Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Dhari kennengngan jareya Isa asareng ban red-moredda gubar ka kampongnga.

2E are Sabat Salerana molae morok e kennengnganna kabakteyan. E jadhiya bannya’ oreng. E bakto reng-oreng jareya ngedhing pangajaranna Isa, kabbi padha getton. Ca’na reng-oreng jareya, "Dhari dhimma oreng rowa olle jareya kabbi? Kabicaksana’an apa se ekaandhi’ oreng rowa? Baramma me’ bisa mabadha kaajiban?

3Jareya gu ta’ tokang kaju, ana’na Miriyam, taretanna Yakobus, Yoses, Yudas ban Simon rowa, ta’ iya? Taretan babine’anna gu ta’ badha e dhinna’ keya, ta’ iya?" Daddi reng-oreng jareya ta’ endha’ narema Isa.

4Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Nabbi reya neng e man-dhimman ehormat oreng, kajabana e kampongnga dibi’ sarta bi’ la-balana dibi’."

5E jadhiya Isa ta’ bisa mabadha kaajiban maske settonga, kajabana agagap reng-oreng sake’ sarta mabaras reng-oreng jareya.

6Salerana heran polana reng-oreng jareya ta’ parcaja.

7Moredda se dhubellas edikane, laju eotos wa-kadhuwa ban eparenge kobasa ngojuk roh-erroh jahat.

8Ca’na dhabuna, "Mon ajalan ba’na ja’ ngeba pa-apa, kajabana tongket. Ja’ ngeba kakanan otaba kanthong sandhekka, otaba pesse.

9Asapatu, tape ja’ ngeba salenan."

10Salaenna jareya Isa adhabu keya kantha reya, "Mon ba’na etarema e settong bengko, ba’na enneng e bengko jareya sampe’ ba’na mangkat pole dhari kottha jareya.

11Tape mon ba’na napa’ ka settong kennengngan, ban reng-oreng jadhiya ta’ endha’ narema ba’na ban ta’ endha’ ngedhingngagi ba’na, ba’na nyengga dhari jadhiya. Ban kosekkagi abu se cekka’ ka sokona ba’na menangka tandha ka reng-oreng jareya!"

12Daddi moredda Isa se dhubellas jareya pas mangkat, mabalattra kabar ja’ manossa kodu atobat dhari sa-dusana.

13Red-moredda Isa jareya ngojuk roh-erroh jahat sabannya’na, ngosoddagi mennya’ jaitun ka reng-oreng sake’ sabannya’na, ban mabaras reng-oreng jareya.

14Bar-kabar parkara kadaddiyan jareya kabbi epeyarsa bi’ Rato Herodes, sabab asmana Isa la kalonta man-dha’emman. Badha oreng se ngoca’ bariya, "Yahya Pambaptis odhi’ pole! Pantes oreng jareya andhi’ kobasa mabadha kaajiban rowa."

15Tape reng-oreng laenna ngoca’, "Oreng rowa Eliya." Badha pole se ngoca’, "Oreng jareya nabbi, padha ban sala settong nabbi gi’ jaman lamba’."

16E bakto Herodes meyarsa parkara jareya, laju adhabu, "Tanto rowa Yahya Pambaptis se sabbanna eketthok le’erra bi’ Sengko’ rowa. Sateya odhi’ pole!"

17Sabab sabellunna jareya Herodes la marenta’agi sopaja Yahya etangkep, ban epamaso’ ka penjara. Kan kantha jareya polana Herodiyas, se ekaraji, maske Herodiyas jareya binena taretanna dibi’ se anyama Filipus.

18Dineng Yahya Pambaptis li-baliyan apareng parengeddan ka Herodes parkara jareya, dhabuna, "Junandalem ta’ kengeng araji rajiepon taretanna dibi’!"

19Daddi Herodiyas sake’ ate ka Yahya ban terro mateyana Yahya, tape ta’ bisa polana elang-alange bi’ Herodes.

20Sabab Herodes tako’ ka Yahya, polana ngagali ja’ Yahya jareya oreng teppa’ se eotos Allah, daddi Herodes marenta’agi sopaja kasalameddanna Yahya ejaga kalaban gu-onggu. Ban mon Yahya abu-dhabu, Herodes senneng keya meyarsa’agi, sanajjan sabban mare meyarsa dhabuna Yahya panggaliyanna ngalengsang.

21Dhi-budhina Herodiyas nemmo kasempadan keya, iya areya e are olang taonna Herodes. E bakto jareya Herodes ajang-onjang. Se eonjang sakabbiyanna pangrajana karaja’an, ra-parwira, ban pin-pamimpinna masarakat e Galilea.

22E dhalem jang-onjangan jareya ana’na Herodiyas se la paraban atari ban tariyanna ce’ leburra monggu ka Herodes ban moy-tamoyya. Daddi Herodes adhabu ka kana’ jareya, "Ba’na terro apa, mara menta. Bi’ sengko’ eberri’ana!"

23Herodes pas ajanji ka kana’ jareya kalaban asompa. Dhabuna, "Apa’a bai se epenta ba’na bi’ sengko’ eberri’ana, maske ba’na menta saparona tang karaja’an sakale!"

24Daddi pottre jareya kalowar laju atanya ka ebuna, "Bu, se sae kaula nyo’ona ponapa?" Dhabuna ebuna, "Menta cethagga Yahya Pambaptis."

25Pottre jareya pas duli abali ka Herodes laju mator, "Kaula nyo’ona serana Yahya Pambaptis, baddhai talam, samangken jugan e ka’dhinto’!"

26Meyarsa parnyo’onanna pottrena se kantha jareya Herodes ce’ sossana, tape ta’ bisa nolak amarga la asompa e adha’na moy-tamoyya.

27Daddi Herodes pas marenta’agi ka pangawalla ngala’ serana Yahya Pambaptis. Daddi pangawal jareya pas entar ka penjara, laju ngetthok serana Yahya.

28Sera jareya pas ebaddhai talam terros ebagi ka pottre. Ban pottre jareya pas ebagi ka ebuna.

29E bakto red-moredda Yahya ngedhing parkara jareya, jinazana Yahya laju ekala’, terros ekoburragi.

30Sul-rasul se eotos Isa abali laju akompol bi’ Isa, pas ngatore oneng pa-apa se la elakone tor eajarragi.

31Ce’ bannya’na oreng se ondur dhateng sampe’ Isa ban red-moredda ta’ sempat adha’ar. Daddi Isa adhabu ka red-moredda, "Mara nyare kennengngan se seppe me’ olle ta’ eganggu oreng, ban ba’na padha bisa bu-ambu lesso sakejja’."

32Daddi Isa ban red-moredda jareya pas meyos netene parao ka kennengngan se seppe.

33Tape bannya’ oreng se nangale’e Isa ban red-moredda jareya meyos dhari kennengngan jareya, sarta tao sapa reng-oreng jareya. Daddi reng-oreng dhari sakabbiyanna kottha e dhaera jareya ka’-berka’ lebat jalan e tenggangan, ajangadha’i Isa ban red-moredda.

34E bakto toron dhari paraona Isa ngoladi bannya’ oreng e jadhiya. Panggaliyanna arassa neser ka reng-oreng jareya, sabab akantha dumba se tadha’ oreng ngowanna. Daddi Isa laju morok reng-oreng jareya parkara se acem-macem.

35E bakto are la para’ malemma, red-moredda Isa mator, "Samangken ampon para’ compedda are, kennengngan ka’dhinto’ jau bara’ jau temor.

36Pakon nyengga saos reng-oreng ka’dhissa’, me’ olle melle teddha’an e sa-disa sareng pong-kampong se ma’-semma’."

37Dhabuna Isa, "La berri’i ngakan ba’na, ra, bai." "Adhu, manabi neddha’ana oreng se saka’dhissa’ bannya’epon, abdina kodu entar ngobange roti saarga dhu ratos pesse salaka," atorra red-moredda Isa jareya.

38Isa laju mareksane, "Ba’na andhi’ roti barampa meggi’? Kodda’ tenggu." Saellana etenggu, red-moredda mator, "Badha roti lalema’ sareng juko’ dhadhuwa’."

39Isa makon reng-oreng se bannya’ jareya toju’ apo’-galumpo’ e rebba se biru.

40Daddi oreng se bannya’ jareya toju’ epatartep, epadaddi pan-barampan galumpo’. Po’-sakalumpo’na bannya’na badha se saeket oreng, badha se saratos oreng.

41Isa pas mondhut roti se lema meggi’ ban juko’ se dhu meggi’ rowa, laju adhanga ka langnge’, asokkor ka Allah. Saellana jareya, rotina ethok-ketthok bi’ astana, laju eparengngagi ka red-moredda epakon parengngagi ka oreng se bannya’ jareya. Juko’na se dhadhuwa’ ebagi keya ka reng-oreng jareya.

42Kabbi padha ngakan sampe’ kennyang.

43Red-moredda makompol karena, bannya’na kabbi dhubellas budhak, sa’-possa’.

44Lalake’an se ngakan badha ra-kera lema ebu oreng.

45Saellana jareya Isa duli makon red-moredda mangkat kaadha’ nompa’ parao ka Betsaida e dhajana talaga, sabatara Salerana makon mole reng-oreng se bannya’ jareya.

46Saellana oreng se bannya’ jareya la ondur, Isa meyos adu’a ka gumo’.

47Saellana malem, paraona red-moredda la napa’ ka tengngana talaga, mangkana Isa gi’ badha e tenggangan.

48Isa ngoladi ja’ red-moredda jareya ce’ malaradda se aguwar paraona sabab ngadhebbi angen dhari adha’. Daddi, ra-kera e antarana pokol tello’ ban pokol ennem gu-laggu, Isa meyos ka parao jareya alomampa e attas aeng. Ban Isa terros alomampa, katon nyaleba red-moredda jareya.

49E bakto nangale’e Isa alomampa e attas aeng, red-moredda nyangka jareya din-dadin,

50daddi kabbi padha reng-cerrengan katako’en. Sabab red-moredda jareya kabbi nangale’e Isa jareya ban ce’ takerjadda. Tape Isa adhabu ka red-moredda buru, "Ella neng-enneng! Areya Sengko’. Ta’ osa tako’!"

51Isa laju ongga ka paraona, ban angen laju ceddu. Red-moredda ce’ kasambu’na.

52Parkara kaajibanna roti se lalema’ rowa bai pekkeranna gi’ ta’ paham. Ce’ malaradda onggu reng-oreng jareya se ngarteya.

53Sanapa’na ka dhajana talaga, Isa ban red-moredda toron e paseser Genesaret.

54E bakto kalowar dhari paraona, reng-oreng nangale’e ja’ se rabu jareya Isa.

55Daddi reng-oreng jareya ka’-berka’ san-kassannagi e saantero dhaera jareya, ban molae ngeba reng-oreng sake’ se epatedhung e teker ka Isa. Mon reng-oreng jareya ngedhing ja’ Isa badha e settong kennengngan, reng-oreng sake’ jareya egiba ka jadhiya.

56Dha’ emma’a bai Isa se meyos — ka kampong, ka kottha otaba ka disa — reng-oreng noro’ entar ka jadhiya ngeba reng-oreng sake’ se pas esaba’ e lon-alon. Reng-oreng jareya nyo’on ka Isa sopaja se sake’ eparengngana edi nyedding jubana, maske pera’ penggirra. Oreng sake’ se nyedding penggirra jubana jareya padha baras kabbi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran