Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 36 >> 

1E taon se kapeng pa’ bellas pamarenta’anna Hizkiya rato Yehuda, tha-kottha Yehuda se ngangguy binteng eserrang Sanherib, rato Asyur, laju epakala.

2Saellana jareya rato Asyur ngotos parwira tenggina dhari Lakhis ka Yerusalim epangeba tantara sabannya’na kaangguy maksa sopaja Rato Hizkiya atellok. Reng-oreng jareya napa’ ka kottha gella’ pas ngala’ kennengngan e teggal se enyamae Teggal Panatu, e seddi’na sellogan se magili aeng dhari taman bagiyan attassa.

3Ponggabana Hizkiya katello pas entar ka parwira Asyur jareya. Se katello jareya iya areya Elyakim ana’na Hilkiya kapala roma tatanggana karaton, Sebna sekettarissa nagara, ban Yowah ana’na Asaf, sekettarissa karaton.

4Parwira Asyur jareya ngoca’ ka se katello buru, "Kabala’agi ka Hizkiya dhabuna rato Asyur reya, ‘Arapa ba’na me’ apangrasa kowat?

5Pangrasana ba’na caca malolo esanggu bisa agante akkal ban kakowadanna tantara? Sapa se eandellagi ba’na me’ sampe’ ba’na bangal alaban ka Asyur?

6Ba’na pajat ngarep bantowanna Messer, tape jareya padha ban oreng se atongket lalang; lalang jareya tanto potong pas nyoco’ ka tanangnga se ngangguy. Kantha jareya rato Messer kaangguy sakabbinna oreng se ngarep partolonganna.’"

7Parwira Asyur jareya pas ngoca’ pole, "Otabana, pola ba’na me’ ngoca’a ja’ ba’na ngarep bantowanna GUSTE Allahna? E bakto Hizkiya marenta sopaja oreng Yehuda ban Yerusalim pera’ ngalakone kabakteyan e adha’na mezba e Yerusalim, gu ta’ ba-mezba ban sakabbinna kennengnganna oreng abakte ka PANGERAN se erosak bi’ Hizkiya dibi’?

8Sateya sengko’ kalaban asmana rato Asyur bangal tarowan ja’ mon ba’na eberri’i jaran dhu ebu meggi’, tanto bannya’na oreng e nagarana ba’na ta’ kera cokop epanompa’a ran-jaran jareya.

9Maske ngadhebbana parwira Asyur se paleng mandhap sakale ba’na gi’ banne tandhinganna. Tape ba’na gi’ ngarep bantowan kareta perrang ban pasukan jaran dhari Messer.

10Pangrasana ba’na, sengko’ se nyerrang ban makala nagarana ba’na reya ta’ ebanto PANGERAN? PANGERAN dibi’ se makon sengko’ nyerrang ban maancor nagarana ba’na reya."

11Saellana jareya Elyakim, Sebna ban Yowah pas ngoca’ ka parwira Asyur jareya, "Manabi abu-dhabu ka kaula sakanca paneka ngangguy oca’ Aram saos, kaula padha ngarte. Ja’ ngangguy oca’ Ibrani, dhaggi’ reng-oreng se badha e attas pagar geddhungnga kottha ka’issa’ padha ngarte."

12Saodda parwira Asyur gella’, "Apa rato Asyur ngotos sengko’ manapa’ dhabuna gella’ pera’ ka ba’na ban ka ratona malolo? Sengko’ acaca keya ka ra’yat se badha e attas pagar geddhung rowa, ra’yat se abareng ban ba’na padha ngakana taena dibi’ ban ngenoma kemmena dibi’."

13Saellana jareya parwira tenggi gella’ pas manjeng, laju aera’ ngangguy oca’ Ibrani, "Mara edhingngagi apa dhabuna rato Asyur,

14‘Ba’na ja’ endha’ eco-koco Hizkiya! Hizkiya ta’ bisa masalamet ba’na!

15Ja’ edhingngagi mon ba’na ecacae Hizkiya sopaja nyo’ona ka PANGERAN. Ja’ nyangka PANGERAN masalamedda ba’na otaba lang-ngalangana tantara Asyur arebbu’ kotthana ba’na.

16Ja’ edhingngagi cacana Hizkiya! Sengko’, rato Asyur, mala’ana ba’na sopaja ba’na padha’a kalowar ban atellok. Dhaggi’ ba’na olle ngakan anggur dhari kebbunna dibi’ ban ngakan buwana ara dhari bungkana dibi’, sarta ngenom aeng somorra dibi’,

17sampe’ bi’ sengko’ ba’na ealle ka nagara se padha ban nagarana ba’na dibi’. E dhissa’ badha kebbun anggurra se ngasellagi anggur se eenoma ba’na, ban teggal se etamenne gandum se ngasellagi teppong kaangguy kakanna ba’na.

18Ja’ edhingngagi Hizkiya! Hizkiya co-ngoco ba’na, ngoca’ ja’ PANGERAN bakal masalamedda ba’na. Ba’ taowa badha dibana bangsa laen se masalamet nagarana dhari tang kakobasa’an?

19E dhimma ba-dibana nagara Hamat ban Arpad? E dhimma ba-dibana Sefarwaim? Ba’ badha’a se dhateng masalamet Samaria?

20Diba se kemma se tao malopot nagarana dhari tang kakobasa’an? Dhu dhimma se bisa’a PANGERAN masalamet Yerusalim!’"

21Ngedhing jareya, oreng Yerusalim tadha’ se nyaoda, sabab Rato Hizkiya adhabu sopaja kabbi padha neng-enneng bai.

22Daddi Elyakim, Sebna ban Yowah padha nyebbit kalambina menangka tandha sossa, saellana laju nyabis ka rato ngatorragi pa-apa se ekoca’agi parwira Asyur gella’.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 36 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran