Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 20 >> 

1E kottha Gilgal badha pangaco se anyama Seba, ana’na Bikri dhari suku Benyamin. E bakto reng-erenganna Daud dhateng, Seba nope tarompet laju aera’, "Daud reya banne pa-apana ba’na ban sengko’! Daddi arapa’a me’ noro’a Daud! He reng-oreng Isra’il, mara padha mole ka bengkona bang-sebang!"

2Daddi reng-oreng Isra’il padha ondur adina’agi Daud laju noro’ Seba. Tape oreng Yehuda paggun esto ka Daud sarta ngerengngagi dhari Songay Yordan sampe’ ka Yerusalim.

3Sanapa’na Daud ka karatonna e Yerusalim, sellerra se kasapolo epajaga karaton, esaba’ e bengko se ejaga pangawal. Kabutowanna ecokobi, tape Daud ta’ tao asaren apolong pole ban ler-sellerra jareya. Daddi reng-oreng jareya ta’ ebagi kalowaran, ban odhi’ padha ban randha sampe’ matena.

4Rato adhabu ka Amasa, "Pakompol reng-oreng Yehuda, pas giba dha’ enna’ e dhalem bakto tello are."

5Amasa laju mangkat makompol reng-oreng Yehuda, tape gi’ ta’ abali e dhalem bakto se etantowagi bi’ rato.

6Rato laju adhabu ka Abisai, "Seba rowa lebbi babaja dhari Absalom. Daddi kassa’ giba tang reng-oreng, serser Seba jareya me’ olle ta’ sampe’ ngobasane tha-kottha se badha bintengnga, ja’ sampe’ bisa buru."

7Daddi pasukanna Yowab ban pasukan pangawal pribadhina rato sarta sakabbinna parjurit se laen mangkat dhari Yerusalim nyerserra Seba, epimpin bi’ Abisai.

8Sanapa’na reng-oreng jareya ka bato se raja e Gibeyon, Amasa dhateng ka jadhiya. E bakto jareya Yowab ngagem pangangguy perrang, nyongkel peddhang se gi’ badha e dhalem barangkana. E bakto Yowab alomampa nyanderra ka Seba, barangkana peddhangnga locot, daddi peddhangnga aerset ka asta kacerra.

9Ca’na Yowab ka Amasa, "Baramma kabarra ba’na?" se adhabu kantha jareya sambi neggu’ janggu’na Amasa bi’ asta kanganna, akantha se nyeyoma,

10Amasa ta’ nangale’e asta kacerra Yowab se ngastane peddhang. O-tao Yowab nyocowagi peddhangnga jareya ka tabu’na Amasa, sampe’ perro’na ngalarlar ka tana. Amasa terros mate, daddi Yowab ta’ parlo nyoco pole. Yowab ban ale’na Abisai, terros nyerser Seba.

11Badha parjuridda Yowab manjeng e seddi’na mayyidda Amasa sambi aera’, "Sapa se noro’ ka Yowab ban Daud, kassa’ noro’ Yowab!"

12Mayyidda Amasa se buddhak dhara jareya badha e nga’-tengnga’anna lorong. Parjuridda Yowab gella’ nangale’e ja’ sakabbinna oreng se lebat padha ambu e jadhiya. Daddi mayyidda jareya bi’ oreng buru eeret ka teggal laju esapo’e.

13Saellana mayyit jareya epanyengla dhari lorong, reng-oreng kabbi padha terros noro’ Yowab nyerserra Seba.

14Seba la ngalebadi sakabbinna dhaerana suku Isra’il, pas napa’ ka kottha Abel-Bet-Ma’akha etoro’ bi’ sakabbinna anggotana kaom Bikri.

15Reng-orengnga Yowab ngedhing ja’ Seba badha e jadhiya, daddi kottha jareya laju ekeppong. Tana e sakalenglengnga pagar alassa kottha jareya etembuk, dineng tana e baba’anna pagar alas jareya ekale sopaja pagar alas jareya gujura.

16E kottha jareya badha settong babine’ se bicaksana, babine’ jareya manjeng e attassa pagar alas jareya laju aera’, "Edhingngagi! Edhingngagi! Yowab atore dha’ enna’; sengko’ badha se eatorragiya."

17Yowab rabu onggu ban babine’ jareya atanya, "Panjennengngan Yowab, enggi?" "Iya," saodda. Ca’na babine’ jareya, "Ngereng peyarsa’agi, abdina tor-matora guste." "Iya, mara, sengko’ ngedhingngagiya," saodda Yowab.

18Ca’na babine’ jareya, "Gi’ dhimen oreng biyasana ngoca’ sapaneka, ‘Mon ba’na marlowagi petodu, entar ka kottha Abel’ — ban reng-oreng pajat ajalannagi sapaneka onggu.

19Kottha Abel gadhuwanna bangsa abdina ka’dhinto raja, sala settong dhari kottha se paleng taremtem sareng paleng esto e tana Isra’il. Aponapa sareng panjennengngan me’ epaancora? Ponapa panjennengngan marosaga tana kaagunganna PANGERAN?"

20"Enja’ ta’ kantha jareya!" saodda Yowab, "sengko’ ta’ andhi’ maksod arosaga kotthana ba’na!

21Jareya banne tang rancana. Tape badha oreng se anyama Seba ana’na Bikri, se asalla dhari dhaera Pagunongan Efraim, aberonta’ ka Rato Daud. Passra’agi oreng jareya ka sengko’, buru sengko’ ban tang reng-oreng pas nyengla’a dhari kottha reya." Ca’na babine’ jareya, "Cethagga oreng gapaneka eontallagiya ka panjennengngan dhari pagar alas ka’dhinto sareng reng-oreng kottha ka’dhinto."

22Babine’ jareya laju nyengla dhari jadhiya, laju nerrangngagi maksodda ka reng-oreng kottha jareya; pacacana ce’ penterra. Cethagga Seba laju eketthok pas eontallagi ka Yowab dhari attassa pagar alassa kottha. Yowab laju nope tarompedda, reng-orengnga laju padha nyengla dhari kottha jareya mole ka bengkona bang-sebang. Bariya keya Yowab mole ka Yerusalim ngadhep ka rato.

23Areya’ ba-ponggaba tenggi se eangkat Daud: Yowab: panglima sakabbinna tantara Isra’il. Benaya ana’na Yoyada: kapalana pasukan pangawal pribadhina Daud.

24Adoram: kapalana reng-oreng se alako paksa. Yosafat ana’na Ahilud: bendaharana nagara.

25Seya: sekettarissa nagara. Zadok ban Abyatar: Imam.

26Ira dhari kottha Ya’ir: Imam e karaton.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel