Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 24 >> 

1PANGERAN bakal mamateya bume, sampe’ daddi kajal ban seppe. Kole’ lowarra bakal ebaliga ban pandhudhu’na bakal epabalessudana.

2Reng-oreng kabbi bakal padha’a papasthenna: mam-imam ban ra’yat, dunor ban lora, oreng se ajuwal ban se melle, se ngenjam ban se maenjam, sogi ban mesken.

3Bume bakal car-kalacera ban epaancora. PANGERAN la adhabu, ban jareya masthe kalakon.

4Bume daddi kerreng ban elop, dunnya nyangsara kabbi. Langnge’ ban bume noro’ nyangsara keya.

5Bume daddi cemmer polana pandhudhu’na ta’ atoro’ ka papakonna Allah, ngoba sabarang se la eteptebbagi bi’ Salerana ban ta’ neptebbi parjanjiyan se la ebadhi Pangeran bi’ manossa kaangguy salanjangnga.

6Daddi PANGERAN abasto bume ban ngokom pandhudhu’na lantaran tengkana dibi’. Manossa e bume epatompes sampe’ pera’ sakone’ se gi’ salamet.

7Bungkana anggur ta’ baluja ban malarat se olleya aeng anggur. Oreng se lamba’na perak sateya sossa.

8Tadha’ pole monyena calempong se gumbira ban monyena terbang se ramme. Men-rammenna oreng se neng-sennengngan la ambu.

9La tadha’ pole oreng se ngenom anggur sambi anyanye, tadha’ pole se arassa’agi kobassana nom-enoman kerras.

10Sakottha enger; bang-labang ekonci, reng-oreng padha ngetek e bengkona katako’en.

11Reng-oreng ra’-era’an e lorong polana ta’ andhi’ anggur se eenoma. Reng-oreng e nagara jareya la ta’ gumbira pole salanjangnga.

12Kotthana la ancor, bang-labang sakethengnga gujur thak-ngalathak.

13Jareya se bakal kadaddiyana ka saneyap bangsa sabume. Padha ban e mosem anye, e bakto buwana jaitun epolong sampe’ tadha’ ban buwana anggur se dhi-budhina epetthek dhari bungkana.

14Reng-oreng se salamet bakal anyanyeya kaperagen. Oreng e bara’ bakal aberta’agiya kaagunganna PANGERAN

15ban oreng e temor bakal amolja’agiya Salerana. Reng-oreng se abengko e paseser bakal ngagungngagiya PANGERAN, Allahna Isra’il.

16Dhari konco’na bume badha sowarana oreng anyanye moji Isra’il, bangsa se ta’at. Tape calaka’ sengko’ reya! Sengko’ sangsara. Pangkiyanat gi’ terros bai akiyanat, la’-mala’ sajan daddi kiyanadda.

17Mara edhingngagi sakabbinna pandhudhu’ bume! Ba’na enante’ bi’ kabaridhuwan, jebbak ban jira’.

18Oreng se buru dhari kabaridhuwan bakal labuwa ka dhalem jebbak, se lopot dhari jebbak bakal ekennenga jira’. Ojan derres bakal gaggara dhari langnge’, ban dhasarra bume bakal gundhegga.

19Bume bakal tennara, remmok ban gundhek.

20Bume se bungkol reya dhing-tabarindhing akantha oreng mabu’, gu’-onggu’an akantha ranggun ekebbat kaleng busbus. Bume gujur polana berra’na dusana, ancor ta’ manjeng pole.

21E bakto jareya PANGERAN bakal ngokoma para pangobasana bang-abang ban to-rato e bume.

22To-rato jareya bakal epakompola akantha tahanan e dhalem lobang, epamaso’ ka dhalem penjara sampe’ napa’ baktona se eokoma.

23Bulan bakal pettengnga ban are ta’ nyonar, sabab PANGERAN Se Mahakobasa bakal marenta’a menangka rato. Pangeran bakal marenta’a e Yerusalim e attassa Gumo’ Siyon, noduwagiya kaagunganna ka para pamimpinna ommadda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel