Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 26 >> 

1Ta’ abit saellana Yoyakim pottrana Yosiya jumenneng rato Yehuda,

2PANGERAN adhabu ka sengko’, "Kassa’ ba’na manjeng e taneyanna Tang Padalemman, pas acaca ka pandhudhu’ Yehuda se entar ajalannagiya kabakteyan e jadhiya. Kabala kabbi ka reng-oreng jareya apa se eparenta’agi Sengko’ ka ba’na sopaja epanapa’a ka reng-oreng jareya. Ja’ korange maske sakone’a.

3Pola bangsa jareya endha’ ngedhingngagi, pas ambu se alako jahat, sampe’ Sengko’ maburung Tang neyat kaangguy macalaka’ reng-oreng jareya satembang ban kajahadanna."

4PANGERAN makon sengko’ ngoca’ kantha reya ka reng-oreng jareya, "Sengko’, PANGERAN, la marenta’agi sopaja ba’na ta’at ka Sengko’ ban ajalannagi kom-hokom se la eajarragi Sengko’ ka ba’na.

5Ba’na kodu ngedhingngagi keya apa se ekoca’agi Tang di-abdi, para nabbi se bi’ Sengko’ ros-terrosan eotos ka ba’na. Tape ba’na ta’ endha’ ngedhingngagi Tang di-abdi jareya.

6Mon ba’na paggun ta’ endha’ atoro’, kennengnganna kabakteyan reya bi’ Sengko’ epapadha’a ban Silo, sampe’ sa-bangsa e dunnya reya ngangguy nyamana kottha reya menangka babaston."

7Sabarang se ekoca’agi sengko’ e Padalemman Socce jareya ekaedhing bi’ para imam, para nabbi ban ra’yat.

8Ta’ abit saellana sengko’ mare manapa’ sabarang se edhabuwagi PANGERAN, sengko’ laju etangkep bi’ reng-oreng jareya sambi ra’-era’an, "Ba’na kodu mate!

9Ce’ bangalla ba’na se ngoca’ bit asmana PANGERAN ja’ Padalemman Socce reya daddiya akantha Silo, ban ja’ kottha reya epamosna’a epadaddiya kennengngan se ta’ ekennengnge oreng pole." Sengko’ pas ekarobut oreng sabannya’na.

10E bakto ja-pangrajana pamarenta Yehuda ngedhing kadaddiyan jareya, laju padha kalowar dhari karatonna rato terros ka Padalemman Socce, pas toju’ e Labang Saketheng Anyar.

11Para imam ban para nabbi ngoca’ ka ja-pangraja jareya ban ka ra’yat, "Oreng paneka kodu eokom mate sabab makalowar ca’-oca’ se nangtang kotthana kaula sareng sampeyan. Sampeyan dibi’ ampon meyarsa."

12Sengko’ pas ngoca’, "PANGERAN se makon kaula manapa’ dhabuna se nangtang Padalemman Socce sareng kottha paneka akadi se ampon epeyarsa sampeyan dibi’.

13Daddi samangken ngereng sampeyan padha ngoba cara odhi’na sareng tengka polana; ta’adi GUSTE Allah me’ olle Salerana maburung neyadda se macalaka’a sampeyan.

14Parkara kaula, pajat badha e dhalem kakobasa’anna sampeyan; ngereng, epakadi ponapa’a saos, kasokanna.

15Tape kaemodi, manabi sampeyan mate’e kaula, sampeyan sareng pandhudhu’na kottha paneka kodu nanggung kasala’an mate’e oreng se ta’ sala. Sabab PANGERAN se ngotos kaula kaangguy maemot sampeyan sadaja."

16Daddi para pangrajana pamarenta ban ra’yat padha ngoca’ ka mam-imam ban ka bi-nabbi jareya, oca’na, "Oreng paneka abu-dhabu bit asmana PANGERAN, ta’ patot eokom mate."

17Saellana jareya badha pin-pamimpinna bangsa nyander ka adha’, pas ngoca’ ka reng-oreng se badha e jadhiya,

18"E bakto Hizkiya jumenneng rato Yehuda, Nabbi Mikha dhari Moresyet manapa’ ka ra’yat dhabuna PANGERAN Se Mahakobasa, ‘Siyon bakal enanggala’a akantha teggal, Yerusalim bakal daddiya tombuganna jur-gujuran, ban Gumo’ Padalemman Socce bakal daddiya alas raja.’

19Tape Rato Hizkiya ban oreng Yehuda ta’ mate’e Mikha. La’-mala’ Hizkiya tako’ ka PANGERAN sarta nyo’on kabellasan. Daddi PANGERAN maburung dhabuna se ngara macalaka’a reng-oreng gapaneka. Ban samangken paneka, kaula sareng sampeyan para’ madhatengnga balai se raja ka aba’ dibi’."

20Tao keya badha oreng laen se acaca nangtang kottha reya bit asmana PANGERAN, akantha se ejalannagi sengko’ reya. Oreng jareya nyamana Uriya ana’na Semaya dhari Kiryat-Yearim.

21E bakto Rato Yoyakim ban ra-parwirana sarta para pangrajana pamarenta meyarsa ca’-oca’na Uriya jareya, rato jareya aehteyar mateyana Uriya. Tape Uriya ngedhing parkara jareya, laju tako’, pas buru ka Messer.

22Tape Rato Yoyakim makon Elnatan ana’na Akhbor abareng ban reng-oreng laen entar ka Messer mega’a Uriya.

23Reng-oreng jareya mega’ Uriya, pas egiba abali ka Rato Yoyakim. Saellana jareya rato makon mate’e Uriya, ban mayyidda ebuwang e koburan omom.

24Tape sateya berkat partolonganna Ahikam ana’na Safan, sengko’ Yeremiya, ta’ esoro pate’e ka ra’yat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel