Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 5 >> 

1(4-17) Te-ngate mon entara ka Padalemman Socce. Lebbi becce’ entar ka jadhiya ngedhingngagiya pangajaran etembang ngatorragiya kurban akantha reng-oreng se budhu. Reng-oreng jareya ta’ bisa abida’agi se kemma se bendher ban se kemma se sala.

2(5-1) Pekker gallu sabellunna acaca, ban ja’ ru-kaburu ajanji ka Allah. Sabab Allah badha e sowarga ban ba’na badha e bume, daddi ja’ nya’-bannya’ acaca.

3(5-2) Sajan waswas ate sajan gampang edhatengnge mempe juba’. Sajan bannya’ acaca, sajan gampang makalowar caca se budhu.

4(5-3) Daddi, mon ba’na ajanji ka Allah, duli teptebbi janji jareya. Allah ta’ kasokan ka oreng se atengka budhu. Daddi, teptebbi janjina.

5(5-4) Lebbi becce’ ja’ ajanji katembang ajanji tape ta’ eteptebbi.

6(5-5) Ja’ sampe’ ba’na makalowar ca’-oca’ se andaddiyagi ba’na dusa, sampe’ ba’na kapaksa ngoca’ ka imam se aladine Pangeran, ja’ ba’na kalero ajanji. Arapa’a ba’na me’ maduka’a Allah ka ba’na sampe’ hasella lalakonna ba’na epaancor kabbi?

7(5-6) Akantha mempe rowa bannya’ se tadha’ artena, bariya keya bannya’ caca se tadha’ gunana. Tape patako’ ka Pangeran.

8(5-7) Ba’na ja’ getton mon nangale’e pangobasa nendhes oreng mesken, arampas ha’na reng-oreng jareya ban ta’ adil ka reng-oreng jareya. Saneyap ponggaba eaobi bi’ attasanna, dineng ponggaba ban attasanna jareya eaobi bi’ pangraja se atenggiyan pole pangkadda.

9(5-8) La’-mala’ odhi’na rato targantong keya dhari hasella tamennan.

10(5-9) Oreng se amata pesse ta’ tao arassa cokop pessena; oreng se gila ka arta arassa kaontonganna korang terros. Jareya kabbi parcoma.

11(5-10) Sajan bannya’ artana oreng, sajan bannya’ keya oreng se kodu epakane. Orengnga se andhi’ ta’ ontong pa-apa, pera’ tao ja’ aba’na sogi.

12(5-11) Oreng se daddi koli olle daddi ngakan ta’ cokop, tape sakone’na bisa tedhung ngeddha. Sabaligga oreng sogi se talebat bannya’ artana, ta’ ngeddha tedhung polana tako’.

13(5-12) Sengko’ nangale’e barang se mangennes ate e dunnya reya: Oreng nompo’ arta kaangguy e bakto kakorangan.

14(5-13) Tape arta jareya elang lantaran palang, sampe’ tadha’ se esangkollagiya ka na’-ana’na.

15(5-14) Manossa reya kalowar dhari gandhu’anna ebuna abangkang; bariya keya adina’agiya dunnya reya ta’ kalaban ngeba pa-apa dhari sabarang ollena se alako berra’.

16(5-15) Ngennes onggu! Manossa ondur akantha padhatengnga. Arapa’a me’ so-lesso nyerser angen, apa ollena?

17(5-16) Saomorra manossa reya ga’-raga’an e pettengnga, sossa, waswas, peggel ban sake’ ate.

18(5-17) Daddi sateya sengko’ ngarte ja’ se paleng bagus ka manossa reya iya areya ngakan, ngenom ban ngarassa’agi kobassana hasella lalakonna saabidda odhi’na se sakejja’, se eparengngagi Allah ka manossa; Sabab jareya papasthenna manossa.

19(5-18) Mon oreng narema kasogiyan ban arta dhari Allah, ban oreng jareya eedine ane’madi kasogiyan jareya, oreng jareya kodu arassa sokkor ban ane’madi hasella lalakonna. Jareya paparengnga Allah keya.

20(5-19) Allah mossa’e atena oreng jareya bi’ kagumbira’an, daddi oreng jareya ta’ kene’ ate mekkere odhi’na se pera’ sakejja’ reya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel