Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1Saellana olle dhu are dhari jareya, badha jang-onjangan e kottha Kanna e Galilea, ban ebuna Isa badha e jadhiya.

2Isa ban red-moredda eatore keya ka jang-onjangan jareya.

3E bakto anggurra la tadha’, ebuna adhabu ka Isa, "Anggurra ta’ mendhang."

4Dhabuna Isa, "Kaula ja’ kon-pakon, Bu. Gi’ ta’ dhapa’ baktona Kaula anyata’agiya pasera salerressa Kaula paneka."

5Tape ebuna Isa adhabu ka para pangladin, "Toro’ apa se esorowagi ka ba’na."

6E jadhiya badha kelmo’ nem-ennem, se esadhiya’agi e jadhiya kaangguy maccowe soko menorot adad Yahudi. Kelmo’ jareya essena ra-kera saratos liter.

7Isa adhabu ka reng-oreng se aladine jang-onjangan jareya, "Mo’-kelmo’ jareya esse’e aeng." Bi’ reng-oreng se aladine jang-onjangan jareya kelmo’na eesse’e aeng kabbi epapossa’.

8Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Sateya kala’ aeng jareya sakone’, pas giba ka katowana jang-onjangan reya." Reng-oreng se aladine jang-onjangan jareya ngala’ aeng e kelmo’ jareya, laju egiba ka katowana jang-onjangan;

9katowana jang-onjangan jareya nyepcep aeng jareya, se la aoba daddi anggur. (Oreng jareya ta’ tao olle dhari dhimma anggur jareya, coma reng-oreng se nyelen aeng jareya se tao.) Daddi katowana jang-onjangan jareya laju nyander ka seddi’na pangantan lake’,

10sarta pas ngoca’, "Biyasana se eangka’agi kaadha’ anggur se paleng bagus; mon tamoy ampon tobuk se ngenom, buru epakalowar anggur se biyasa. Tape anggur se bagus bi’ sampeyan eerrep sampe’ samangken!"

11Jareya mo’jijadda Isa se dha’-adha’, se epabadha Isa neng e Kanna, Galilea. Kalaban tandha jareya Isa noduwagi kamolja’anna. Daddi red-moredda parcaja ka Salerana.

12Saellana jareya, Isa meyos ka Kapernaum asareng ban ebuna, tan-taretanna ban red-moredda. Kabbi padha neng e jadhiya sampe’ pan-barampan are abidda.

13E bakto Are Raja Paska Yahudi la para’, Isa meyos ka Yerusalim.

14E Padalemman Socce Isa manggi reng-oreng se padha ajuwal sape, dumba ban dara; bariya keya reng-oreng se nyadhiya’agi poroban pesse padha toju’ ngadhebbi meja e jadhiya.

15Isa laju abadhi peccot dhari tale, terros ngagga sakabbiyanna keban se badha e jadhiya, iya areya dumba ban sape, epakalowar dhari Padalemman Socce. Ja-mejana reng-oreng se nyadhiya’agi poroban pesse epajungkelang sampe’ pessena car-kalacer san-kassannagi.

16Saellana jareya Isa adhabu ka reng-oreng se ajuwal dara, "Pakalowar kabbi dhari dhinna’. Dalemma Rama ja’ kagabay kennengnganna adagang!"

17Red-moredda laju enga’ ka ayat e dhalem Alketab se amonye kantha reya, "Pangabakte abdidalem ka Dalemmepon Junandalem ekarassa rabbang e dhalem ate abdidalem."

18Ja-pangrajana Yahudi nangtang Isa, oca’na, "Kodda’ Sampeyan mabadha kaajiban menangka tandha ka kaula sadaja ja’ Sampeyan andhi’ ha’ alako sapaneka!"

19Dhabuna Isa, "Pagujur Padalemman Socce reya, e dhalem tello are bi’ Sengko’ la epamanjengnga pole."

20Ca’na reng-oreng jareya, "Padalemman Socce paneka epaddek pa’ polo ennem taon abidda, buru mare. Bi’ sampeyan e paddegga e dhalem tello are?"

21Tape Padalemman Socce se ekamaksod Isa jareya badanna dibi’.

22Daddi e bakto Isa odhi’ pole saellana seda, red-moredda laju enga’ ja’ Isa la tao adhabuwagi parkara jareya. Daddi laju padha parcaja ka pa-apa se etoles e dhalem Alketab ban pa-apa se edhabuwagi Isa.

23Sabatara Isa badha e Yerusalim e bakto Paraya’an Paska, bannya’ oreng se parcaja ka Salerana polana nangale’e kaajiban-kaajiban se ebadha’agi sengko’.

24Tape Isa ta’ parcaja ka reng-oreng jareya, sabab Isa ngagali ka sakabbiyanna oreng.

25Ta’ parlo Isa eatore oneng sapa reng-oreng jareya, sabab Isa dibi’ la ngagali apa se badha e dhalem atena manossa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel