Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 46 >> 

1PANGERAN adhabu ka sengko’ parkara sa-bangsa,

2molae dhari Messer. Sengko’ eparenge oneng parkara tantarana Nekho rato Messer, se epakala e Karkemis e seddi’na Songay Efrat bi’ Nebukadnezar rato Babil e taon se kapeng empa’ pamarenta’anna Yoyakim rato Yehuda. Reya’ dhabuna PANGERAN parkara jareya,

3"Ra-parwira Messer aera’ ka pasukanna, ‘Gangse tombagga! Ngangguy kalambi baja ban songko’ baja! Sadhiya’agi tameng pas maso’ ka dhalem barisan! Ba’na pasukan jaran, pasang pa-kapana pas tompa’ jaranna! Maju aperrang!’

4(46:3)

5Tape Sengko’, PANGERAN, nangale’e reng-oreng jareya nyorot katako’an. Rit-parjuridda epakala, buru katako’an ta’ atole bangkong.

6Se kesset ta’ ngenneng buru, ban se parjuga ta’ bisa lopot dhari moso. Kabbi padha tatandhung ba labu e dhaja, e penggirra Songay Efrat rowa.

7Sapa se ongga akantha aengnga Songay Nil rowa, akantha songay se banjir ngalowa dhari gir-penggirra? Jareya nagara Messer. Messer ngoca’, ‘Sengko’ jaga’a ngobasa’ana bume. Tha-kottha ban pandhudhu’na bi’ sengko’ epatompessa.

8(46:7)

9Mara berka’, jaran! Mara ajalan kareta! Mara mangkat para tantara se ngeba tameng se padha dhateng dhari Sudan ban Libiya. Bariya keya ba’na, kang-tokang pana se ahli dhari nagara Lidiya!’"

10Tape sengko’, Yeremiya ngoca’ ja’ reya arena Guste ALLAH Se Mahatenggi ban Mahakobasa; e are jareya PANGERAN males so-mosona. Peddhangnga bakal ngakana reng-oreng jareya sampe’ kennyang, ngenom dharana sampe’ tobuk. Are teya PANGERAN Se Mahakobasa nyambelli ban-kurbanna e dhaja, e penggirra Songay Efrat rowa.

11He, reng-oreng Messer, kassa’ entar ka Gileyad nyare tamba’ Tape ta’ kera badha tamba se bisa mabaras ba’na.

12Kabadha’anna ba’na se matodhusan jareya la ekataowe bi’ sa-bangsa. Sowarana ba’na se ra’-era’an la ekaedhing bi’ oreng sadunnya. Tantara se settong tabentor ka settonganna; kabbi padha tajarungngep ka tana.

13E bakto Nebukadnezar rato Babil nyerrang Messer, PANGERAN adhabu kantha reya ka sengko’,

14"Yeremiya, kabarragi berta reya e tha-kottha Messer, iya reya e Memfis, Migdol ban Tahpanhes, ‘Mara aya-sadhiya kaangguy abillai aba’ sabab sabarang andhi’na ba’na bakal epamosna’a e paperrangan!

15Arapa Apis, dibana ba’na se kowat rowa me’ buru? Polana la epakala bi’ PANGERAN!’

16Tantarana ba’na bannya’ se tatandhung ban labu. Tantara jareya padha saleng ngoca’ kantha reya, ‘Mara padha mole ka bangsana sengko’ ban ba’na sopaja sengko’ ban ba’na padha’a lopot dhari babajana peddhangnga moso.’

17Berri’i nyama anyar ka rato Messer jareya, ‘Tokang Mabaridhu Se Mowang Kasempadan.’

18Sengko’ Allah se odhi’, Sengko’ rato, PANGERAN Se Mahakobasa. Akantha Gunong Tabor se ngo’bul e antarana nong-gunong, ban Gunong Karmel ngo’bul e attassa aeng tase’, kantha jareya kakowadanna oreng se nyerrang ba’na.

19Mara aya-sadhiya, pandhudhu’ Messer, kaangguy etawana ban egiba’a moso! Memfis bakal daddiya jur-gujuran se ta’ ekennengnge oreng.

20Messer akantha budhu’na sape se lempo tape etengga’i lala’ dhari dhaja.

21La’-mala’ tantara sewa’anna ta’ bisa apa-rapa akantha budhu’na sape se lempo. La’ kellar aperrang, kabbi padha buru nyare salamet. la napa’ are okoman kaangguy reng-oreng jareya; la baktona reng-oreng jareya narema balai.

22Messer buru sambi amonye akantha olar sabab moso la sajan semma’. Mosona nyerrang ngangguy kapak akantha oreng moger kajuwan,

23alas se rapet se ta’ ekenneng lebadi ebasbas epatadha’. Tantarana moso ta’ kabitong, abannya’an dhari balang. Sengko’, PANGERAN la ngoca’.

24Pandhudhu’ Messer epamalowa, sabab epakala bi’ bangsa dhari dhaja. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’."

25PANGERAN Se Mahakobasa, Allahna Isra’il, adhabu, "Sengko’ ngokoma Amon, diba dhari Tebe, ban saantero Messer sarta ba-dibana ban to-ratona. Rato Messer ban sakabbinna oreng se ngandellagi rato jareya

26bi’ Sengko’ epassra’agiya ka Nebukadnezar rato Babil ban tantarana se terro mateyana reng-oreng Messer jareya. Tape saellana jareya, Messer bakal ekennengngana oreng pole akantha asalla. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’."

27"Isra’il Tang ommat, ba’na ja’ tako’! Yakub, Tang abdi, ba’na ja’ ketter! Ba’na sana’ potona epasalamedda bi’ Sengko’ dhari nagara se jau, kennengnganna ba’na etawan moso. Ba’na bakal moleya pas odhi’ aman e nagarana. Ba’na bakal taremtemma odhi’na; tadha’ se parlo ekatako’e atena.

28Daddi ba’na ja’ tako’, Tang ommat, Sengko’ dhatengnga masalamedda ba’na. Sa-bangsa, kennengnganna ba’na epabalessadan bi’ Sengko’, kabbi bi’ Sengko’ epatompessa, tape ba’na ta’ epakantha’a jareya. Pajat ba’na ta’ kera lopot dhari okoman, tape okomanna Sengko’ ka ba’na adil, cocok ban katantowan. Sengko’, PANGERAN, la ngoca’."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 46 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel