Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Reng-oreng se badha e sidhang jareya padha jaga kabbi, pas ngeba Isa epangadhep ka Pilatus.

2E jadhiya reng-oreng jareya molae agugat Isa, oca’na, "Oreng ka’dhinto’ epanggi ngajak ra’yat ka jalan se sala. Ra’yat ecacae sopaja ta’ majar pajek ka Kaisar, sabab ca’epon oreng ka’dhinto’ aba’epon Almasih, rato."

3Ca’na Pilatus ka Isa, "Apa bendher ba’na reya ratona oreng Yahudi?" Dhabuna Isa, "Panjennengngan dibi’ se adhabu."

4Pilatus laju adhabu ka mam-imam kapala ban ka oreng se bannya’, "Sengko’ ta’ nemmo salana oreng reya maske settonga, daddi sengko’ ta’ bisa ngokom."

5Tape reng-oreng jareya sajan maksa, "Kalaban pangajaranna, oreng ka’dhinto’ nas-manase ra’yat sa Yudea; dha’-adha’epon e Galilea, samangken ampon napa’ ka ka’dhinto’."

6E bakto Pilatus meyarsa oca’na reng-oreng jareya, laju mareksane, "Apa oreng reya dhari Galilea?"

7Saellana eatore oneng ja’ Isa jareya asalla dhari dhaera se ekobasae Herodes, bi’ Pilatus Isa laju esoro giba ka Herodes, se e bakto jareya badha e Yerusalim keya.

8Herodes ce’ peragga e bakto ngoladi Isa, sabab la abit se meyarsa parkara Isa sarta terro ngoladana orengnga. Herodes terro ngoladana Isa mabadha mo’jijat.

9Daddi Herodes anya-tanya sabannya’na ka Isa, tape Isa ta’ nyaot sakale.

10Mam-imam kapala ban ru-guru agama ngadhep ka jadhiya keya sarta agugat Isa ce’ berra’na.

11Isa egabay en-maenan tor eya-seya bi’ Herodes ban tantarana, epangagem rasogan kabessaran, saellana jareya pas epabali ka Pilatus.

12E are jareya Herodes ban Pilatus se sabellunna amoso, pas akanca pole.

13Pilatus makompol mam-imam kapala, pin-pamimpin, ban ra’yat,

14sarta laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Ba’na ngeba oreng reya ka Sengko’; ca’na ba’na oreng reya ngeba ra’yat ka jalan se sala. Sateya e adha’na ba’na kabbi oreng reya bi’ sengko’ epareksa, tape sengko’ ta’ nemmo kajahadan settonga se earannagi ba’na.

15Bariya keya panemmona Herodes, sabab oreng reya bi’ Herodes epabali pole ka sengko’. Oreng reya ta’ andhi’ sala pa-apa se pantes eokom mate.

16Daddi bi’ sengko’ epeccoda bai, samarena pas eocola."

17[Sabban paraya'an Paska, Pilatus ngocol oreng tahanan kasorang kaangguy ra'yat.]

18Reng-oreng se akompol e jadhiya aera’, "Pate’e! Ocol Barabbas!"

19(Barabbas reya epenjara polana e kottha badha pamberontaganban polana mate’e oreng.)

20Pilatus terro ngocola Isa, daddi laju adhabu sakaleyan aggi’ ka reng-oreng se bannya’ jareya.

21Tape reng-oreng jareya padha aera’, "Salib oreng gapaneka! Salib oreng gapaneka!"

22Pilatus adhabu katellokaleyanna ka reng-oreng jareya, "Tape apa salana? Sengko’ ta’ nemmo kasala’an settonga se pantes eokom bi’ okoman mate! Bi’ sengko’ epeccoda, pas eocola."

23Tape reng-oreng jareya atharat salar-kellarra sopaja Isa esalib. Dhi-budhina tharadda jareya ahasel.

24Pilatus ngokom Isa bi’ okoman mate menorot karebba reng-oreng jareya,

25ban ngocol oreng se epenta bi’ oreng se bannya’ jareya, iya areya oreng se epenjara polana pamberontagan ban polana mate’e oreng. Saellana jareya Isa epassra’agi ka reng-oreng se bannya’ jareya kaangguy epabaramma’a bai sakarebba reng-oreng jareya.

26Isa egiba bi’ reng-oreng jareya. E tengnga jalan reng-oreng jareya tatemmo bi’ oreng se anyama Simon, se asalla dhari Kirene, teppa’na entara ka kottha. Simon jareya epega’ bi’ reng-oreng jareya, laju epaksa esoro mekollagi salib jareya sambi ngerengngagi Isa.

27Bannya’ oreng se noro’ bunte’ e budhina Isa — e antarana badha keya babine’an. Babine’an jareya nangese Isa.

28Tape Isa atole ka reng-oreng jareya, laju adhabu, "Babine’an Yerusalim! Ja’ nangese Sengko’. Tangese aba’na dibi’ ban na’-ana’na ba’na.

29Sabab bakal napa’a baktona oreng ngoca’a, ‘Ontong onggu babine’an se ta’ tao ngandhung, se ta’ tao rembi’ ban se ta’ tao nyosowe babaji’!’

30E bakto jareya oreng bakal ngoca’a ka nong-gunong, ‘Mara cecce’e sengko’!’ Ban ka mo’-gumo’, ‘Mara tembugi sengko’!’

31Sabab mon kaju se gi’ odhi’ la epakantha jareya, apa pole kaju se la kerreng!"

32Badha keya oreng kadhuwa — padha panjahat — se egiba eokoma mate epabareng bi’ Isa.

33Sanapa’na ka kennengngan se enyamae "Galunthonganna Cethak," Isa ban panjahat se kadhuwa jareya laju padha esalib; panjahat se settong esaba’ e kanganna, settonganna esaba’ e kacerra Isa.

34Isa laju adu’a, "Rama, parenge sapora reng-oreng ka’dhinto’! Sabab reng-oreng gapaneka padha ta’ oneng ponapa se elakone aba’na."

35Reng-oreng padha manjeng nenggu e jadhiya, sabatara pin-pamimpin Yahudi ya-nyeya Isa sambi ngoca’, "Oreng laen epasalamet; kodda’ sateya pasalamet aba’na dibi’, mon pajat bendher ja’ aba’na Rato Panyalamet peleyanna Allah!"

36Rit-parjurit padha co-ngoco keya. Reng-oreng jareya nyander ka Isa. Isa eatore anggur se celo’,

37sambi ngoca’, "Mon ba’na pajat ratona oreng Yahudi, kodda’ pasalamet aba’na dibi’!"

38E attasanna salibba Isa epobuwi tolesan kantha reya, "Areya’ Ratona Oreng Yahudi!"

39Panjahat se esalib e jadhiya se settong ya-nyeya Isa, oca’na, "Ba’na gu ta’ Rato Panyalamet ta’ iya? Sateya mara pasalamet Ba’na dibi’ ban sengko’ se kadhuwa reya!"

40Tape panjahat settonganna maenga’ kancana jareya, oca’na, "Ba’na reya me’ ta’ tako’ ka Allah? Ba’na ban sengko’ eokom mate akantha oreng rowa.

41Coma, okomanna ba’na ban sengko’ pajat la sabandhing ban kasala’anna. Tape oreng reya ta’ andhi’ sala pa-apa!"

42Saellana jareya panjahat jareya laju ngoca’, "Isa, kaemodi abdina, manabi Panjennengngan rabu menangka Rato!"

43"Paparcaja ba’na, ya," dhabuna Isa ka oreng jareya, "e are teya keya ba’na bakal akompola bi’ Sengko’ e Firdaus."

44Ra-kera pokol dhubellas e baja beddhuk are ta’ nyonar, sanagara ce’ pettengnga sampe’ pokol tello’ asar.

45Bir-tabir se agantong e Padalemman Socce sebbit madhuwa.

46Isa laju aera’ epakaja, "Rama! Abdidalem massra’agi aba’ Abdidalem ka Junandalem!" Samarena adhabu kantha jareya Isa laju seda.

47E bakto nangale’e kadaddiyan jareya, parwirana pasukan laju amolja’agi Allah, sarta ngoca’, "Oreng reya ta’ sala onggu!"

48Reng-oreng se bannya’ se entar nengguwa ka jadhiya, nangale’e kadaddiyan jareya. Kabbi laju padha mole sambi los-ngellos dhadha, atena ce’ manyessella.

49Sakabbiyanna kennalanna Isa, tamaso’ babine’an se noro’ bunte’ Isa molae dhari Galilea, manjeng dhari jauna ngabassagi jareya kabbi.

50Badha oreng se anyama Yusup, se asalla dhari kottha Arimateya e nagara Yudea. Yusup jareya oreng becce’ ban ehormadi oreng, te’-nante’an baktona Allah se mola’ana marenta menangka Rato. Maske Yusup jareya anggotana Mahkamah Agama, tape ta’ cocok ka potosan ban ka pa-apa se elakone mahkamah jareya.

51(23:50)

52Yusup jareya ngadhep ka Pilatus sarta nyo’on sopaja jinazana Isa eparengngagi ka aba’na.

53Jinaza jareya epatoron dhari kaju salib, sarta laju ebundu’ bi’ kaen kapan dhari linen. Saellana jareya pas esaba’ e koburan se ekagabay e dhalem gumo’ bato — koburan jareya gi’ ta’ tao eangguy.

54Are jareya are Juma’at; ban are Sabat la para’ mola’ana.

55Babine’an se noro’ bunte’ Isa molae dhari Galilea laju noro’ Yusup sarta nangale’e koburan jareya. Reng-oreng jareya nangale’e keya baramma jinazana Isa se esaba’ e dhalem koburan.

56Saellana jareya kabbi padha mole, laju nyadhiya’agi racegan ban mennya’ ro’om se emennya’agiya ka jinazana Isa. E are Sabat reng-oreng jareya ambu ta’ alalakon, kaangguy atoro’ ka atoranna agamana.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 23):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran