Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 >> 

1E bakto Rato Daud buru dhari Rato Saul, laju ngongse ka Ziklag. Bannya’ parjurit se esto ban apangalaman dhateng agabung ban Daud.

2Jareya reng-oreng dhari suku Benyamin akantha Saul; penter manna ban ngomban bato — ngangguy tanang kangan otaba tanang kacer.

3Pamimpinna iya areya Ahiyezer ban Yowas na’-ana’na Sema’a dhari Gibeya. Rit-parjurit jareya iya areya: Yeziyel ban Pelet na’-ana’na Azmawet, Berakha ban Yehu oreng Anatot, Yismaya oreng Gibeyon, parjurit se kalonta se daddi sala settong dhari pamimpinna kalompo’ "Tridasawira". Yeremiya, Yahaziyel, Yokanan ban Yozabad oreng Gedera. Eluzai, Yerimot, Bealya, Semariya ban Sefaca oreng Harufi, Elkana, Yisiya, Azare’el, Yowëzer ban Yasobam dhari kaom Korah, Yowëla ban Zebaja na’-ana’na Yeroham oreng Gedor.

4(12:3)

5(12:3)

6(12:3)

7(12:3)

8E bakto Daud badha e kennengngan se badha bintengnga e sagara beddhi, bannya’ parjurit se kalonta ban apangalaman dhari suku Gad padha noro’ salerana. Jareya rit-parjurit se ce’ ahlina ngangguy tameng ban tombak; katon ngal-bangal akantha macan ban gulina kesset akantha manjangan.

9Areya’ ma-nyamana reng-oreng jareya se esoson menorot ondhagga pangkadda: Ezer, Obaja, Eliyab, Mismana, Yeremiya, Atai, Eliyel, Yokanan, Elzabad, Yeremiya, Makhbanai.

10(12:9)

11(12:9)

12(12:9)

13(12:9)

14Sabagiyan dhari reng-oreng Gad jareya ra-parwira tenggi se ngapalae oreng saebu; sabagiyan pole ra-parwira se ngapalae oreng saratos.

15Tao e bulan settong, teppa’na Songay Yordan banjir, ra-parwira jareya alengka songay jareya laju ngojuk reng-oreng se ngennengnge ra-cora jareya se e bagiyan temorra songay buru, bariya keya se e bagiyan bara’na.

16E settong bakto badha reng-oreng suku Benyamin ban Yehuda entar ka binteng se ekalenggi’i Daud.

17Daud manggi’i laju adhabu, "Mon ba’na dha’ enna’ reya menangka kanca nolonga sengko’, mara agabung ban reng-oreng se noro’ sengko’ reya. Sengko’ perak narema ba’na. Tape mon ba’na akiyanadana sengko’ ka moso, sanajjan sengko’ ta’ alako juba’ ka ba’na, Allah se esemba bangatowana sengko’ ban ba’na ngagali, ban bakal ngokoma ba’na kabbi."

18Sala settong e antarana reng-oreng jareya, iya areya Amasai, se e budhi arena daddi pamimpinna ra-parwira se enyamae "Tridasawira," ekobasae Erroh Allah, laju mator, "Daud, pottrana Isay! Abdidalem ngerenga junandalem! Moga-moga junandalem sareng reng-oreng se abanto junandalem eparengngana ahasel. Allah nolonge junandalem!" Daddi reng-oreng jareya bi’ Daud etarema ban laju epadaddi ra-parwira e dhalem angkadan perrangnga.

19E bakto Daud abareng ban oreng Filistin merrange Rato Saul, sabagiyan dhari parjuridda suku Manasye ngalle noro’ Daud. Sabendherra Daud ta’ nolonge reng-oreng Filistin jareya. Para pamimpinna Filistin jareya nyoro Daud gubar ka Ziklag lantaran tako’ me’-ame’ Daud laju aoba nolonge Saul ban akiyanat ka reng-oreng Filistin.

20Areya’ nyamana rit-parjurit dhari suku Manasye se aoba nolonge Daud e bakto Daud e dhalem parjalanan ka Ziklag: Adnah, Yozabad, Yediyael, Mikha’el, Yozabad, Elihu ban Ziletai. Kabbi padha ngapalae parjurit bang-sebang, se bannya’na saebu oreng ebang.

21Jareya kabbi padha parjurit se parjuga ban nolonge Daud ngadhebbi so-mosona. E budhi arena reng-oreng jareya daddi ra-parwira e dhalem angkadan perrangnga Isra’il.

22E kenneng koca’ sabban are badha oreng anyar se noro’ ka Daud, sampe’ ta’ saapa abidda dhari jareya pasukanna Daud laju daddi ce’ rajana.

23E bakto Daud alenggi e Hebron bannya’ parjurit se la elate aoba noro’ salerana, nolongana salerana sopaja bisa’a jumenneng rato agante Saul, menorot se ejanjiyagi bi’ PANGERAN. Bannya’na kantha e baba areya: Dhari suku Yehuda: nem ebu ballung atos oreng, genna’ ban tameng sarta tombagga. Dhari suku Simeyon: pettong ebu saratos oreng se la elate. Dhari suku Lewi: pa’ ebu nem atos oreng. Reng-orengnga Yoyada pamimpinna toronanna Harun: tello ebu pettong atos oreng. La-balana Zadok, parjurit se gi’ ngodha tor bangalan: dhu lekor oreng — kabbi padha kapala kalowarga. Dhari suku Benyamin (sukuna Rato Saul): tello ebu oreng; kabannya’an dhari suku Benyamin teptep esto ka Saul. Dhari suku Efraim: dhu polo ebu ballung atos oreng se kalonta e dhalem kaomma bang-sebang. Dhari suku Manasye se e bara’na Songay Yordan: ballu bellas ebu oreng se epele kaangguy alanti’ Daud jumenneng rato. Dhari suku Isakhar: dhu ratos oreng pamimpin ban reng-orengnga; pin-pamimpin jareya penter nantowagi apa se kodu elakone ra’yat Isra’il ban bila baktona se teppa’ kaangguy ngalakone jareya. Dhari suku Zebulon: saeket ebu oreng se penter ngangguy sanjata apa’a bai, ban la asadhiya se aperranga; reng-oreng jareya esto ban ekenneng parcaja. Dhari suku Naftali: saebu oreng pamimpin ban tello polo petto’ ebu parjuridda se genna’ ban tameng sarta tombagga. Dhari suku Dan: ballu lekor ebu nem atos oreng se la elate. Dhari suku Asyer: pa’ polo ebu oreng se la asadhiya se aperranga. Dhari ku-suku e temorra Songay Yordan, iya areya Ruben, Gad ban sabagiyan dhari suku Manasye: saratos dhu polo ebu oreng se penter ngangguy sanjata apa’a bai.

24(12:23)

25(12:23)

26(12:23)

27(12:23)

28(12:23)

29(12:23)

30(12:23)

31(12:23)

32(12:23)

33(12:23)

34(12:23)

35(12:23)

36(12:23)

37(12:23)

38Rit-parjurit jareya entar ka Hebron kabbi, la asadhiya se aperranga ban la nekat madaddiya Daud ratona Isra’il. Ban reng-oreng Isra’il laenna padha saroju’ kabbi se kantha’a jareya.

39Tello are abidda rit-parjurit jareya neng e jadhiya ban Daud sambi apesta ban ngarassa’agi kobassana kakanan ban nom-enoman se esadhiya’agi bi’ reng-oreng Isra’il laenna.

40Dhari ku-suku bagiyan dhaja se jau, iya areya dhari suku Isakhar, Zebulon ban Naftali, bannya’ keya oreng dhateng ngeba hemar, onta, jaran buwadan, ban sape se sarat bi’ buwadan bahan kakanan: teppong, buwana ara, kismis, anggur ban mennya’ jaitun. Laen dhari jareya reng-oreng jareya ngeba sape ban dumba se esambelliya ekakana. Jareya kabbi noduwagi saapa gumbirana ra’yat sa Isra’il.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran