Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 13 >> 

1Areya’ pessenna Allah se etarema Yesaya pottrana Amos parkara Babil:

2Onjuk bul-ombulla perrang e konco’na gumo’ se gundhul! Aera’ ka para parjurit, jungjung tanangnga ba’na menangka tandha sopaja reng-oreng jareya nyerbuwa bang-labang sakethengnga kottha se angga’ rowa.

3PANGERAN la nembali rit-parjurit peleyanna; padha ga’-soga’, parcaja ka aba’na dibi’ ban ekenneng andellagi, PANGERAN makon rit-parjurit jareya ngokom reng-oreng se ekenneng babendunna.

4Edhingngagi sowara se enger e pagunongan, akantha monyena oreng se talebat bannya’na. Edhingngagi sowara se agariyungan, sowarana sakabbinna karaja’an ban sa-bangsa se parappa’na akompol. PANGERAN Se Mahakobasa teppa’na mareksa pasukan perrangnga.

5Reng-oreng jareya dhateng dhari ra-nagara se u-janu e co’-konco’na bume. E dhalem dukana PANGERAN ngagem reng-oreng jareya epamateyana essena saantero bume.

6Mara nanges, sabab arena PANGERAN la para’ napa’a, iya areya are se epadhateng bi’ PANGERAN Se Mahakobasa kaangguy matompes sabarang se badha e bume reya.

7Saneyap oreng bakal arassa’a paypay lengngenna ban kaelangan kabangalanna.

8Kabbi bakal padha’a gujuden katako’en, ale’-pale’ kasake’en akantha babine’se rembi’a. Reng-oreng jareya bakal padha’a saleng pandeng, matana nyonarragi kakobateranna atena, mowana mera katodhusen.

9Arena PANGERAN bakal dhapa’a, ban e are jareya Pangeran bakal noduwagiya dukana ban benduna se talebat rajana. Bume bakal daddiya tana kajal ban oreng se dusa bakal tompessa.

10Saneyap bintang ban kalompo’anna bintang bakal mateya sonarra; are bakal pettengnga e bakto moncar, ban bulan ta’ nyonar pole.

11PANGERAN adhabu, "Sengko’ ngokoma dunnya lantaran kajahadanna; reng-oreng jahat bi’ Sengko’ eokoma lantaran sa-dusana. Saneyap oreng se angga’ bi’ Sengko’ epanespa’a, oreng se angko ban kejjem bi’ Sengko’ eokoma.

12Oreng se epasalamedda ce’ sakone’na, asakone’an dhari emmas morne.

13Langnge’ bi’ Sengko’ epangetterra ban bume epagundhegga dhari kennengnganna e are e bakto Sengko’, PANGERAN Se Mahakobasa, noduwagi peggella Tang ate.

14Oreng manca se badha e Babil bakal asalebbudana pas buru ka nagarana bang-sebang. Reng-oreng jareya akantha manjangan se buru eserser panganjur, akantha dumba se tadha’ oreng ngowanna.

15Saneyap oreng se ekenneng pega’ bakal ecocowa bi’ peddhang sampe’ mate.

16Reng-oreng jareya bakal nangaleyana na’-ana’na se gi’ babaji’ eparemmok, bengkona erampok ban binena eparkosa."

17PANGERAN adhabu, "Sengko’ maguliya bangsa Madai sopaja nyerranga Babil. Bangsa jareya ta’ ekenneng sogo’ ban salaka otaba emmas.

18Gandhiba ban panana bangsa Madai jareya bakal mateyana ngangodhadan. Bangsa jareya ta’ neser ka babaji’, ta’ bellas ka na’-kana’.

19Babil reya karaja’an se paleng bagus e antarana sakbbinna karaja’an, ban daddi se edir-edirragi pandhudhu’na. Tape bi’ Sengko’, PANGERAN, epaancora, epakantha’a Sodom ban Gomora rowa.

20Oreng e jadhiya epatadha’a karena. Ta’ kera badha oreng Arab se alalana se maddegga kemah e jadhiya, ban tadha’ oreng ngowan se ngeba’a embi ban dumbana kaangguy ngamba e jadhiya.

21Kennengngan jareya bakal ekennengngana burun alas. Bengkona reng-oreng jareya bakal daddiya lebunna mano’ wek-kowek, bakal ekennengngana no’-mano’ onta. Bi’-embi’ alas bakal cal-encalana e antarana jur-gujuran jareya.

22Gaungnga pate’ alas bakal daddiya ro-sarowan e ton-karaton Babil. Baktona se ancora la para’, ban bakto jareya ta’ erot-panyorot pole."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel