Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 12 >> 

Dod Widang Maik Ca Kali Nai Nggeluk

1Ho’o ga latang te sanggéd widang de Nai Nggeluk. Ngoéng daku asé-ka’én, kudut pecing le méu ata molorn.

2Baé le méu, du méu toé di pecing Mori Keraéng, méu belut agu nanang kétam te io pina-naéng hitut toé manga ba mosé tédéng lén.

3Landing hitu, méu paka pecing te atat titong le Nai Nggeluk toé ngancéng taé: “Lésu hi Kristus hitu!” Nenggitu kolé toé manga cengatan ngancéng taé: “Hi Yésus hitu Mori Keraéngy,” émé ata hitu toé titong le Nai Nggeluk.

4Manga dod widang maik ca kali Nai Nggeluk.

5Manga dod gori keturu, maik hanang ca kali Mori Keraéng.

6Manga kolé dod pandé tanda lenget, maik hitu kin Mori Keraéng ata pandéd oné sangggén ata.

7Latang te di’a sanggéd taung ité, Nai Nggeluk gori oné néténg ata.

8Ai oné hiat cengata Nai Nggeluk téi widang mu’u luju agu lema emas, agu latang te ata iwod téi widang nggepuk te tombo si’ang latangt Mori Keraéng.

9Oné hiat cengata Nai Nggeluk téi imbi, agu oné ata iwod téi widang latang te pandé di’a ata beti.

10Oné hiat cengata Nai Nggeluk téi kuasa latang te pandé tanda lenget, agu latang te ata iwod téi widang latang te ba pedé agu latang te ata iwod kolé téi widang latang te pecing nias widang onémai Nai Nggeluk agu nias widang onémai jing da’at. Oné hiat cengata téi widang mu’u luju agu lema emas, agu oné ata iwod téi widang latang te pecing betuad mu’u luju agu lema emas hitu.

11Landing hitu kin Nai Nggeluk ata pandéd sanggéd taung so’o, téi petok widang oné néténg ata lorong ngoéng de ru’N.

Dod Nggota Maik Ca Kali Weki

12Ai cama ného weki hitut cay kali maik dod nggotan. Sanggéd nggota weki hitu koném po dod léléng ca wekiy kali, nenggitu kolé hi Kristus.

13Ai oné ca Nai Nggeluk, sanggéd taung ité, ata Yahudi ko ata Yunani, ata mendi ko ata toé mendi, ai poli cebong le waé serani ciri ca weki, agu sanggéd taung ité tiba inung oné-mai ca Nai Nggeluk.

14Ai weki kolé toé hanang ca nggotay, maik oné-mai do nggotay.

15Émé nggo’o taé de wa’i, “Ai aku toé limék, aku toé nggota de weki.” Jari, tu’ung hia toé nggota de wekiy?

16Émé nggo’o taé de tilu, “Ai aku toé matak, aku toé nggota de wekik,” jari, tu’ung hia toé nggota de wekiy?

17Émé sanggén taung weki hitu ciri mata te lélo, nia tilu latang te séngét? Émé sanggén taung hitu ciri tilu, nia isung latang te isuk?

18Maik Mori Keraéng poli téi oné néténg nggota petok muing ca osang oné weki lorong ngoéng Diha.

19Émé sanggén taung ciri ca nggota, niag weki?

20Bo tu’ung dod nggota, maik ca kanang kali weki.

21Jari, mata toé ngancéng taé agu limé, “Aku toé manga sékék agu haug.” Nggitu kolé sa’i, toé ngancéng curup agu wa’i, “Aku toé manga sékék agu haug.”

22Ngot nggota de weki siot les kéta émé lélos, kali sékék laings.

23Latang te nggota weki siot lorong ita dité toé danga hiang calas, ité paka téi hiang di’a-di’as, agu latang te nggota dité siot toé patun te lélos lité, paka lélo di’a-di’as.

24Sanggéd situ, toé manga sékék le nggota dité situt patun te lélos. Mori Keraéng poli jepek dédék weki dité, wiga latang te nggota siot toé danga mengit, hiang di’a-di’as lité.

25Néka manga biké oné weki, maik kudut nggota situt woléng tarad, ngancéng hiang taud.

26Landing hitu émé ca nggota hena kéloy, sanggéd nggota bana kolé kélo taungs; émé téi hiang oné ca nggota, nisang taung kolés sanggéd nggota bana.

27Sanggés taung méu weki di Kristus, agu néténg méu kolé ciri nggota Diham.

28Mori Keraéng poli wérét pisa taus ata oné-mai weki serani: laring cain ciri rasul, te suan ciri nabi, te telun ciri guru. Rudan ga, isét manga tiba widang latang te pandé tanda lenget, pandé ina ata beti, latang te keturu laing, latang te titong ata, agu latang te mu’u luju agu lema emas, ko latang te pecing betuan mu’u luju agu lema emas hitu.

29Asa weli isé situ ga, rasuls? ko nabi, ko gurus? Asa weli sanggéd isé situ tiba widang latang te pandé tanda lenget,

30ko latang te pandé ina beti, ko latang te mu’u luju agu lema emas, ko latang te pecing betuan mu’u luju agu lema emas hitu?

31Jari, wuli koé wekis te tiba widang situt céwé mengit. Maik aku toi salang ata céwé mengitn kolé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel