Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 55 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Eerenge calempong. Nyanyeyan pangajaranna Daud. (55-2) Peyarsa’agi du’a abdidalem, Guste, ja’ pongkore parnyo’onan abdidalem.

2(55-3) Peyarsa’agi abdidalem, parenge abdidalem jawaban, abdidalem ancor lantaran kasossa’an.

3(55-4) Abdidalem ngalengsang lantaran eara moso sareng etendhes oreng jahat. Odhi’ abdidalem epasossa reng-oreng gapaneka, abdidalem ekapeggelli sareng ekabaji’i.

4(55-5) Abdidalem ngalengsang e dhalem ate, katako’en ngadhebbi babaja pate.

5(55-6) Abdidalem katako’en sareng gujuden, arassa marenges sareng serrem.

6(55-7) Ja’ sakenga abdidalem gadhuwan kalembang akadi dara, tanto abdidalem ngabber nyare kennengngan se aman taremtem.

7(55-8) Abdidalem ngabberra ka jauna, badhi ennengnga e ra-ara.

8(55-9) Abdidalem duliya nyare pangaoban, sopaja lopoda dhari ojan derres sareng kaleng busbus.

9(55-10) Pabingongngagi so-moso abdidalem, Guste, pasalbuddagi cacana, sabab abdidalem nengale kakerrasan sareng tokar e dhalem kottha.

10(55-11) Seyang sareng malem reng-oreng gapaneka alengleng e kottha, ngalakone kajahadan, madhateng kasossa’an.

11(55-12) E man-ka’dhimman badha se eancor; bannya’ oreng ekaneyaja sareng etepo e lon-alon sareng e rong-lorong.

12(55-13) Ja’ sakenga moso se nyale sengko’, sengko’ gi’ betta; ja’ sakenga moso se ya-nyeya sengko’, sengko’ gi’ bisa ngetek.

13(55-14) Tape me’ ba’na, tang kanca, tang sahabat, ba’na oreng se semma’ ka sengko’ se akiyanat ka sengko’.

14(55-15) Lamba’ sengko’ ban ba’na along-polong acaca ce’ nyamanna, biyasana areng-bareng noro’ kabakteyan e Padalemman Socce.

15(55-16) Mandar tang moso mateya dadagan, maso’ dhi’-odhi’ ka dunnyana oreng mate, sabab kajahadan mossa’e bengko ban atena.

16(55-17) Tape sengko’ aserro ka Allah, sengko’ tanto epasalamet bi’ PANGERAN.

17(55-18) Sengko’ aserro ban nanges malem ban seyang ban Pangeran meyarsa tang sowara.

18(55-19) Sengko’ epasalamet dhari serranganna moso, se padha dhateng anyo-ronyo.

19(55-20) Allah se marenta salanggengnga, tanto meyarsa’agi sengko’ ban makala reng-oreng jareya. Sabab reng-oreng jareya ta’ endha’ atobat dhari salana, sarta ta’ tako’ ka Allah.

20(55-21) Bekkas tang kanca nyerrang ca-kancana, ta’ neptebbi janjina.

21(55-22) Ca’-oca’na alos lemma’ manes, tape e dhalem atena baji’ ka oreng. Cacana alos tadha’ bandhinganna, tape naccek akantha peddhang se ce’ tajemma.

22(55-23) Passra’agi kakobateranna ba’na ka PANGERAN, tanto ba’na etolong bi’ Salerana; sabab oreng se jujur atena bi’ PANGERAN ta’ kera epakala ka mosona.

23(55-24) Namong Junandalem, Guste Allah, bakal ajurukkagiya reng-oreng gapaneka ka dhalem jurang se paleng dhalem. Tokang tepo sareng tokang mate’e oreng ta’ kera odhi’ kantos saparona omorra. Namong abdidalem parcaja ka Junandalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 55 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran