Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 10 >> 

1Palang ba’na se agabay kom-hokom se ta’ adil kaangguy nyek-ngenyek Tang bangsa.

2Kalaban cara se kantha jareya ba’na lang-ngalange oreng mesken kaangguy olleya ha’na ban kaadilan, ban arampas dhi’-andhi’na para randha ban kana’ jatim.

3Baramma’a ba’na e are baktona Allah ngokom ba’na? Ngennenga baramma ba’na e bakto Salerana madhateng balai dhari nagara se jau? Menta’a tolong ka sapa ba’na? Eerrebba e dhimma kasogiyanna ba’na jareya?

4Ba’na bakal mateya e paperrangan otabana egiring daddi tawanan. Maske kantha jareya PANGERAN gi’ teptep duka ban gi’ teptep ngokom.

5Dhabuna PANGERAN, "Palang ba’na Asyur! Bi’ Sengko’ Asyur eangguy ekagabay peccot ban thong-penthong epamokola reng-oreng se mapeggel Sengko’.

6Bi’ Sengko’ Asyur ekerem epanyerranga Tang bangsa se mortad ban se mapeggel Sengko’. Sengko’ ngotos Asyur eparampoga ban epangeco’a sarta epanyek-ngenyegga Tang bangsa akantha abu e lorong."

7Tape rato Asyur andhi’ rancana dibi’. Maksodda ngangguya kakerrasan mamosna’a sa-bangsa sabannya’na.

8Asyur ga’-maangga’, adhabu kantha reya, "Tang panglima rato kabbi!

9Sengko’ arebbu’ tha-kottha Kalno ban Karkemis, Hamat ban Arpad. Bariya keya tha-kottha Samaria ban Damsyik.

10Sengko’ makala sakabbinna karaja’an se nyemba brahala, se la-brahalana abannya’an dhari se badha e Yerusalim ban e Samaria.

11Samaria ban sakabbinna brahalana bi’ sengko’ la epamosna. Yerusalim ban sakabbinna brahalana se esemba e dhissa’ bi’ sengko’ epakantha’a jareya keya."

12Tape PANGERAN adhabu, "Mon se ejalannagiya Sengko’ e Gumo’ Siyon ban e Yerusalim la mare, Sengko’ ngokoma Asyur polana Asyur jareya sombong ban angko."

13Rato Asyur asebbal, dhabuna, "Sengko’ ngalakone jareya kabbi kalaban tang kakobasa’an dibi’. Sengko’ bicaksana ban penter. Sengko’ maelang tes-bates e antarana sa-bangsa, ban arampas parsadhiya’anna. Sengko’ akantha banteng nyek-ngenyek reng-oreng se neggu’ kakobasa’an.

14Sa-bangsa e dunnya reya akantha lebunna mano’; artana gampang ekala’ bi’ sengko’, akantha oreng se arako’ tellor e lebun jareya. Tadha’ kalembang se agalebber, tadha’ settonga se cocco’na anganga, bariya keya tadha’ settonga se cit-citcidan."

15Tape PANGERAN adhabu, "Ba’ bisa’a kapak ngandellagi aba’na ka oreng se ngangguy kapak jareya? Apa gargaji reya apentingan dhari orengnga se ngangguy? Banne thong-penthong se ngangka’ oreng, tape oreng se ngangka’ thong-penthong."

16Sarrena oreng Asyur ngandellagi aba’na, PANGERAN Se Mahakobasa madhatengnga wabah panyaket menangka okoman ka ra-parwirana se ga’-soga’. Reng-oreng jareya bakal nyandhanga panas se tenggi akantha apoy se ngolap ros-terrosan.

17Allah se socce, Sonarra Isra’il, bakal daddiya apoy se rabak se e dhalem saare ngello’a sabarang sampe’ obus kabbi, sampe’ ka but-ombut se adhuri.

18Las-alas se rapet ban gal-teggal se landhu e nagara Asyur bakal epamateya kabbi, akantha oreng se sake’ mellas sampe’ mate.

19Ka’-bungka’an bakal kareya sakone’, sampe’ ekenneng bitong bi’ na’-kana’ kene’.

20Bakal napa’a baktona karena bangsa Isra’il se salamet ta’ agantongngagiya odhi’na ka bangsa se ngobasane nagarana, tape bakal nyandhara ka PANGERAN, Allahna Isra’il se socce.

21Karena bangsa Isra’il se sakone’ jareya bakal atobada ka Allah se parjuga.

22Maske sateya reya bannya’na oreng Isra’il akantha bannya’na beddhi e tase’, pera’ sakone’ se abaliya. Okomanna Pangeran la semma’, ban pajat pantes sarta adil mon bangsa jareya epamate kabbi.

23Onggu, nagara reya bakal epaancora kabbi bi’ Guste ALLAH Se Mahatenggi ban Mahakobasa; jareya potosanna Pangeran, ta’ ekenneng oba pole.

24Guste ALLAH Se Mahatenggi ban Mahakobasa adhabu ka ommadda se neng e Siyon, "Ba’na ja’ tako’ ka oreng Asyur, maske ba’na enyek-enyek ban ekaneyaja akantha bakto ba’na badha e Messer lamba’.

25Sakejja’ aggi’ peggella Tang ate ka ba’na la elang, saellana jareya reng-oreng jareya bi’ Sengko’ epamateya.

26Sengko’ reya PANGERAN Se Mahakobasa, Sengko’ meccoda reng-oreng jareya bi’ cometthe, akantha Sengko’ se ngajar oreng Midian e gunong bato Oreb rowa. Bi’ Sengko’ Asyur eokoma, akantha Sengko’ se ngokom Messer.

27E bakto jareya bi’ Sengko’ ba’na epabebasa dhari seksa’anna Asyur. Asyur ta’ kobasa pole ka ba’na."

28Tantara Asyur la arebbu’ ban ngobasane kottha Ayat. Bangsa jareya la lebat dhari Migron! Sangona edina e Mikhmas!

29Reng-oreng jareya ngalebadi kennengnganna oreng alengka songay, pas ngenep e Geba! Pandhudhu’ kottha Rama ngetter, ban pandhudhu’ Gibeya, kotthana Rato Saul, padha buru.

30Mara aera’, reng-oreng Galim! Mara edhingngagi, reng-oreng Laisya! Mara saodi reng-oreng Anatot!

31Reng-oreng Madmena ban Gebim buru, padha ngongse.

32Are teya moso badha e kottha Nob, e jadhiya padha mergem them-kothem etojjuwagi ka Gumo’ Siyon, ka kottha Yerusalim.

33PANGERAN Se Mahakobasa bakal marobbuwa reng-oreng jareya akantha se notto ranca’ dhari bungkana. Se paleng raja ban se paleng tenggi bakal eketthoga ban eparobbuwa.

34PANGERAN marobbuwa reng-oreng jareya akantha bungkana kajuwan e tengnga alas se epoger ban kapak. Maske kowat akantha kajuwan se paleng raja e Libanon, reng-oreng jareya bakal robbuwa keya!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Yesaya 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel