Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 3 >> 

1Olar reya keban se paleng salenter dhari sakabbinna keban se ebadhi GUSTE Allah. Olar jareya atanya ka babine’ gella’, "Apa ba’na ban lalake’ rowa bi’ Guste Allah ta’ eparengngagi ngakan buwana sakabbinna ka’-bungka’an se badha e bun-kebbunan reya?"

2Saodda babine’ jareya, "Buwana sabadhana ka’-bungka’an e bun-kebbunan reya olle ekakan,

3kajabana buwana kajuwan se badha e nga’-tengnga’anna bun-kebbunan reya. Bi’ Guste Allah buwana ta’ eparengngagi kakan otaba esedding. Mon larangan jareya eterrak, tanto sengko’ mate."

4Olar gella’ ngoca’, "Enja’, ba’na ta’ kera mate.

5Guste Allah adhabu kantha jareya sabab la ngagali mon ba’na ban lalake’ rowa ngakan buwa jareya tanto pekkeranna pas tabukka’, pas padha ban Guste Allah, tao ka parkara se becce’ ban se juba’."

6Babine’ jareya nangale’e ja’ kajuwan jareya lebur ban buwana mon ekakan tanto nyaman. Ca’na pekkerra, ce’ nyamanna mon aba’na pas daddi penter. Daddi buwana kajuwan jareya pas epetthek, terros ekakan, se lake’ eberri’i keya, sarta pas noro’ ngakan.

7Gi’ buru mare se ngakan buwana kajuwan jareya, pekkeranna pas tabukka’, se kadhuwa jareya laju tao ja’ aba’na padha abangkang. Daddi laju padha ngala’ dhaunna ara, ebung-sambung epanotobi badanna.

8E baja asar e are jareya keya oreng lake’ bine’ gella’ ngedhing GUSTE Allah alomampa e dhalem bun-kebbunan, se kadhuwa jareya pas ngetek e antarana ju-kajuwan sopaja ta’ eoladi GUSTE Allah.

9Tape GUSTE Allah adhabu epakaja, "Badha e dhimma ba’na, manossa?"

10Se lake’ nyaot, "Abdidalem mereng Junandalem badha e bun-kebbunan ka’dhinto, abdidalem tako’, polana abdidalem abangkang; daddi abdidalem ngetek."

11Dhabuna GUSTE Allah, "Sapa se malae ja’ ba’na abangkang? Apa ba’na ngakan buwana kajuwan se bi’ Sengko’ ta’ ebagi kakan rowa?"

12Lalake’ jareya nyaot, "Babine’ paparengnga Junandalem ka’dhinto ngatore abdidalem buwana kajuwan ka’dhissa’, daddi sareng abdidalem laju eteddha."

13GUSTE Allah adhabu ka babine’ jareya, "Arapa ba’na me’ kantha jareya?" Saodda babine’ jareya, "Abdidalem etepo olar, kantos abdidalem neddha buwana kajuwan ka’dhissa’."

14GUSTE Allah pas adhabu ka olar jareya, "Polana tengkana ba’na se kantha jareya, bi’ Sengko’ ba’na eokoma; dhari sakabbinna keban, pera’ ba’na se kodu nanggung babaston reya: ba’na kodu agalajar ngangguy tabu’na, ban saomorra kodu ngakan abu.

15Bi’ Sengko’ ba’na epamosowana ban babine’ reya, toronanna ba’na ban toronanna babine’ reya bakal amosowana; cethagga ba’na bakal eparemmoga bi’ toronanna babine’ reya, dineng ba’na bakal ngekke’a tombedda toronanna."

16Saellana jareya GUSTE Allah pas adhabu ka babine’ gella’, "Mon ba’na teppa’na ngandhung bi’ Sengko’ epatamba’a malarat, mon rembi’a epasajana sake’. Maske kantha jareya ba’na gi’ bakal pagguna barai ka lakena, ban ba’na bakal ekobasa’ana lakena jareya."

17Saellana jareya GUSTE Allah pas adhabu ka se lake’, "Ba’na ngedhingngagi cacana binena, pas ngakan buwa se bi’ Sengko’ ta’ ebagi kakan rowa. Lantaran tengkana ba’na se kantha jareya, tana reya bi’ Sengko’ ebastowa. Saomorra ba’na kodu alako berra’ sopaja olleya kakan se cokop dhari tana reya.

18Dhari tana reya bakal tombuwa onbut se adhuri, ban bu-tombuwan alas bakal daddiya kakanna ba’na.

19Ba’na kodu alako berra’ makalowar pello koneng mon terro olleya hasel dhari tana reya, sampe’ ba’na mate abali ka tana pole, sabab ba’na reya asalla dhari tana, daddi kodu abali daddi tana."

20Bi’ manossa gella’ binena enyamae Hawa, sabab babine’ jareya daddi ebuna sakabbinna manossa.

21Bi’ GUSTE Allah Adam ban Hawa ebadhiyagi rasogan dhari kole’na keban, pas eagemmagi ka se kadhuwa jareya.

22GUSTE Allah adhabu, "Sateya manossa reya la daddi merep bi’ Sengko’ ban ba’na, tao ka parkara se becce’ ban se juba’. Daddi kodu ejaga sopaja ta’ sampe’a ngakan buwana bungkana kaodhi’an, me’ olle ta’ odhi’ salanjangnga."

23Daddi GUSTE Allah laju ngojuk manossa jareya dhari Bun-kebbunan Eden, epakon agarap tana se daddi asalla badanna.

24Saellana manossa jareya eojuk, e temoranna bun-kebbunan jareya, e jalan se elebadi mon maso’a ka Bun-kebbunan Eden jareya, bi’ GUSTE Allah esaba’i rub-kerub se akalembang, sarta epasange peddhang se rabbang se apoter kaangguy ajaga jalan se nojju ka bungkana kaodhi’an rowa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran