Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 3 >> 

1Rato Sulaiman asakutu ban Messer kalaban cara araji pottrena rato Messer. Pottre jareya bi’ Sulaiman ebakta ka Kottha Daud epalenggiya e jadhiya sampe’ samarena karatonna rato ban Padalemman Socce sarta binteng e sabingkerra Yerusalim se teppa’na epaddek.

2Sarrena Padalemman Socce gi’ ta’ mare epaddek, ra’yat gi’ ngatorragi kurban e man-dhimman.

3Sulaiman taresna ka PANGERAN ban atoro’ ka sabarang babala’anna ramana, tape gi’ nyambelli ban ngatorragi kurban neng e man-dhimman.

4Kennengnganna kabakteyan se paleng kasohor badha e Gibeyon. Sulaiman seggut ngatorragi kurban e jadhiya. E settong are, akantha biyasana, Sulaiman meyos ka jadhiya pole.

5E malem jareya PANGERAN ngaton ka salerana e dhalem sopennana pas adhabu, "Sulaiman, mara ngoca’ apa se epenta’a ba’na, bi’ Sengko’ tanto eberri’i!"

6Saodda Sulaiman, "GUSTE, Junandalem ampon noduwagi manabi Junandalem talebat taresna ka rama abdidalem Daud, abdiepon Junandalem ka’dhissa’. Rama abdidalem sae, jujur, sareng esto ka Junandalem. Sarengngan pole menangka tanggungan manabi Junandalem saterrossa taresna ka salerana, sareng Junandalem rama eparenge pottra se samangken ka’dhinto marenta agante salerana.

7Guste Allah, PANGERAN kaula, sareng Junandalem abdidalem epadaddi rato agante rama, sanare abdidalem gi’ ce’ kana’na sareng gi’ ta’ oneng kadi ponapa caraepon marenta.

8Abdidalem badha e nga’-tengnga’annepon bangsa se sareng Junandalem epele ebadhi ommattepon Junandalem dibi’, bangsa se ta’ kabilang bannya’epon.

9Daddi GUSTE, parenge abdidalem kabicaksana’an se ekaparlo sareng abdidalem kaangguy marenta ommattepon Junandalem ka’dhinto kalaban adil sarengngan sopaja abdidalem onenga abida’agi barang se sae sareng se juba’. Manabi bunten, kadi ponapa abdidalem se bisa’a marenta ommattepon Junandalem se ce’ bannya’na ka’dhinto."

10Pangeran senneng meyarsa parnyo’onanna Sulaiman jareya,

11sarta pas adhabu kantha reya ka Sulaiman, "Sarrena se epenta ba’na kabicaksana’an sopaja ba’na bisa’a marenta kalaban adil, banne menta lanjang omor ban kasogiyan kaangguy ba’na dibi’ otabana menta sopaja so-mosona ba’na mateya kabbi,

12apa se epenta ba’na jareya bi’ Sengko’ ekabbulana. Bi’ Sengko’ ba’na epadaddiya oreng se lebbi bicaksana ban lebbi penter dhari sapa’a bai, tadha’ oreng e dunnya reya se odhi’ e jaman lamba’ ban e jaman se bakal dhateng se nandhinge kabicaksana’anna ban kapenterranna ba’na.

13La’-mala’ bi’ Sengko’ ba’na eberri’ana keya pa-apa se ta’ epenta bi’ ba’na: saomorra ba’na bakal daddiya oreng sogi ban ehormadi oreng, alebbiyan dhari rato se kemma’a bai.

14Ban mon ba’na padha ban ramana ba’na Daud, ta’at ka Sengko’ ban ajalannagi Tang kom-hokom se etantowagi bi’ Sengko’ sarta atoro’ ka sakabbinna Tang parenta, bi’ Sengko’ ba’na epalanjanga omor."

15Sulaiman abungo sarta pas apangrasa ja’ Pangeran la abu-dhabu ka salerana e dhalem sopennana. Sulaiman pas abali ka Yerusalim sarta pas ngadek e adha’na Petthe Parjanjiyanna Pangeran sarta ngatorragi kurban obbaran ban kurban karokonan. Saellana jareya pas mabadha salameddan kaangguy sakabbinna ponggabana.

16E settong are badha sondel kadhuwa entar ngadhep ka Rato Sulaiman.

17Se settong mator kantha reya, "Guste, abdidalem sareng babine’ ka’dhinto apolong sacompo’; namong kadhuwa’an, tadha’ oreng laenna. Gi’ buruwan ka’dhinto, abdidalem rembi’ lalake’. Ella’ dhu are aggi’ babine’ ka’dhinto rembi’ lalake’ jugan.

18(3:17)

19E settong malem e bakto abdidalem sareng babine’ ka’dhinto kalerressan padha tedhung, babine’ ka’dhinto abali’, ana’epon ekenneng kacecce’e kantos mate.

20E tengnga malem e bakto abdidalem kalerressan gi’ tedhung, babine’ ka’dhinto ngala’ ana’ abdidalem dhari seddi’an abdidalem. Ana’ abdidalem pas esaba’ e katedhunganna, ana’na dibi’ se ampon mate esaba’ e katedhungan abdidalem.

21Kalagguwannepon, e bakto abdidalem ngedhing, nyepsebbana ana’ abdidalem, abdidalem manggi’i kana’ ka’dhinto ampon mate. Saamponna edeng-pandeng sareng abdidalem, abdidalem pas oneng manabi babaji’ gapaneka banne ana’ abdidalem."

22"Lecek!" ca’na babine’ settonganna, "Se odhi’ reya tang ana’, se mate ana’na ba’na!" "Enja’!" ca’na babine’ se nomer settong. "Se mate ana’na ba’na, se odhi’ tang ana’!" Daddi se kadhuwa jareya atokar e ajunanna rato.

23Dhabuna Rato Sulaiman, "Ba’na padha ngako ja’ ana’na ba’na se odhi’, banne se mate."

24Saellana adhabu kantha jareya Sulaiman makon oreng ngala’ peddhang.

25Saellana jareya rato apareng papakon kantha reya, "Ketthok padhuwa babaji’ se gi’ odhi’ jareya, bagi ka babine’ se kadhuwa jareya satogel ebang."

26Ngedhing dhabuna rato se kantha jareya, ebuna babaji’ se sabendherra mator, "Ampon, guste, ja’ pate’e. Diggal parengngagi saos ka babine’ ka’dhinto." Babine’ jareya ngoca’ cara jareya amarga ce’ neserra ka ana’na. Tape babine’ settonganna se banne ebuna se sabendherra jarowa mator kantha reya, "Ketthok saos, olle abdidalem sareng babine’ ka’dhinto padha ta’ ngaolle babaji’ ka’dhinto."

27Dhabuna Rato Sulaiman, "Ella ja’ pate’e babaji’ jareya! Bagi ka babine’ se acaca dha’-adha’ gella’ — jareya se bendher ebuna."

28E bakto bangsa Isra’il ngedhing kapotosanna Sulaiman e dhalem parkara buru, kabbi padha kasambu’ ban hormat ka salerana. Sabab, la terrang ja’ Allah apareng hikmat ka Sulaiman sopaja adila e dhalem pamarenta’anna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel