Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Tape Isa meyos ka Gumo’ Jaitun.

2Kalagguwanna gu-laggu Isa meyos ka Padalemman Socce. E jadhiya bannya’ oreng se nyander ka Salerana. Isa alenggi, laju molae morok reng-oreng jareya.

3Sabatara jareya ru-guru agama ban reng-oreng Farisi nyander ka Isa, ngeba babine’ se etemmo azina. Bi’ reng-oreng jareya babine’ buru esoro manjeng e adha’na oreng se bannya’ jareya.

4Reng-oreng Farisi ban ru-guru agama jareya laju mator ka Isa, "Guru, babine’ paneka epanggi kalerressan azina.

5E dhalem Hokomma Mosa badha atoran se nyebbuttagi babine’ se kadi paneka kodu egarujuk sareng bato kantos mate. Samangken kadi ponapa pamanggina Panjennengngan?"

6Reng-oreng jareya atanya kantha buru kalaban maksod ajebbaga Isa, me’ olle bisa nyala’agi Salerana. Tape Isa pera’ dhu’-nondhu’, sarta nyerrat bi’ rajunganna e tana.

7E bakto reng-oreng se manjeng e jadhiya jareya terros maksa se atanya, Isa adhanga laju adhabu ka reng-oreng buru, "Sapa e antarana ba’na se ta’ tao andhi’ dusa, olle ngoteppagi bato dha’-adha’ ka babine’ reya."

8Saellana jareya Isa nondhu’ sarta rat-nyerrat pole e tana.

9Saellana ngedhing dhabuna Isa se kantha jareya, reng-oreng jareya padha ondur gan settong, molae dhari se paleng towa. Dhi-budhina Isa kare bi’-dibi’an e jadhiya; tadha’ oreng laen kajabana babine’ gella’ se gi’ manjeng e kennengnganna.

10Isa adhanga, laju adhabu ka babine’ jareya, "Dha’ emma reng-oreng rowa kabbi? Apa tadha’ se ngokom ba’na?"

11"Tadha’," saodda. "Iya ella," dhabuna Isa, "Sengko’ ta’ ngokoma ba’na keya. Sateya kassa’ mole, ban ja’ alako dusa pole!"]

12Isa adhabu pole ka oreng se bannya’, dhabuna, "Sengko’ reya terrangnga dunnya. Sapa se noro’ Sengko’ ta’ kera ajalan e pettengnga, tape andhi’ terrang se nera’e odhi’na."

13"Samangken Sampeyan aberri’ kasakseyan parkara aba’na dibi’," ca’na reng-oreng Farisi; "kasakseyan ganeka ta’ lerres."

14Isa adhabu, "Maske Sengko’ nyakse’e Tang aba’ dibi’, ca’-oca’ Sengko’ jareya bendher, sabab Sengko’ tao Sengko’ reya dhari dhimma ban entara dha’ emma. Ba’na ta’ tao Sengko’ reya dhari dhimma ban entara dha’ emma.

15Ba’na ahakime oreng ngangguy carana manossa; Sengko’ ta’ ahakime pa-sapa.

16Tape saompamana Sengko’ ahakime oreng, Tang potosan jareya adil, sabab Sengko’ ta’ kadibi’an; Sengko’ ebarengnge Rama se ngotos Sengko’.

17E dhalem Hokomma Mosa esebbuttagi ja’ kasakseyan se bendher iya areya kasakseyanna oreng kadhuwa.

18Se nyakse’e Sengko’ badha kadhuwa iya areya Sengko’ dibi’ ban Rama se ngotos Sengko’."

19"Badha e ka’imma Ramana Sampeyan?" ca’na reng-oreng Farisi jareya. Dhabuna Isa, "Ba’na ta’ kennal ka Sengko’, bariya keya ka Tang Rama. Ja’ sakenga ba’na kennal ka Sengko’, tanto ba’na kennal keya ka Tang Rama."

20Jareya kabbi edhabuwagi Isa e bakto teppa’na morok e Padalemman Socce e seddi’na the-petthe baddhana pesse tor-ator. Tape tadha’ oreng se nangkep Salerana, sabab gi’ ta’ napa’ ka baktona.

21Isa adhabu pole ka reng-oreng se bannya’ jareya, "Sengko’ nyengla’a, dhari dhinna’, ban ba’na bakal nyareya Sengko’, tape ba’na bakal mateya e dhalem sa-dusana ba’na. Ba’na ta’ bisa entar ka kennengngan se eentarana Sengko’."

22Daddi om-kaom oreng agung Yahudi ngoca’, "Pola oreng jareya aradda’a, sabab ngoca’, ‘Ba’na ta’ bisa entar ka kennengngan se eentarana Sengko’.’"

23Dhabuna Isa ka reng-oreng jareya, "Ba’na dhateng dhari baba; tape Sengko’ dhateng dhari attas. Ba’na dhari dunnya, Sengko’ banne dhari dunnya.

24Jareya sababba arapa Sengko’ me’ ngoca’ ja’ ba’na bakal mateya e dhalem sa-dusana. Ban pajat ba’na bakal mateya e dhalem sa-dusana mon ba’na ta’ parcaja ja’, ‘Sengko’ reya se enyamae SENGKO’ BADHA’."

25"Pasera Sampeyan paneka?" ca’na reng-oreng jareya. Dhabuna Isa, "Arapa’a Sengko’ me’ acaca’a bi’ ba’na pole!

26Gi’ bannya’ parkara ba’na se bi’ Sengko’ ekoca’agiya ban ehakimana. Tape se ngotos Sengko’ ekenneng parcaja. Ban Sengko’ abala ka dunnya pa-apa se ekaedhing Sengko’ dhari Salerana."

27Reng-oreng jareya padha ta’ ngarte ja’ se ekadhabu Isa jareya parkara Rama.

28Daddi Isa adhabu ka reng-oreng jareya, "Dhaggi’ mon ba’na la matenggi Pottrana Manossa, ba’na tanto tao ja’, ‘Sengko’ reya se enyamae SENGKO’ BADHA’. Ban ba’na tanto tao ja’ tadha’ se elakone Sengko’ dhari Sengko’ dibi’. Se ekoca’agi Sengko’ pera’ se edhabuwagi Rama ka Sengko’.

29Ban se ngotos Sengko’ jareya asarengnge Sengko’. Sengko’ ta’ tao edina kadibi’an, sabab Sengko’ ros-terrosan ngalakone pa-apa se ekasokane Salerana."

30Saellana Isa adhabuwagi jareya kabbi, laju bannya’ oreng se parcaja ka Salerana.

31Saellana jareya Isa adhabu ka reng-oreng se parcaja ka Salerana, "Mon ba’na atoro’ ka Tang pangajaran, ba’na pajat Tang mored onggu,

32ba’na bakal taowa ka Allah se teppa’, ban lantaran jareya ba’na bakal epabebasa."

33"Kaula paneka toronanna Ibrahim," ca’na reng-oreng jareya. "Kaula gi’ ta’ oneng ekadunor pasera’a saos! Ponapa maksottepon Panjennengngan se adhabu, ‘Ba’na bakal epabebasa?’"

34"Sengko’ ngoca’ sabendherra ka ba’na," dhabuna Isa ka reng-oreng jareya. "Oreng alako dusa, jareya dunorra dusa.

35Ban oreng se daddi dunor ta’ andhi’ kennengngan se teptep e dhalem kalowarga, dineng ana’ salanjangnga andhi’ kennengngan e dhalem kalowarga.

36Daddi, mon ba’na epabebas bi’ ana’, ba’na bebas ongguwan.

37Pajat Sengko’ la tao ja’ ba’na reya toronanna Ibrahim. Tape ba’na aehteyar mateyana Sengko’ polana ba’na ta’ endha’ narema Tang pangajaran.

38Se ekoca’agi Sengko’ pa-apa se etangale’e Sengko’ e Tang Rama. Dineng se elakone ba’na iya areya se eajarragi eppa’na ba’na ka ba’na."

39Saodda reng-oreng jareya, "Rama kaula sadaja Ibrahim." "Ja’ sakenga ba’na ana’na Ibrahim onggu," dhabuna Isa, "tanto ba’na ngalakone pa-apa se elakone Ibrahim.

40Sengko’ ngabala ka ba’na sabarang se bendher se ekaedhing Sengko’ dhari Allah, tape bi’ ba’na Sengko’ epateyana. Ibrahim ta’ kantha jareya!

41Ba’na ngalakone pa-apa se elakone eppa’na ba’na dibi’." Saodda reng-oreng jareya, "Kaula banne ana’ jada. Rama kaula namong settong, enggi paneka Allah dibi’."

42Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Ja’ sakenga Allah reya Ramana ba’na, ba’na tanto taresna ka Sengko’, sabab Sengko’ dhateng dhari Allah. Sengko’ dhateng banne sajjana Sengko’ dibi’, tape Salerana se ngotos Sengko’.

43Apa sababba me’ ba’na ta’ ngarte ka se ekoca’agi Sengko’? Tadha’ laen kajabana polana ba’na ta’ kellar ngedhing Tang pangajaran.

44Eppa’na ba’na se bendher iya areya Iblis, ban ba’na norodi karebba eppa’na. Dhari lamba’ Iblis jareya tokang mate’e, ta’ tao noro’ ka se bendher, sabab Iblis jareya ta’ andhi’ barang se bendher. Mon Iblis jareya acaca lecek, jareya pantes, sabab pajat cara jareya babategga. Iblis jareya lecegan, ban asalla sakabbiyanna kalecegan.

45Tape se ekacaca Sengko’ pera’ barang se bendher, ban jareya lantaranna arapa ba’na me’ ta’ parcaja ka Sengko’.

46Sapa e antarana ba’na se bisa abukteyagi ja’ Sengko’ andhi’ dusa? Mon se ekoca’agi Sengko’ bendher kabbi, arapa ba’na me’ ta’ parcaja ka Sengko’?

47Oreng se asalla dhari Allah, ngedhingngagi ka dhabuna Allah. Tape ba’na banne dhari Allah, jareya sababba ba’na ta’ endha’ ngedhingngagi."

48Reng-oreng Yahudi jareya nyaot ka Isa, "Gu ta’ la bendher ca’na sengko’ ja’ ba’na reya oreng Samaria se kasosoban setan?"

49Dhabuna Isa, "Sengko’ ta’ kasosoban setan. Sengko’ hormat ka Tang Rama, tape ba’na ya-nyeya Sengko’.

50Sengko’ ta’ nyare kahormadan kaangguy Tang aba’ dibi’. Badha se ngehteyarragi sopaja Sengko’ olleya kahormadan, ban jareya se ahakime.

51Tang oca’ bendher, ja’ oreng se atoro’ ka Tang oca’ salanjangnga ta’ kera mate."

52Reng-oreng Yahudi jareya laju ngoca’, "Sateya sengko’ yakin ja’ ba’na reya pajat kasosoban setan ongguwan! Ibrahim la seda, bariya keya sakabbiyanna nabbi. Tape ba’na ngoca’, ‘Oreng se atoro’ ka Tang oca’ salanjangnga ta’ kera mate.’

53Mon Ibrahim dibi’ la seda, ban bi-nabbi la padha seda kabbi, sapa ba’na reya? Apa ba’na apangrasa araja’an dhari Ibrahim?"

54Dhabuna Isa, "Ja’ sakenga Sengko’ nyare kahormadan kaangguy Tang aba’ dibi’, kahormadan jareya tadha’ artena. Se ngormadi Sengko’ Tang Rama, se bi’ ba’na eanggep Allahna ba’na,

55mangkana ba’na ta’ kennal ka Salerana. Tape mon Sengko’ kennal. Ja’ sakenga Sengko’ ngoca’ ta’ kennal ka Salerana, Sengko’ lecegan, akantha ba’na. Sengko’ kennal ka Salerana, ban esto ka dhabuna.

56Ramana ba’na Ibrahim ce’ sennengnga polana nangaleyana Tang are. Ibrahim la nangale ka Tang are jareya, ban Ibrahim senneng."

57Ca’na reng-oreng Yahudi jareya, "Omorra ba’na gi’ ta’ napa’ saeket taon, me’ ngoca’ la nangale’e Ibrahim?"

58Dhabuna Isa, "Sengko’ ngoca’a sabendherra ka ba’na: Sabellunna Ibrahim lahir, Sengko’ la badha."

59Reng-oreng Yahudi jareya laju ngala’ bato egarujukkagiya ka Isa, tape Isa ngetek, terros kalowar dhari Padalemman Socce jareya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran