Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 4 >> 

1Daddi, tan-taretan se kakase, sampeyan kodu odhi’ kalaban parcaja onggu ka Guste Isa. Ate kaula ce’ kerrongnga ka sampeyan! Sampeyan se mabunga ate kaula, se magumbira ate kaula.

2Taretan Euodiya sareng taretan Sintike! Kaula ngarep kalaban gu-onggu sopaja sampeyan rokon menangka reng-oreng se saiman.

3Ka kanca kaula se esto, kaula nyo’ona jugan sopaja sampeyan nolonge taretan babine’ se kadhuwa ganeka. Se kadhuwa ganeka ampon alako amba’ pate sareng kaula kaangguy aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah; padha akadi Klemen ban sadajana oreng laenna se alako asareng kaula. Nyamana reng-oreng ganeka badha e dhalem Ketabba Oreng Odhi’.

4Moga-moga sampeyan terrosa gumbira polana sampeyan odhi’ daddi settong sareng Pangeran. Kaula ngoca’a sakaleyan aggi’: pagumbira!

5Sadajana oreng kodu bisa nengale gulina sampeyan se bagus atena. Sabab Pangeran bakal duliya rabu.

6Ja’ kobater parkara ponapa’a saos. E dhalem parkara ponapa’a bai adu’a ban nyo’on ka Allah. Ponapa se ekabuto sampeyan, atorragi terros ka Allah kalaban mator sakalangkong.

7Kalaban sapaneka, kataremtemman dhari Allah se ta’ kera epahame manossa, bakal ajaga’a ate sareng pekkeranna sampeyan se ampon daddi settong sareng Isa Almasih.

8Aherrepon, tan-taretan, esse’e pekkeranna sampeyan sareng sabarang se badha argana, se patot epoji, se ehormat oreng, se adil, morne, manes sareng sae.

9Jalannagi sadaja se eajari ban etarema sampeyan dhari kaula; se abujud caca otabana lalakon kaula. Allah somberra kasajahtera’an, bakal asarengnganna sampeyan.

10E dhalem odhi’ kaula se daddi settong sareng Pangeran, kaula arassa ce’ sennengnga polana saamponna ce’ abidda, samangken sampeyan sempat pole mekkere kabadha’an kaula. Maksod kaula banne sampeyan paneka ampon loppa ka kaula; sampeyan sadaja pajat agateyagi kaula, tape sampeyan ta’ olle kasempadan kaangguy noduwagi ganeka.

11Kaula nyebbuttagi ganeka banne polana kaula kakorangan, sabab kaula ampon ajar narema menorot ponapa badhana.

12Kaula ampon ngalame rassana odhi’ kakorangan, ban jugan odhi’ bi-talebbi. Kaula ampon oneng roseyana kaangguy ngadhebbi kabadha’an se kadi ponapa’a saos; e dhalem kabadha’an ma’mor otaba mesken, e dhalem kabadha’an bi-talebbi otaba kakorangan.

13Kalaban kobasa se eparengngagi Almasih ka kaula, kaula gadhuwan kakowadan kaangguy ngadhebbi kabadha’an se kadi ponapa’a saos.

14Nangeng sampeyan ampon nolong kaula e dhalem kasossa’an; ban se elakone sampeyan ganeka pajat sae.

15Tan-taretan oreng Filipi! Sampeyan dibi’ oneng onggu ja’ e bakto kaula adinggallagi Makedoniya gi’ dhimen ka’issa’, e bakto Kabar Bagus ka’issa’ bi’ kaula eberta’agi kaangguy dha’-adha’na, pera’ sampeyan jema’at se abanto kaula; pera’ sampeyan se noro’ arassa’agi ontong rogina abareng kaula.

16E bakto kaula e Tesalonika ban parlo bantowan, ampon lebbi dhari dhu kale sampeyan ngerem bantowan ka kaula.

17Ganeka ja’ arte’e kaula pera’ terro narema’a tor-ator. Se ekaterro kaula enggi paneka sopaja kaula bisa nengale sel-hasel se nambai kaontonganna sampeyan.

18Kaula ampon narema sadajana — la’-mala’ lebbi dhari cokop! Sadaja tor-ator se ekerem sampeyan ka kaula, ampon etarema bi’ kaula dhari Epafroditus. Samangken kaula gadhuwan sadaja se ekaparlo kaula. Sadajana tor-ator dhari sampeyan akadi bau ro’om dhari kurban se eatorragi ka Allah ban se etarema Allah kalaban senneng.

19Allah se esemba kaula, se talebat bannya’ kasogiyanna e dhalem Isa Almasih, bakal nyokobana sadaja kabutowanna sampeyan.

20Poji Allah Ramana sampeyan sareng kaula sadaja salanjangnga. Amin!

21Panapa’agi salam kaula ka sadajana ommadda Allah se daddi settong sareng Isa Almasih. Tarema jugan salam dhari tan-taretan se apolong ban kaula e ka’iya.

22Sadajana ommadda Allah e kottha paneka, kong-langkong se dhari karatonna Kaisar, akerem salam ka sampeyan.

23Moga-moga Guste Isa aberkadi sampeyan sadaja. Hormat kaula, Paulus ban Timotiyus


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Filipi 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Filipi 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran