akan dija 'itu. Maka bersabdalah 'ija: djanganlah kamu menangis, bukan 'ija sudah mati, hanja tidor djuga.

53Maka 'awrang 'itu tertawakanlah dija, sedang dekatahuwinja bahuwa 'ija sudahlah mati.

54Tetapi 'ija 'ini, satelah sudah debowangkannja sakalijen 'awrang 'itu kaluwar, peganglah tangannja dan bersawaralah, sabdanja: hej 'anakh parampuwan, bangonlah.

55'Arkijen maka pulanglah njawanja, dan sabantar djuga bangonlah 'ija, maka berpasanlah 'ija deberij makan padanja.

56Maka dahsjatlah 'ibuw bapanja; tetapi surohlah 'ija pada marika 'itu djangan meng`atakan pada sa`awrang pawn barang jang telah djadi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran