Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 12 >> 

1Samangken parkara reng-paparengnga Errohna Allah. Kaula ngarep sampeyan oneng parkara ganeka se salerressa.

2Kaemodi ja’ e bakto sampeyan gi’ ta’ oneng ka Guste Isa, sampeyan gi’ ekenneng pangaro noro’ brahala se buwi.

3Sampeyan kodu oneng ja’ oreng se epimpin Errohna Allah ta’ bisa ngoca’, "Mandar ta’ salamedda Isa!" Sapaneka jugan tadha’ oreng se bisa ngoca’, "Isa reya Pangeran," mon oreng ganeka ta’ epimpin Errohna Allah.

4Badha acem-macem papareng dhari Errohna Allah, nangeng sadajana eparengngagi sareng Erroh se settong.

5Badha acem-macem lalakon kaangguy ngabdi ka Pangeran, nangeng Pangeran se eabdi ganeka, Pangeran se settong jugan!

6Badha acem-macem cara ngalakone lalakonna Pangeran, nangeng se apareng kakowadan kaangguy lalakon ganeka ka saneyap oreng Allah se settong ganeka jugan.

7Kaangguy kabecce’anna sampeyan sareng kaula sadaja, Errohna Allah ngastane lako e dhalem saneyap oreng sacara bi’-dibi’.

8Oreng se settong sareng Errohna Allah ganeka eparenge kasangguban acaca kalaban kobasa. Ka se laen Erroh se settong ganeka jugan apareng kasangguban nerrangngagi parkara Allah.

9Erroh se settong ganeka jugan marenge oreng se settong kasangguban se lowar biyasa kaangguy parcaja ka Almasih; dineng ka se laen Erroh ganeka apareng kobasa mabaras oreng.

10Ka oreng se settong eparenge kobasa mabadha kaajiban ban ka se laen eparenge kasangguban notorragi pa-ponapa se daddi rancanana Allah. Ka se laen pole Erroh gapaneka apareng kasangguban abida’agi se ka’imma papareng dhari Errohna Allah ban se ka’imma se banne. Badha se eparenge kasangguban acaca ngangguy acem-macem basa se ajib, ban badha pole se eparenge kasangguban nerrangngagi sa-basa ganeka.

11Ganeka sadaja elampa’agi Erroh se settong ganeka jugan; saneyap oreng narema papareng bang-sebang menorot kasokanna Erroh ganeka dibi’.

12Almasih paneka sapertena badanna manossa; badan ganeka settong, nangeng anggotana bannya’. Sadajana anggota ganeka sanare bannya’, nangeng aropa settong badan.

13Sapaneka jugan sampeyan sareng kaula sadaja, se Yahudi ban se banne Yahudi, nor-dunor otabana oreng mardika; sampeyan sareng kaula sadaja ampon ebaptis sareng Erroh se settong ka’issa’, sopaja sampeyan sareng kaula sadaja epadaddi settong e badanna Almasih ganeka. Sampeyan sareng kaula sadaja jugan ngalame sadajana Erroh se settong ganeka.

14Sabab badan ganeka dibi’ anggotana bannya’, banne pera’ settong.

15Mon soko ngoca’, "Sengko’ banne tanang, daddi sengko’ banne bagiyanna badan," ganeka ta’ agandhu’ arte ja’ soko ganeka banne bagiyanna badan.

16Ban mon kopeng ngoca’. "Sarrena sengko’ banne mata, daddi sengko’ banne bagiyanna badan," ganeka jugan ta’ agandhu’ arte ja’ kopeng ganeka banne bagiyanna badan.

17Ja’ sakenga sadajana bagiyanna badan paneka namong mata malolo, kadi ponapa badan ganeka se bisa’a ngedhing? Otabana ja’ sakenga badan ganeka sadajana kopeng malolo, kadi ponapa badan se bisa’a nyeyom?

18Sampeyan sareng kaula sadaja padha oneng ja’ Allah nyaba’ ta-anggota ganeka ka badan. Sadaja padha esaba’ e kennengnganna bang-sebang sareng Allah menorot kasokanna.

19Mon sadajana namong settong anggota saos, se ka’imma se enyamae badan?

20Daddi pajat anggotana bannya’, nangeng badanna pera’ settong.

21Daddi, mata ta’ kengeng ngoca’ ka tanang, "Sengko’ ta’ parlo ka ba’na!" otabana cethak ngoca’ ka soko, "Sengko’ ta’ parlo ka ba’na!"

22Sabaligga, ta-anggotana badan se eanggep tadha’ kakowadanna ganeka, padha talebat ekaparlo;

23ban ta-anggotana badan se bi’ sampeyan sareng kaula sadaja eanggep tadha’ argana, la’-mala’ se paleng eargai bi’ sampeyan sareng kaula sadaja. Ta-anggotana badan se ta’ lebur abasanna, la’-mala’ se paleng egateyagi bi’ sampeyan sareng kaula sadaja.

24Ta-anggotana badan se lebur abasanna, ta’ parlo epekker bi’ sampeyan sareng kaula sadaja. Badanna sampeyan sareng kaula sadaja paneka ampon esoson eator sareng Allah, kantos ta-anggotana se ta’ pate arga eargai alebbiyan dhari laenna.

25Kalaban sapaneka badan ganeka ta’ egibagi; saneyap anggota padha saleng mekkere laenna.

26Mon anggota se settong nanggung sossa, se laen noro’ sossa jugan; mon anggota se settong ealem, se laen noro’ perak.

27Sampeyan sadaja paneka badanna Almasih, ban sampeyan bang-sebang anggotana badan ganeka.

28Sapaneka jugan e dhalem jema’at, Allah ampon nantowagi kennengnganna reng-oreng se acem-macem: dha’-adha’ sul-rasul; nomer dhuwa’ bi-nabbi, nomer tello’ ru-guru, pas reng-oreng se mabadha kaajiban-kaajiban, saamponna ganeka reng-oreng se eparenge kasangguban mabaras oreng, otabana kaangguy nolong oreng laen, otabana kaangguy mimpin, otabana kaangguy acaca ngangguy acem-macem basa se ajib.

29Reng-oreng ganeka banne rasul sadaja, banne sadajana nabbi otaba guru. Ta’ sadajana gadhuwan kobasa mabadha kaajiban,

30otabana mabarasa oreng, otabana kaangguy acaca acem-macem basa se ajib, otabana kaangguy ngarte’e sa-basa ganeka.

31Lantaran ganeka, ngereng sampeyan aehteyar pagu-onggu kaangguy ngaolle reng-paparengnga Allah se paleng otama. Nangeng e baba paneka kaula noduwana sampeyan jalan se paleng sae.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel