Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 1 >> 

1Amos reya tokang ngowanna dumba dhari kottha Tekowa. Se daddi nabbi e baktona nagara Yehuda eparenta Rato Uziya, ban Isra’il eparenta Rato Yerobeyam, pottrana Yowahas. Dhu taon sabellunna badha lendhu, Allah anyata’agi ka Amos pa-apa parkara Isra’il.

2Reya’ se edhabuwagi Amos, "PANGERAN adhabu ce’ dukana dhari Gumo’ Siyon, sowarana agarudhu’ dhari Yerusalim. Lon-talon padha kerreng rebbana, bariya keya rebba e Gunong Karmel."

3PANGERAN adhabu, "Pandhudhu’ Damsyik la pan-barampan kale agabay dusa, daddi bi’ Sengko’ masthe eokom. Oreng Damsyik jareya ce’ kejjemma ka oreng Gileyad,

4daddi Sengko’ madhatengnga apoy ka karatonna Rato Hazael, ngobbara teng-bintengnga Rato Benhadad epasampe’a tadha’ karena.

5Bang-labang sakethengnga Damsyik bi’ Sengko’ eparosaga, dineng oreng Cora Awen bi’ Sengko’ epatadha’a karena dhari kennengnganna. Oreng se ngobasane Bet-Eden bi’ Sengko’ epatorona dhari tahtana, dineng oreng Siria etawana sarta eangko’a ka nagara Kir."

6PANGERAN adhabu, "Oreng Gaza la pan-barampan kale agabay dusa, daddi bi’ Sengko’ masthe eokom. Oreng Gaza jareya la ngangko’ settong bangsa sampe’ epatadha’ karena, ejuwal menangka dunor ka oreng Edom.

7Daddi Sengko’ madhatengnga apoy ka dhung-geddhungnga Gaza, sarta ngobbara teng-bintengnga sampe’ epatadha’a karena.

8Pandhudhu’ ban pangobasana Asdod ban Askelon bi’ Sengko’ epanyeseya. Kottha Ekron bi’ Sengko’ eokoma, ban karena oreng Filistin se gi’ odhi’ epamateya kabbi."

9PANGERAN adhabu, "Pandhudhu’ Tirus la pan-barampan kale agabay dusa, daddi bi’ Sengko’ masthe eokom. Oreng Tirus jareya la ngangko’ settong bangsa egiba ka tana buwangan kabbi, sarta massra’agi bangsa jareya ka Edom; oreng Tirus jareya ta’ neptebbi parjanjiyan parsobadanna.

10Daddi Sengko’ madhatengnga apoy ka dhung-geddhungnga sarta ngobbara teng-bintengnga sampe’ epatadha’a karena."

11PANGERAN adhabu, "Pandhudhu’ Edom reya la pan-barampan kale agabay dusa, daddi bi’ Sengko’ masthe eokom. Oreng Edom jareya nyerrang oreng Isra’il, tan-taretanna dibi’, ta’ kalaban andhi’ ate neser sakone’a balakka’. Reng-oreng jareya terros peggel, ban tadha’ ambuna se sake’ ate.

12Daddi Sengko’ madhatengnga apoy ka kottha Téman, sarta ngobbara teng-binteng Bozra epasampe’a tadha’ karena."

13PANGERAN adhabu, "Bangsa Amon la pan-barampan kale agabay dusa, daddi bi’ Sengko’ masthe eokom. E bakto aperrang kaangguy malebara dhaera kakobasa’anna, bangsa jareya morak tabu’na babine’an se teppa’na ngandhung e Gileyad.

14Daddi, Sengko’ madhatengnga apoy ka dhung-geddhungnga kottha Raba, sarta ngobbara teng-bintengnga epasampe’a tadha’ karena. E bakto jareya oreng bakal ngedhinga baridhuna paperrangan, ban paperrangan bakal ngamoga padha ban kaleng busbus.

15Ratona ban sakabbinna kaom oreng agungnga pamarenta’anna eangko’a ka pambuwangan. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran