Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 29 >> 

1"Kantha reya carana mon atahbissagiya Harun ban na’-ana’na sopaja ngennenga daddi imam se aladinana Sengko’. Ngala’ sape lalake’ se gi’ ngodha settong ban dumba lalake’ dhadhuwa’ se padha tadha’ calena.

2Agabay adunna roti se ta’ eragi’i dhari teppong darigu se paleng bagus. Sabagiyan dhari adun jareya kagabay roti se ngangguy mennya’ jaitun, se sabagiyanna ta’ osa ngangguy mennya’ jaitun, ban karena kagabay jajan se ebulidi mennya’.

3Pas baddhai cettheng, atorragi ka Sengko’ pabareng ban kurban sape lalake’ ban dumba se dhadhuwa’ gella’.

4Harun ban na’-ana’na soro entar ka labangnga Tang Kemah pas soro mandhi noro’ atoranna agama.

5Harun pangangguy angguyya imam, iya areya: kameja, efod, juba se notobi efod, totobba dhadha ban sabbu’.

6Surbanna pasang e cethagga, e surban jareya pasange jamang dhari emmas se eokere tolesan ‘Kaangguy PANGERAN malolo’.

7Pas ngala’ mennya’ opacara, selennagi ka cethagga, mennya’agi.

8Saellana jareya olok na’-ana’na, pangangguy kameja ban sabbu’,

9sarta pangangguy surban. Kantha jareya carana mon atahbissagiya Harun ban na’-ana’na. Harun ban na’-ana’na jareya sarta ban na’ potona kodu daddi imam se aladinana Sengko’ salanjangnga.

10Saellana jareya budhu’na sape se lalake’ gella’ giba ka adha’anna Tang Kemah. Harun ban na’-ana’na kodu nompangngagi tanangnga e cethagga keban jareya.

11Sape jareya sambelli e adha’anna Sengko’, e labangnga Kemah.

12Sabagiyan dharana sape jareya kala’, buliddagi ka dhu’-tandhu’na mezba jareya ngangguy garigi’na. Karena dharana totta’ ka bagiyan babana mezba.

13Saellana jareya kala’ kabbi gaji se notobi essena tabu’na, bagiyan se paleng bagus dhari atena ban bingselanna se dhadhuwa’ bi’ gajina, jareya kabbi saba’ e attassa mezba, laju obbar menangka tor-ator ka Sengko’.

14Daging, kole’ ban perro’na sape lalake’ gella’ kodu obbar e lowaranna parkemahan. Jareya tor-ator kaangguy pangamponanna dusana para imam.

15Saellana jareya dumba se lalake’ gella’ kala’ settong. Harun ban na’-ana’na kodu nompangngagi tanangnga e attassa cethagga keban jareya.

16Saellana jareya keban jareya laju sambelli, kala’ dharana pas serammagi ka mezba, iya areya ka bagiyan gir-penggirra se pa’-empa’.

17Dumba lake’ jareya kodu ethok-ketthok. Essena tabu’na ban pokangnga kodu bacco, pas saba’ e attassa cethagga sarta e attassa thok-ketthoganna badanna se laen.

18Dumba lake’ jareya kabbi atorragi e mezba menangka kurban obbaran. Sengko’ senneng ngedhing bauna kurban jareya.

19Kala’ dumba lake’ settonganna, iya areya dumba lake’ se eangguya pantahbisan. Harun ban na’-ana’na soro nompangngagi tanangnga e attassa cethagga keban jareya.

20Dumba lake’ jareya pas sambelli, dharana kala’ sakone’, buliddagi ka kopeng kanganna Harun ban na’-ana’na, ka pol-empolanna tanang kanganna ban ka pol-empolanna soko kanganna. Karena dharana serammagi ka mezba, ka bagiyan penggirra se pa’-empa’.

21Kala’ sakone’ dhara se badha e attassa mezba ban mennya’ opacarana sakone’, laju ketessagi ka Harun ban ka na’-ana’na ban ka kalambina. Kalaban cara se kantha jareya Harun ban na’-ana’na ban kalambina la emalolowagi kaangguy Sengko’.

22Kala’ gajina dumba lake’ jareya, bunto’na se badha gajina, lapesanna gaji e essena tabu’na, bagiyanna atena se paleng bagus, bingselanna se dhadhuwa’ ban gajina, sarta pokang kanganna.

23Dhari cetthengnga roti se la eatorragi ka Sengko’ kala’ roti se acem-macem, cem-samacemma kala’ settong: settong roti se ekagabay ban mennya’ jaitun, settong se ta’ ngangguy mennya’, settong jajan.

24Kakanan jareya kabbi saba’ e tanangnga Harun ban e tanangnga na’-ana’na, pas soro atorragi ka Sengko’ menangka tor-ator kusus.

25Roti ban jajan jareya pas kala’ dhari Harun ban na’-ana’na laju obbar e attassa mezba, e attassa kurban obbaran gella’. Sengko’ senneng ngedhing bauna kurban jareya.

26Kala’ dhadhana dumba lake’ jareya kagabay tor-ator se kusus ka Sengko’. Kurban jareya bagiyanna ba’na.

27E dhalem opacara pantahbisanna imam, dhadha ban pokangnga dumba lake’ se eangguy e dhalem opacara jareya kodu egabay tor-ator se kusus sarta palaen kaangguy para imam.

28Areya’ Tang potosan se ta’ olle oba: mon Tang ommat entar ngatorragi kurban pardhameyan, dhadha ban pokangnga keban se ekagabay kurban jareya bagiyanna para imam. Jareya tor-atorra Tang ommat ka Sengko’.

29Pangangguyya kabakteyan andhi’na Harun kodu esangkollagi ka na’-ana’na, me’ olle eangguy e bakto etahbissagi.

30Ana’na Harun se daddi imam agante eppa’na ban maso’ ka Tang Kemah parlo ngalakone kabakteyan e Rowangan Se Socce, kodu ngangguy pangangguy jareya pettong are abidda.

31Kala’ dagingnga dumba lake’ se eangguy e dhalem opacara pantahbisanna Harun ban na’-ana’na jareya, laju ola e settong kennengngan se socce.

32Daging jareya ban re-karena roti se badha e cettheng kodu ekakan bi’ Harun ban na’-ana’na neng e labangnga Tang Kemah.

33Bariya keya kakanan se ekurbannagi e dhalem opacara palebbaranna dusa e bakto pantahbisan kodu ekakan bi’ reng-oreng jareya. Pera’ imam se olle ngakan kakanan se la ekusussagi kaangguy Sengko’ jareya.

34Mon kalagguwanna gi’ badha karena daging otaba roti jareya, karena buru kodu eobbar pasampe’ tadha’, ban ta’ olle kakan, sabab la esocceyagi kaangguy Sengko’ malolo.

35Opacara pantahbisanna Harun ban na’-ana’na kodu ejalannagi pettong are benteng, akantha se la eparenta’agi Sengko’ ka ba’na.

36Sabban are ba’na kodu ngatorragi kurban sape lake’ sopaja dusa esapora’a. Kurban jareya masocce mezba. Saellana jareya mezba buru kodu emennya’e mennya’ jaitun sopaja mezba jareya ekusussagi kaangguy Sengko’.

37Jalannagi jareya sabban are saabidda pettong are. Kalaban cara se kantha jareya mezba jareya daddi socce onggu; apa’a bai, se nyedding ka mezba jareya kodu epassra’agi ka Pangeran, ban sapa’a bai se nyedding mezba jareya bakal calaka’a polana kakowadanna kasocceyanna."

38"Sabban are, salanjangnga, e mezba jareya kodu ekurbannagi dumba dhadhuwa’ se aomor sataon.

39Se settong gabay tor-ator baja laggu, settonganna gabay tor-ator e baja malem.

40Budhu’na dumba kaangguy tor-ator e baja laggu jareya kodu elambane teppong darigu se paleng bagus sakilo ecampor ban mennya’ jaitun se morne saliter. Pas campore aeng anggur saliter.

41Budhu’na dumba se egabay tor-ator e baja malem kodu ekurbannagi kantha jareya keya, iya areya elambane teppong, mennya’ jaitun ban aeng anggur. Sengko’ senneng ngedhing bauna kurban obbaran jareya.

42Salanjangnga jaman, kurban obbaran jareya kodu eatorragi e adha’anna Sengko’ e labangnga Tang Kemah. E jadhiya Sengko’ atemmowa ban ba’na sarta acaca’a ka ba’na.

43E jadhiya Sengko’ atemmowa ban bangsa Isra’il, ban cajana kahadiranna Sengko’ e jadhiya bakal masocceya kemah ban mezba jareya.

44Sengko’ masocceya kemah ban mezba jareya. Harun ban na’-ana’na bi’ Sengko’ epalaena dhari reng-oreng laenna me’ olle daddi imam se aladinana Sengko’.

45Sengko’ ennengnga apolong ban bangsa Isra’il, ban daddiya Allahna.

46Bangsa Isra’il bakal taowa ja’ Sengko’ reya PANGERAN, Allahna se ngeba aba’na kalowar dhari Messer, sopaja Sengko’ ngennenga apolong ban reng-oreng jareya. Sengko’ reya PANGERAN, Allahna reng-oreng jareya."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 29 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel