Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 9 >> 

1Sengko’ nangale’e Pangeran ngadek e seddi’na mezba. Salerana makon kantha reya, "Pokol sakabbinna pentholla ga-canggana Tang Padalemman sopaja saantero amperra gundhek. Parobbu ga-cangga jareya ka cethagga reng-oreng. Oreng se ta’ mate bi’ Sengko’ epamateya e paperrangan. Tadha’ settonga se bisa’a buru, tadha’ settonga se lopoda.

2Maske buru narabas ka dunnyana oreng mate, bi’ Sengko’ ekaoda. Maske ongga ka langnge’, bi’ Sengko’ epatorona dhari jadhiya.

3Mon ngetek e konco’na Gunong Karmel, bi’ Sengko’ esareya ban epega’a. Mon ngetek e dhasarra tase’ raja, Sengko’ marenta’agiya naga sagara sopaja reng-oreng jareya ekekke’.

4Mon etangkep moso, Sengko’ marenta’agiya sopaja reng-oreng jareya epate’e. Sengko’ la nekat mateyana reng-oreng jareya ban ta’ nolongana."

5Bume gundhek ban pandhudhu’na padha sossa, polana esedding bi’ GUSTE Allah Se Mahatenggi ban Mahakobasa. Akantha Songay Nil se aengnga nyorot samarena ongga, bariya keya reng-oreng jareya labu saellana ongga.

6PANGERAN maddek Padalemmanna e attassa bang-abang, e attassa bume epasange langnge’ menangka kubah, ban aeng dhari sagara etotta’ ka tenggangan, se alampa’agi jareya kabbi PANGERAN asmana!

7PANGERAN adhabu, "He, ommat Isra’il, Sengko’ mekkere oreng Sudan padha ban Sengko’ se mekkere ba’na. Sengko’ la ngeba oreng Filistin dhari Kareta ban oreng Siria dhari Kir tadha’ bidana ban Sengko’ se ngeba ba’na dhari Messer.

8Sengko’, GUSTE Allah Se Mahatenggi, nalektegi karaja’an Isra’il se dusa reya, ban karaja’an jareya bi’ Sengko’ emosna’agiya dhari attassa bume. Tape toronanna Yakub ta’ sakabbinna epamateya bi’ Sengko’. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’.

9Sengko’ marenta’agiya ban nampeya bangsa Isra’il epapadha’a ban oreng se nampe gandum e dhalem gaddhang. Bangsa jareya bi’ Sengko’ ekocco’a e antarana sa-bangsa kaangguy manyengla sapa’a bai se tadha’ gunana e antarana.

10Reng-oreng se andhi’ dusa e antarana Tang ommat ngoca’, ‘Allah ta’ kera mendel mon Sengko’ ban ba’na ekenneng calaka’ balai.’ Tape, saongguna reng-oreng jareya bakal epateyana e dhalem paperrangan."

11PANGERAN adhabu, "Bakal napa’a baktona Sengko’ mabaliya karaja’anna Daud epakantha’a asalla. Sateya karaja’an jareya la padha ban bengko se gujur. Tape dhung-geddhungnga bi’ Sengko’ epateppa’a ban epaddegga pole sampe’ daddi padha ban gi’ lamba’na.

12Oreng Isra’il bakal ngobasa’ana re-karena nagara Edom sarta sakabbinna bangsa se lamba’ Tang andhi’. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’ ban Sengko’ bakal ajalannagiya parkara jareya."

13PANGERAN adhabu, "Bakal dhapa’a baktona gandum tombu ce’ ceppedda sampe’ mosem anye tadha’ ambuna. Bungkana anggur bakal tombuwa ce’ ceppedda sampe’ oreng bakal tadha’a ambuna agabay anggur. Aeng anggur bakal nyapcaba dhari nong-gunong sarta agili dhari mo’-gumo’.

14Tang ommat Isra’il bi’ Sengko’ epama’mora pole. Reng-oreng Isra’il bakal majaga’a pole tha-kotthana se la gujur, sarta pas bakal ennengnga e jadhiya. Reng-oreng jareya bakal namenne bun-kebbun anggurra, sarta ngenom aengnga anggurra. Reng-oreng jareya bakal men-tamennanna, sarta bakal ngakana hasella.

15Sengko’ nyaba’a Tang ommat e nagara se bi’ Sengko’ la ebagi ka reng-oreng jareya. Reng-oreng jareya bi’ Sengko’ ta’ edabu’a pole dhari jadhiya. Sengko’, GUSTE Allahna reng-oreng jareya la ngoca’."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran