Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 5 >> 

Jerek Koém Latang Te Mai de MoriN

1Asé-ka’én, latang te cekengn agu leson, toé maléng tulisn kudut te méu.

2Ai weki rus méu pecing tu’ung-tu’ung te leso cai de Morin cama ného mai data tako le wiéy.

3Émé nggo’o taé data: Sanggén taung hambor agu meler – itu kali isé rodo hena le ampus, cama ného ca iné-wai hiot ata beti kudut loas – toé te toés isé, toé manga mba’éd.

4Maik méu asé-ka’én, toé mosé oné nendepm, wiga leso de Morin hitu rodo mai kaut oné méu ného ata takoy.

5Sanggés taung méu anak de gérakm, agu anak de lesom. Ité toé ata wiét ko ata nendept.

6Landing hitu céwé di’an ité néka toko ného ata banat, maik jerék agu doing koét.

7Ai isé situt toko, tokos le wié. Isét langu, langus le wié.

8Maik ité ho’ot mosé oné gérak, céwé di’an, doing koé agu papé baju rampas imbi agu momang, agu bengkes te selamakt ciri nggiling laing.

9Mori Keraéng toé manga wérét itén kudut hena le cempeng, maik latang te tiba selamak lut hi Yésus Kristus, Mori dité.

10Mori Yésus poli matan latang te ité, kudut du leso mai kolé Diha tai, ité jerék ko tokot, ité mosé cama-cama agu Hiat.

11Landing hitu toing agu kéngko koé cama taus cama ného hitut poli pandén le méu.

Dod Toing

12Asé-ka’én, tegi lami, kudut méu hiang isét mping kéta gorid oné bahi-réha méu, ata karong agu titong méu nggere-oné Morin.

13Kudut méu tu’ung-tu’ung hiang isé oné momang ali gori disé. Mosém ga oné hambor cama taus.

14Ami kolé toing méu, asé-ka’én; wéwa koé agu isé siot pandé sara-naid, téing lémbu koé isét mbalo naid, kambé koé isét les, lembak koém agu sanggén ata.

15Lélo di’a-di’a, boto manga ata léko da’at ali pandé da’at, maik wuli koé wekis kudut néténg-néténg méu agu sanggén ata, pandé kanang ata di’ad kaut.

16Naka taungm ga.

17Kong ngajis méu.

18Wali di’a oné sanggén cao-ca ai hitu ata ngoéng de Mori Keraéng, oné hi Kristus Yésus latang te méu.

19Néka pangga le méu Nai Nggeluk,

20agu néka émo-among kaut le méu sanggéd nubuat.

21Sanggén cao-ca paka olong kapangs, poli hitu caus ata di’ad.

22Tadang koé oné-mai weki de méu sanggéd ata da’atd.

Tabé

23Nahé Mori Keraéng, widang hambor-libur, pandé nggeluk sanggés taung méu agu nahé lami di’a-di’a weki agu wakars, wiga toé manga celas du leso mai di Yésus Kristus, Mori dité.

24Hiat bénta méu hitu, ata jungguy, agu Hia kolé pandé rapakd sanggéd rekéN.

25Asé-ka’én, ngaji koém latang te ami.

26Tombo koé le méu tabé agu momang mésé dami latang te sanggéd asé-ka’é ca imbi.

27Le ngasang de Morin, tegi tu’ung kéta laku agu méu, kudut surak ho’o paka bacang le sanggéd asé-ka’é ca imbi.

28Nahé Mori dité, hi Yésus Kristus, berkak koé sanggés méu!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel