Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 >> 

1Tan-taretan jema’adda Allah e Korintus! Sampeyan ampon etembali Allah epadaddi ommadda polana sampeyan kaagunganna Isa Almasih, asareng sadajana oreng e ka’imma’a saos se nyemba ka Guste Isa Almasih, enggi paneka Pangeranna reng-oreng ganeka sareng jugan Pangeranna sampeyan sareng kaula sadaja. Kaula, Paulus, sareng taretan Sostenes, ngarep moga-moga Allah Ramana sampeyan sareng kaula sadaja sareng jugan Guste Isa marengana berkat sareng kataremtemman ka sampeyan. Kaula noles sorat paneka menangka rasulla Isa Almasih, se eangkat sareng Allah dibi’ sarta menorot kasokanna jugan.

2(1:1)

3(1:1)

4Kaula ros-terrosan asokkor ka Allah polana sampeyan, sabab sampeyan ampon narema rahmat dhari Allah kalaban parantara’anna Isa Almasih.

5Sarrena sampeyan ampon daddi kaagunganna Almasih, odhi’na sampeyan samangken sogi e dhalem parkara ponapa’a saos. Pangataowanna sampeyan e dhalem parkara ponapa’a saos dhalem, ban sampeyan penter ngajarragi pangataowan ganeka.

6Ganeka noduwagi ja’ berta parkara Almasih ampon ce’ nyarepsebba ka dhalem atena sampeyan,

7kantos sampeyan ta’ kakorangan berkat settonga, sabatara sampeyan anante’ rabuna Guste Isa Almasih se etangaleyana sadajana oreng.

8Almasih dibi’ se badhi nanggung sampeyan sampe’ ka aherra; sopaja e bakto Salerana rabu pole, sampeyan epanggi, tadha’ calena.

9Allah ekenneng parcaja onggu. Salerana Allah se nembali sampeyan sopaja daddi settong sareng Pottrana, enggi paneka Isa Almasih, Pangeranna sampeyan sareng kaula sadaja.

10Tan-taretan! Bit asmaepon Guste Isa Almasih, kaula nyo’ona ka sampeyan sopaja padha parokon, ja’ kantos aca-pecca. Parokon, settong ate sareng settong pekkeran.

11Sabab reng-oreng dhari kalowargana Kloë ngatore oneng ka kaula ja’ sampeyan atokaran.

12Se emaksod kaula enggi paneka e antarana sampeyan badha se adhabu, "Sengko’ noro’ Paulus," badha pole se ngoca’, "Sengko’ noro’ Apolos," ban se laen ngoca’, "Sengko’ noro’ Petrus," dineng se laen pole ngoca’, "Sengko’ noro’ Almasih."

13Masa’ Almasih egi-bagi! Banne Paulus se mate esalib kaangguy sampeyan. Ban sampeyan ebaptis banne daddiya panganodda Paulus.

14Ontong kaula ta’ abaptis oreng settonga e antarana sampeyan, kajabana Krispus sareng Gayus.

15Ja’ kantos badha e antarana sampeyan se adhabu ja’ kaula abaptis se kadhuwa ganeka sopaja daddi panganodda kaula.

16(O, enggi, onggu, Stefanus sareng kalowargana kaula seabaptis. Tape, salaenna ganeka, menorot enga’ kaula, tadha’ oreng laenna pole se ebaptis kaula.)

17Almasih ngotos kaula banne kaangguy abaptis oreng, coma kaangguy aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah; ban ganeka saos sareng kaula kodu elakone ta’ kalaban ngangguy kapenterran acaca menangka manossa, sopaja kobasana sedana Almasih e kaju salib ta’ parcoma.

18Sabab monggu ka reng-oreng se nojju ka pate, kabar parkara sedana Almasih e salib eanggep kabar lecek. Namong, monggu ka sampeyan sareng kaula sadaja se epasalamet sareng Allah, kabar ganeka carana Allah noduwagi kobasana.

19Sabab e dhalem Alketab Allah adhabu, "Kabicaksana’anna reng-oreng se penter bi’ Sengko’ epasalbuda, ban pangarteyanna reng-oreng se andhi’ elmo epamosna’a."

20Daddi, ponapa gunana daddi oreng penter? Ponapa gunana oreng andhi’ elmo? Ponapa gunana reng-oreng ahli pekker e dunnya paneka? Allah ampon noduwagi ja’ kabicaksana’an e dunnya paneka sanyatana kabudhuwan se tadha’ essena!

21Sabab maske saponapa penterra manossa, ta’ bisa oneng ka Allah bi’ kapenterranna ganeka. Namong sarrena Allah paneka bicaksana, daddi kasokan masalamedda reng-oreng se parcaja ka Salerana kalaban parantara’anna berta se eberta’agi sareng kaula se eanggep caca kosong sareng dunnya paneka.

22Oreng Yahudi agugat kaajiban kaangguy bukte, ban oreng Yunani ngotama’agi kabicaksana’anna dunnya paneka.

23Nangeng sampeyan sareng kaula sadaja namong aberta’agi Almasih se seda e salib. Berta ganeka mapeggel atena oreng Yahudi, sarta eanggep caca kosong sareng reng-oreng se banne Yahudi. Ban reng-oreng Yahudi nganggep ganeka settong kabudhuwan.

24Nangeng monggu ka reng-oreng se ampon etembali Allah — ta’ oneng oreng ganeka Yahudi otaba banne Yahudi — berta ganeka daddi carana Allah noduwagi kobasa sareng kabicaksana’anna.

25Sabab se katon akadi kabudhuwanna Allah, lebbi bicaksana dhari kabicaksana’anna manossa; ban se katon akadi tadha’ kakowadanna e Allah paneka sanyatana akowadan dhari kakowadanna manossa.

26Tan-taretan! Kodda’ kaemodi kadi ponapa kabadha’anna sampeyan e bakto sampeyan etembali Allah. Coma sakone’ e antarana sampeyan se bicaksana, se kobasa otabana se gadhuwan kadhudhugan tenggi menorot pamanggina manossa.

27Sabab Allah pajat etengnget mele se eanggep budhu sareng dunnya paneka, sopaja reng-oreng se penter daddi todhus. Ban Allah jugan mele se eanggep ta’ gadhuwan kakowadan sareng dunnya paneka, sopaja reng-oreng se gaga’ parjuga daddi todhus.

28Allah mele se eanggep mandhap, nespa, ban la’-mala’ se eanggep tadha’ artena sareng dunnya paneka, sopaja Allah maancor se eanggep penting sareng dunnya paneka.

29Kalaban sapaneka tadha’ oreng settonga se bisa bong-masombong e ajunanna Allah.

30Allah dibi’ se madaddi settong sampeyan sareng Isa Almasih. Kalaban parantara’anna Almasih sampeyan sareng kaula sadaja epabicaksana. Ban kalaban parantara’anna Salerana jugan bi’ Allah sampeyan sareng kaula sadaja epasae pole sareng Salerana, sampeyan sareng kaula sadaja epadaddi ommadda se kusus akadi se esebbuttagi e dhalem Alketab, "Oreng se edira kodu ngedirragi pa-apa se elampa’agi Pangeran."

31(1:30)


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran