Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 28 >> 

1Palang kottha se eandellagi reng-oreng Isra’il se dujan mabu’! Kabagusanna bakal oremma akantha to’orra kembang se epasang e cethagga. Calaka’ kottha se ngajul tenggi e attassa cora se landhu, se eandellagi reng-oreng se mabu’ satengnga mate.

2Pangeran bakal ngotosa oreng se kowat ban parjuga. Padhatengnga akantha kaleng busbus acampor ojan es, akantha ojan derres ban banjir se alanyo’ apa’a bai. Kalaban kakerrasan oreng jareya bakal abantengngagiya reng-oreng jareya ka tana.

3Se eandellagi pin-pamimpin se mabu’ jareya bakal enyek-enyegga.

4Kasohoranna kotthana se la molae orem bakal mosna’a. Kabadha’anna bakal padha’a ban buwana ara se massa’ sabellunna mosemma; buru etangale pas epetthek terros ekakan.

5PANGERAN Se Mahakobasa bakal padha’a ban to’orra kembang se bagus ka karena ommadda.

6Pangeran bakal marengana rassa kaadilan ka para hakim, sarta kabangalan ka reng-oreng se epajaga kottha dhari serranganna moso.

7Bariya keya bi-nabbi ban mam-imam se mabu’ polana tabannya’ gallu ngenom anggur ban arak. Reng-oreng jareya ajalan dhing-tabarindhing ban dhung-tatandhung polana pekkeranna salbut. Bi-nabbi ta’ paham pole ka artena ton-pangatonan se eparengngagi Allah ka aba’na. Mam-imam ta’ bisa pole motossagi ra-parkara se eadhebbagi ka aba’na.

8Mejana possa’ ban ota, sampe’ tadha’ kennengngan se berse pole.

9Reng-oreng jareya aserrowan parkara sengko’, oca’na, "Yesaya jareya apangrasa ngajari sapa? Dhu sapa se parlo ka katerranganna? Pangrasana sengko’ ban ba’na reya padha esanggu na’-kana’ se gi’ buru epesa nyoso?

10Me’ daddi sengko’ ban ba’na padha eajari aksara gan settong, ca’-oca’ gan settong, ban ra-saokara."

11Mon ba’na ta’ endha’ ngedhingngagi sengko’, Pangeran bakal ngotosa oreng manca epangajara ba’na ngangguy basa se ane monggu ka kopengnga ba’na.

12Pangeran matabar kennengnganna istirahat ka ba’na, tape ba’na ta’ endha’ ngedhingngagi.

13Daddi bi’ PANGERAN ba’na eajari aksara gan settong, ca’-oca’ gan settong ban ra-saokara. Ban e bakto ajalan ba’na labu agentang, sampe’ loka, ejira’ ban etangkep.

14Mara edhingngagi apa dhabuna PANGERAN, he, reng-oreng sombong se marenta ra’yat Yerusalim!

15Ca’na ba’na la mabadha parjanjiyan ban maot sarta sarembak ban dunnyana oreng mate. Ba’na arassa yakin balai se bakal dhatengnga jareya ta’ kera ngenneng ka ba’na, sabab ba’na ngangguy cara se salenter kaangguy masalamet aba’na.

16Daddi GUSTE Allah Se Mahatenggi adhabu kantha reya, "Sengko’ masanga dhasar se kowat ban koko e Siyon; bato paddu se aji se epobuwi tolesan kantha reya: ‘Sapa se parcaja koko, ta’ kera atellok.’

17Kaadilan bi’ Sengko’ ekagabaya tale kor-okor, ban kajujuran ekagabaya tale tembangan." Ojan bato bakal nyapowana kalecegan se eandellagi ba’na sampe’ epaberse. Banjir bakal alanyo’a pangetegganna ba’na.

18Parjanjiyanna ba’na ban maot epabattala, rembagga ba’na ban dunnyana oreng mate epaburunga, daddi mon balai dhateng, ba’na bakal ancora enyek-enyek.

19Ba’na bakal nemmowa calaka’ ros-terrosan ban kodu nanggung jareya sabban are, seyang ban malem. Ba’na bakal ngetterra katako’en mon ba’na ngarte saneyap dhabuna Allah.

20Ba’na akantha oreng se tedhunga e ranjang se korang lanjang daddi ta’ ngenneng ngonjur, ban sapo’na korang lebar ta’ cokop epanotobi badanna.

21PANGERAN bakal ngadegga akantha e Gunong Perazim ban bakal aperranga akantha e Cora Gibeyon kaangguy alampa’agiya maksodda, maske se elampa’agi jareya katon ane ka manossa. Pangeran bakal alampa’agiya karyana se makasambu’.

22Sengko’ la ngedhing kapotosanna PANGERAN Se Mahakobasa kaangguy maancora saantero nagara reya. Ja’ kala’-gella’ tang parengeddan reya. Dhaggi’ sajan malarat mon ba’na terro lopoda.

23Mara edhingngagi tang oca’, gateyagi tang pessen reya.

24Oreng tane ta’ kera ros-terrosan nyalaga, alandhu’ ban agaru tana se etamennana.

25Mon tanana la mare egarap, oreng tane jareya pas nabur ne-bine, ompamana jinten ereng ban jinten pote. Oreng jareya namen gandum dhu macem epajijir, e penggiranna epobuwi tamennan laenna.

26Oreng jareya tao baramma carana ngalakone jareya, sabab la eparenge petodu bi’ Allahna.

27Oreng jareya ta’ tao ngangguy thong-penthong se raja mon agebba’a jinten ereng ban ta’ ngangguy rodhana jikar mon agilinga jinten pote. Se eangguy coma gala se dhammang.

28E bakto agebba gandum, gandumma ta’ ros-terrosan epoppo sampe’ lejjar. Enja’! Oreng tane jareya tao cara se teppa’ mon agebba’a, iya areya nompa’ jikar e attasanna gandum jareya tape bigina gandum jareya ta’ epasampe’ ancor.

29Kabicaksana’an jareya asalla dhari PANGERAN Se Mahakobasa. Kabbi rancanana Pangeran reya bicaksana ban ahasel salanjangnga.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran