Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 25 >> 

1Areya’ babala’an laenna dhari Sulaiman se esalen bi’ ba-ponggabana e karatonna Hizkiya, rato Yehuda.

2Allah eagungngagi lantaran pa-apa se eroseya’agi Salerana; rato ehormadi lantaran sabarang se bisa eterrangngagi salerana.

3Akantha tase’ raja se dhalem ban langnge’ se tenggi, bariya keya pekkeranna rato ta’ ekenneng tebbak oreng.

4Berse’e gallu salaka dhari camporanna se ta’ morne, buru seniman bisa agabay barang se lebur dhari salaka jareya.

5Paondur para panasehat se jahat dhari karaton, buru pamarenta’anna koko lantaran kaadilanna rato.

6Mon ngadhep rato kodu paandhap asor ja’ makaton akantha oreng se tenggi pangkadda.

7Lebbi becce’ esoro ngalle ka katoju’an se anyamanan katembang ba’na esoro magi katoju’anna ka oreng se pangkadda atenggiyan dhari ba’na.

8Ja’ ru-kaburu ngeba parkara ka pangadilan, sabab mon pas etemmo ja’ ba’na sala, ba’na pas arapa’a?

9Sala paham ban kanca, oros ban oreng jareya malolo, tape roseyana oreng laen ja’ sampe’ kacaca.

10Sabab dhaggi’ ba’na ekoca’ oreng se bucor colo’na ban nyamana ba’na pas juba’ saomorra.

11Panemmo se epanapa’ kalaban cara se teppa’ padha ban wa’-buwa’an emmas e pereng salaka.

12Parengeddanna oreng penter ka oreng se endha’ narema, padha ban sello’ emmas otaba pareyasan emmas.

13Otosan se esto masenneng atena se ngotos, padha ban aeng se makobassa oreng anye e saba.

14Ji-janji se tadha’ daddina padha ban ondhem sarta angen se ta’ madhateng ojan.

15Kasabbaran se etoro’e caca se lemma’ manes bisa mayakin oreng se kobasa, ban makala sakabbinna oreng se nangtang.

16Mon ngakan maddu ja’ nya’-bannya’; dhaggi’ ba’na ngota.

17Ja’ gut-seggut entar ka bengkona tatanggana, dhaggi’ tatanggana busen ban baji’ ka ba’na.

18Da’wa’an palsu mamateyan oreng, akantha peddhang, tokol otaba pana se tajem.

19Parcaja ka pangkiyanat e jaman sossa padha bi’ se ngael ngangguy gigi oga otaba ajalan ban soko se dippang ban lanjang salaja.

20Anyanye kaangguy oreng se karekongan padha ban abangkange oreng jareya e bakto cellep kabadha’anna, akantha se nyelen cokka ka lokana.

21Mon mosona ba’na lapar, berri’i ngakan; ban berri’i ngenom mon teppa’na pelka’.

22Kalaban cara jareya, oreng jareya todhus ka ba’na, ban ba’na tanto eberkadi bi’ PANGERAN.

23Angen dhaja tanto ngeba ojan, bariya keya rarasan tanto mapeggel oreng.

24Enneng e padduna gabak anyamanan, etembang sabengko ban bine se dujan atokar.

25Ngedhing kabar nyaman dhari jauna akantha se ngenom aeng e bakto pelka’.

26Oreng becce’ se ngala ka oreng se daraka padha ban somber se lekko otaba somor se kotor aengnga.

27Ngakan maddu nya’-bannya’ gallu reya ta’ becce’, bariya keya mon tabannya’ gallu ngalem oreng.

28Oreng se ta’ bisa ngobasane aba’na akantha kottha se la gujur partahananna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran