Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 6 >> 

1Kassa’ ngongse, reng-oreng Benyamin! Onduri Yerusalim! Pamonye tarompet Tekowa, odhi’i apoy tandha e Bet-Kerem! Palang balai bakal dhatengnga dhari dhaja.

2Kottha Siyon ce’ bagussa, tape bi’ PANGERAN epaancora;

3sa-pangobasa bakal maddegga kemah e jadhiya ban tantarana. E sabingkerra kottha sa-pangobasa jareya bakal masanga kemahna e kennengngan se ekasennengnge bang-sebang.

4Reng-oreng jareya bakal ngoca’a, "Ayo, pasadhiya se nyerranga Yerusalim! Mara serbu Yerusalim jareya yang-seyang sateya reya!" Tape saellana jareya sa-pangobasa jareya bakal ngoca’a kantha reya, "Adhu, la tellat! Are la para’ pettengnga, jang-bajangan la molae lanjang.

5Dhaggi’ lem-malem bai mon nyerbuwa, pas paancor teng-bintengnga kottha jareya."

6PANGERAN Se Mahakobasa la makon to-rato jareya moger ka’-bungka’an ban maddek mo’-gumo’ partahanan kaangguy ngeppong Yerusalim. PANGERAN adhabu, "Kottha reya bi’ Sengko’ eokoma polana e kottha jareya possa’ ban kakejjemman.

7Akantha somber se ros-terrosan agili aeng se segger, bariya keya kottha jareya teptep ngasellagi kajahadan. Se ekaedhing Sengko’ e kottha reya pera’ berta kakerrasan ban parampogan; e man-dhimman Sengko’ nangale’e loka ban panyaket.

8He, reng-oreng Yerusalim, anggep kasossa’an reya kabbi menangka parengeddan ka ba’na! Ja’ sampe’ ba’na edina’agi bi’ Sengko’ ban kotthana eoba epadaddi ra-ara se ta’ ekennengnge oreng."

9PANGERAN Se Mahakobasa adhabu ka sengko’, "Isra’il epagundhula epakantha’a kebbun anggur se buwana la epetthek kabbi. Daddi, sabatara gi’ badha bakto, pasalamet karena."

10Sengko’ nyaot, "Guste, pasera se eparengeddana abdidalem sareng acaca’a ka pasera abdidalem? Reng-oreng ka’dhissa’ cengkal sareng ta’ poron marengngagi. Dhabuna Junandalem se epanapa’ abdidalem ka reng-oreng gapaneka ekala’-gella’ sareng ekabaji’i.

11Babendunna Junandalem ka reng-oreng gapaneka rabbang jugan e dhalem dhadha abdidalem, GUSTE! Malarat se eampedda." PANGERAN laju adhabu, "Teba’agi peggella Tang ate jareya ka na’-kana’ e rong-lorong raja ban ka ngangodhadan se apol-kompol. Lalake’an ban babine’an bakal etangkebba, reng-oreng se ce’ towana ta’ epalopoda keya.

12Bengkona reng-oreng jareya bakal ebagiya ka reng-oreng laen, bariya keya gal-teggalla ban binena. Reng-oreng nagara reya bi’ Sengko’ eokoma.

13Reng-oreng jareya kabbi, raja kene’, padha nyare kaontongan kalaban jalan se ta’ jujur. La’-mala’ nabbi ban mam-imam nepo oreng keya.

14Lokana Tang ommat eanggep pera’ kantha loka kene’. ‘Ta’ apa-rapa, kabbi nyaman ban aman,’ ca’na reng-oreng jareya; mangkana ta’ kantha jareya.

15Masthena reng-oreng jareya todhus polana atengka juba’ kantha jareya. Tape reng-oreng jareya kandel kole’na ban tadha’ malona. Daddi reng-oreng jareya bakal ngalotora keya akantha reng-oreng laenna; mon bi’ Sengko’ eokom, reng-oreng jareya tanto obus kabbi. Sengko’, PANGERAN la ngoca’."

16PANGERAN adhabu ka ommadda, "Mara manjeng e dhang-tapadhangdhang, ban tetene pagu-onggu! Tanya’agi kemma lan-jalan se ba’-lamba’na, ban se kemma e antarana se paleng bagus. Lebadi jalan jareya, sopaja ba’na taremtemma odhi’na." Tape reng-oreng jareya ngoca’, "Bunten, abdidalem sadaja ta’ lebada e lorong gapaneka!"

17PANGERAN pas mele reng-oreng se epadaddi panjaga se epakon maenga’ reng-oreng jareya sopaja ngedhingngagi monyena tarompet se egabay tandha. Tape ommadda mator, "Abdidalem sadaja ta’ merengngagiya."

18Daddi PANGERAN adhabu, "Mara edhingngagi, he, sa-bangsa kabbi! Ba’na kodu tao kadaddiyan apa se bakal ealame Tang ommat.

19Mara tetene, he, bume! Tang ommat ta’ endha’ narema Tang pangajaran ban ta’ endha’ ta’at ka Sengko’. Menangka ollena rancanganna Tang ommat jareya, Sengko’ madhatengnga balai se bakal teba’a ka reng-oreng jareya.

20Egabaya apa mennyan le-ollena reng-oreng jareya dhari Syeba se egiba ka Sengko’, sarta palappa se egiba dhari jauna? Sengko’ ta’ endha’ narema tor-atorra reng-oreng jareya. Sengko’ ta’ endha’ ka ban-kurban obbaranna.

21Reng-oreng jareya bi’ Sengko’ epatatandhunga sampe’ labu. Eppa’ ban ana’na, kanca ban tatanggana kabbi bakal mateya."

22PANGERAN adhabu, "Badha settong bangsa se kowat sateya teppa’na mangkat dha’ enna’ dhari nagara se jau e bagiyan dhaja. Bangsa jareya dhateng parlo aperranga.

23Sanjatana pana ban tombak; orengnga bengnges ta’ endha’ aberri’ pangamponan. Monyena katapagga jaranna se etompa’ entara nyerrang ka Yerusalim padha ban monyena tase’ se saleng pagarudhu’."

24Ngedhing kabar jareya, oreng Yerusalim apangrasa ta’ bisa apa-rapa. Atena ce’ tako’na, sarta arassa taseksa padha ban babine’ se rembi’a.

25Reng-oreng jareya ta’ bangal toron ka lorong otaba entar ka teggalla sabab neng e man-dhimman moso se asanjata padha mabadha terror.

26PANGERAN adhabu ka ommadda, "Kassa’ ba’na akalambi karong, pas lu’-gulu’an e dhalem abu. Duduwagi kasossa’anna sambi nanges pakaja papadha ban oreng se nanges polana kapateyan ana’ nonggalla, sabab moso se mateyana ba’na bakal dhatengnga daksakala."

27PANGERAN pas adhabu ka Yeremiya, "Kassa’ oji Tang ommat, papadha ban mon ba’na ngoji barang gagaliyan. Talektegi babategga kabbi!

28Tang ommat jareya kabbi tamaso’ pamberonta’ se cengkal, ta’ meddhas pa-apa, akantha galina paronggu ban besse. Tengkana juba’ sarta ajalan san-kassannagi mabalattra kabar se majuba’ oreng laenna.

29Pangobbaran la ce’ panassa, tape tor-kotorra bessena ta’ gellem ngalelle ban ta’ gellem elang. Parcoma Tang ommat ros-terrosan eoji sopaja morneya, sabab reng-orengnga se juba’ tengkana ta’ epanyese.

30Reng-oreng jareya enyama’ana salaka buwangan, sabab Sengko’, PANGERAN, la mowang reng-oreng jareya."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel