Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 5 >> 

1Tan-taretan, ta’ parlo kaula noles ka sampeyan parkara bila baktoepon ra-parkara ganeka se kadaddiyana.

2Sabab sampeyan dibi’ ampon oneng ja’ Are Parabuna Pangeran ganeka bakal dhatengnga akadi maleng e baja malem.

3Mon badha oreng ngoca’, "Sadajana aman sareng taremtem," neng-oneng e bakto ganeka reng-oreng ganeka bakal epamateya, ban tadha’ oreng settonga se bisa’a lopot. Parkara ganeka bakal kadaddiyanna daksakala, akadi sake’ tabu’na oreng se babara.

4Nangeng tan-taretan, sampeyan banne oreng se odhi’ e pettengnga kantos are ganeka matakerjat sampeyan akadi se kadhatengngan maleng.

5Sampeyan sadaja tamaso’ oreng se odhi’ e dhalem terrang; tamaso’ kompolanna seyang se terrang. Sampeyan sareng kaula sadaja banne oreng se odhi’ e pettengnga, otabana se tamaso’ kompolanna malem se petteng.

6Daddi sampeyan ta’ kengeng aren-saren saos akadi reng-oreng laenna; sampeyan kodu te-ngate, ban pekkeranna kodu terrang.

7E baja malem oreng tedhung, ban e baja malem jugan oreng mabu’.

8Nangeng sampeyan sareng kaula sadaja paneka oreng se tamaso’ ka kompolanna seyang se terrang; daddi pekkeranna kodu terrang. Sampeyan sareng kaula sadaja kodu parcaja ka Allah sareng taresna ka reng-oreng laen, sarta kodu ngarep payakin ja’ Allah bakal masalamedda sampeyan sareng kaula sadaja. Ganeka akadi tameng sareng sanjata se masalamedda sampeyan sareng kaula sadaja e dhalem perrang ngadhebbi pettengnga.

9Allah mele sampeyan sareng kaula sadaja banne eokoma, tape epasalamedda kalaban parantara’anna Guste Isa Almasih.

10Salerana seda polana sampeyan sareng kaula sadaja, sopaja e bakto Salerana rabu pagi’ — ta’ oneng ponapa sampeyan sareng kaula sadaja gi’ odhi’ otaba ampon mate — sampeyan sareng kaula sadaja bisa odhi’ asareng Salerana.

11Daddi sampeyan sadaja kodu padha saleng aberri’ samangat ban saleng makowat, akadi se ampon elakone sampeyan samangken paneka.

12Tan-taretan, kaula sadaja nyo’ona kalaban gu-onggu ka sampeyan sopaja ngaji’i reng-oreng se alako e nga’-tengnga’anna sampeyan; enggi paneka reng-oreng se ampon epele Pangeran kaangguy mimpin sareng la-malae sampeyan.

13Duduwagi ka reng-oreng ganeka pangarga’an sareng kataresna’an se saja-rajana polana lalakonna. Sampeyan dibi’ kodu odhi’ rokon.

14Kaula sadaja nyo’ona jugan ka sampeyan, tan-taretan, paenga’agi kalaban rokon reng-oreng se ta’ poron alalakon, paraja ate reng-oreng se tako’, tolong oreng se parlo etolong, sareng pasabbar ka sadajana oreng.

15Jaga ja’ kantos badha se males kajahadan sareng kajahadan. Ngoddi sopaja sampeyan salanjangnga sae ka oreng laen ban ka sadajana oreng.

16Pagumbira salanjangnga,

17ja’ ambu adu’a nyo’on ka Allah.

18Asokkor ka Allah e dhalem kabadha’an se kadi ponapa’a saos, sabab ganeka se ekasokane Allah dhari sampeyan menangka oreng se odhi’ daddi settong sareng Isa Almasih.

19Ja’ lang-ngalange Errohna Allah.

20Ja’ ngenthengngagi ta-berta se asalla dhari Errohna Allah.

21Ponapa’a bai kodu eoji: se sae toro’,

22se juba’ jauwi.

23Moga-moga sareng Allah se apareng kataremtemman ka sampeyan sareng kaula sadaja, sampeyan epadaddi oreng se odhi’ malolo ngabdi ka Allah ongguwan. Ban moga-moga Allah ajaga’a sampeyan, erroh, sokma sareng badanna, sopaja ta’ kantosa badha calena e bakto Guste Isa Almasih rabu pole.

24Allah se nembali sampeyan, bakal alampa’agiya kadi ganeka, sabab Allah paneka esto.

25Pojiyagi jugan kaula, tan-taretan!

26Ngereng padha asalaman pakajunjun sadaja menangka taretan se parcaja ka Almasih.

27Bit kobasana Pangeran kaula nyo’ona kalaban gu-onggu ka sampeyan sopaja sorat paneka emaossagi ka sadajana taretan se saiman.

28Moga-moga Guste Isa aberkadi sampeyan sadaja. Salam kaula, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Tesalonika 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel