Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

1Saellana olle pan-barampan are dhari jareya Isa abali ka Kapernaum. Kabar ja’ Isa badha e bengko jareya pas balattra.

2Daddi bannya’ oreng nyabis, sampe’ ta’ nemmo kennengngan pole. Bariya keya e adha’na labang sella’ ban oreng. Isa notorragi berta dhari Allah ka reng-oreng se badha e jadhiya.

3Sabatara Salerana abu-dhabu pas badha oreng kaempa ngosong oreng empon egiba’a ka Isa.

4Tape sarrena oreng talebat bannya’na, oreng se empon jareya ta’ ekenneng giba maso’ sampe’ ka seddi’na Isa. Daddi, oreng se kaempa gella’ abungkar ata’na bengko jareya teppa’ e attassa kennengngan se elenggi’i Isa. Saellana alobang, se empon epatoron ban tekerra.

5E bakto ngoladi saapa rajana imanna reng-oreng jareya, Isa laju adhabu ka se empon, "Na’, sa-dusana ba’na la esapora."

6Ru-guru agama se teppa’na toju’ e jadhiya badha se padha ngoca’ e dhalem atena,

7"Me’ ce’ bangalla oreng reya ngoca’ kantha reya! Areya nyamana ya-nyeya Allah! Coma Allah se bisa nyapora dusa."

8E bakto jareya keya Isa ngagali ka pekkeranna reng-oreng jareya, laju adhabu, "Arapa ba’na me’ atanya kantha jareya e dhalem atena?

9Kemma gampang ngoca’ ka oreng se empon reya: ‘Dusana ba’na la esapora’, otaba ngoca’, ‘Mara jaga, kala’ tekerra pas ajalan’?

10Tape sateya Sengko’ abukteyagiya ka ba’na ja’ Pottrana Manossa e bume reya andhi’ kobasa nyapora dusa." Isa laju adhabu ka oreng se empon gella’,

11"Mara jaga, kala’ tekerra pas mole!"

12Oreng jareya jaga laju duli ngala’ tekerra, terros kalowar eabassagi reng-oreng se badha e jadhiya. Reng-oreng jareya padha kasambu’ kabbi laju amolja’agi Allah. Oca’na, "Sengko’ sajjegga ta’ tao nangale’e kadaddiyan se kantha reya!"

13Isa abali pole ka penggirra Talaga Galilea. Bannya’ oreng se nyander ka Salerana, ban Isa laju morok reng-oreng jareya.

14Sabatara alomampa e jadhiya, Isa laju ngoladi tokang narek pajek se anyama Lewi, ana’na Alfeyus, se teppa’na toju’ e kantor pajek. "Mara noro’ Sengko’," ca’na dhabuna Isa. Lewi pas jaga ngereng Isa.

15E bakto Isa teppa’na adha’ar e bengkona Lewi, bannya’ tokang narek pajek ban reng-oreng laenna se bi’ masarakat eanggep oreng ta’ becce’ noro’ ngakan e jadhiya abareng ban Isa sarta red-moredda.

16Badha ru-guru agama se tamaso’ golonganna kaom Farisi nangale’e Isa adha’ar apolong ban reng-oreng tokang narek pajek sarta reng-oreng laenna se eanggep oreng ta’ becce’ jareya. Daddi laju padha atanya ka red-moredda Isa, "Guruna sampeyan me’ adha’ar abareng ban reng-oreng tokang narek pajek ban reng-oreng se ta’ becce’?"

17Isa meyarsa partanya’anna reng-oreng jareya, laju adhabu, "Oreng se baras ta’ parlo dokter; se parlo dokter oreng se sake’. Sengko’ dhateng ngologa reng-oreng se eanggep juba’, banne ngologa reng-oreng se nganggep aba’na la becce’."

18E settong bakto red-moredda Yahya Pambaptis ban reng-oreng Farisi teppa’na apowasa. Laju badha oreng se nyander ka Isa; oreng jareya atanya, "Aponapa red-moredda Yahya Pambaptis sareng red-moredda oreng Farisi ma’ aseyam, nangeng red-moredda sampeyan me’ bunten?"

19Isa adhabu, "Mon badha oreng andhi’ gabay, apa tamoyya ta’ kan-ngakan? Ta’ kera! Mon pangantan lake’na gi’ badha, tanto tamoyya ngakan.

20Tape bakal napa’a baktona pangantan lake’ egiba dhari jadhiya. E bakto jareya buru tamoyya ta’ ngakan.

21Tadha’ oreng se nambel kalambi laju bi’ kaen anyar. Sabab kaen se anyar jareya tanto kerker, daddi beddhana tanto atamba raja.

22Bariya keya tadha’ oreng nyaba’ anggur anyar ka dhalem kanthong kole’ se laju. Sabab mon eesse’e anggur se anyar jareya kanthongnga tanto leddu’. Dhi-budhina anggur ban kanthongnga padha tabuwang. Anggur anyar kodu ebaddhai kanthong anyar keya!"

23E settong are bakto are Sabat, Isa lebat e teggal se etamenne gandum. Red-moredda metthek bulirra gandum.

24Daddi reng-oreng Farisi atanya ka Isa, "Aponapa moredda sampeyan ma’ ta’ atoro’ ka hokomma agama, ngalakone barang se elarang e are Sabat?"

25Isa adhabu, "Apa ba’na ta’ tao maca apa se elakone Daud e bakto Abyatar daddi imam agung? Daud ban tantarana lapar, tape ta’ andhi’ pa-apa se ekakana.

26Daddi Daud maso’ ka dhalem Padalemman Socce, laju ngakan roti se la eatorragi ka Allah. Ban roti jareya ebagi keya ka reng-orengnga. Mangkana menorot hokomma agama pera’ mam-imam se olle ngakan roti jareya."

27Isa laju adhabu pole, "Are Sabat reya epabadha kaangguy manossa; banne manossa kaangguy are Sabat.

28Daddi, Pottrana Manossa kobasa, la’-mala’ ka are Sabat."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel