Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 19 >> 

1Lebbi becce’ daddi oreng mesken se loros odhi’na, etembang oreng budhu se lecegan cacana.

2Bajeng tape ta’ andhi’ pangataowan reya ta’ bagus; oreng se ru-kaburu tanto la-sala.

3Manossa marogi aba’na dibi’ ban kabudhuwanna, mon la kantha jareya pas nyala’agi PANGERAN.

4Oreng sogi kancana sajan aba-tamba; oreng mesken kancana ondur sampe’ tadha’.

5Oreng se acaca lecek e pangadilan ta’ kera lopot dhari okoman.

6Saneyap oreng padha aehteyar ngala’ atena oreng penting; sakabbinna oreng terro akanca’a ban oreng se dujan asandhekka.

7Oreng mesken ta’ eparduli bi’ taretanna, apa pole bi’ kancana. Maske baramma’a ehteyarra ta’ kera bisa esemma’e reng-oreng jareya.

8Sapa se nyerser pangataowan, neser ka aba’na dibi’; ban sapa se ngenga’e sabarang se la eajari aba’na tanto senneng odhi’na.

9Sapa se acaca lecek e pangadilan, tanto eokom epanapa’ ka ajalla.

10Ta’ pantes oreng budhu odhi’ mewah, ta’ pantes keya dunor marenta lorana.

11Oreng bicaksana bisa ngampet peggella; ealem oreng polana ta’ marduli kasala’anna oreng ka aba’na.

12Dukana rato padha ban gaungnga macan; kabecce’anna rato akantha ebbun se mabacca men-tamennan.

13Ana’ se budhu bisa maancor eppa’na. Bine se dujan ngacepek akantha aeng se nyapcap tadha’ ambuna.

14Bengko ban arta bisa ekaolle dhari oreng towa, tape bine se bicaksana paparengnga PANGERAN.

15Males andaddiyagi oreng tedhung tangeddha, dhi-budhina se males daddi kalaparan.

16Oreng se ta’at ka papakonna Allah bakal salamedda, oreng se ta’ ngargai papakon jareya bakal mateya.

17Nolong oreng mesken padha ban maenjam ka PANGERAN; dhaggi’ PANGERAN keya se malessa.

18Patartep ana’na ba’na pongpong gi’ kana’, mon enja’, artena ba’na ngarep rosagga ana’na.

19Dina oreng se gampang peggel, me’ nanggung dibi’ hasella babatek jareya. Mon ba’na nolonge oreng jareya, ba’na nambai peggella atena.

20Mon ba’na endha’ ajar ban ngedhingngagi babala’an, pagi’ ba’na daddi oreng se andhi’ hekmat.

21Manossa andhi’ sajja sabannya’na, tape se kalakon pera’ potosanna PANGERAN.

22Babatek se earep dhari oreng iya areya kaestowan. Bango’an mesken etembang lecegan.

23Hormadi PANGERAN, tanto ba’na senneng odhi’na; ba’na bakal arassa’a ban lopot dhari calaka’.

24Badha oreng se males tadha’ bandhinganna, ngompa’ kakanan bai arassa sengka.

25Mon oreng sombong eokom, oreng se ta’ apangalaman olle pangajaran. Mon oreng se alos buddina epaenga’ bakal sajana bicaksana.

26Ana’ se nganeyaja otaba nondhung oreng towana, jareya ana’ se matodhusan ban juba’ nyamana.

27Na’, mon ba’na ta’ endha’ ajar pole, tanto apa se la eajari ba’na pas ekaloppae.

28Sakse se aberri’ katerrangan palsu artena ta’ marduli ka hokom; macalaka’ oreng ekarassa nayaman bi’ oreng jahat.

29Oreng budhu se sombong kodu epokol.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel