Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

Latang Te Asé-ka’é Ca Imbi

1Hau néka kembe-lu’ak agu ata tu’a, maik ris di’a-di’a hia cama ného emay. Ris taungs ata uwa cama ného asé-ka’ém.

2Nenggitu kolé latang te ngasang endé ris cama ného endés agu ata molasd ris cama ného weta rum ali nggélok nai.

Latang Te Iné-wai Luang

3Hiangs ga sanggéd iné-wai luang ata tu’ung-tu’ung mosé hanang koén.

4Maik émé cengata ata luang, manga anakn ko manga empon, nahé isé situ laring cain kéta nungku gori dia-di’a latang te oné kilo rud, agu léko pandé di’a data tu’a agu lopo disé, ai hitu ata henan oné Mori Keraéng.

5Maik cengata ata luang ata tu’ung-tu’ung mosé hanang koén, nahé bengkes koé kin oné Mori Keraéng agu seber koéy oné tegi agu ngaji wié-leson.

6Maik ata luang hiot bora agu mbasa-saék mosén, hia polig matan koném po mosé kin.

7Langga koé curup so’o kamping sanggéd ata luang situ, kudut isé néka manga cela moséd.

8Maik émé manga ata toé tinu asé-ka’éd, apan kolé oné ca mbarus, ata hitu ata da’aty, ngot céwé da’at oné-mai ata toé imbi.

9Ata luang siot poli tulis ngasangd, émé: ubu diha toé di haéng enempulu-ntaung, danong hia cay kali ronan.

10Tandan, baé lata te hia iné-wai ata gauk di’ay, ného: aréng anak, dumpek oné mbarun, waca wa’i de asé-ka’é ca imbi, campé ata siot mosé oné susa – wokokn ga, iné-wai luang siot poli papé sanggéd sokor latang te pandé di’a.

11Néka tulis ngasang de iné-wai luang siot rémé uwad. Ai isé émé cangkalin kaut lut belek da’at, ngong isé ngoéng te kawing kolés agu bécang oné-mai hi Kristus.

12Wiga salas dé isé, ai isé pali rekéd agu Hi Kristus, ali hitu isé siro wahéng latang te weki rud.

13Céwén kolé émé isé seber kétas te ngo léjong oné mbaru data. Da’atn ga, du rémé léjongd hitu, hitus kali pocu atad, cambu-lalét raja data agu tombo ata pété da’atd kanang.

14Landing hitu ngoéng daku, kudut sanggéd iné-wai luang situt lari uwad, kawing kolés, manga anakd, wintuk kilod wiga ata bali dité toé manga sokor te pandé wau ngasang dité.

15Ai manga pisa taus oné-mai iné-wai luang situ, polis wéléngd ali lut jing da’at.

16Émé cengata ata rona ko iné-wai ata imbi, manga asé-ka’éd ata luang, poro hia campé iséy, wiga isé toé ciri mendo laing latang te weki serani. Ali hitu, weki serani ngancéng campé ata luang situt mosé hanang koed.

Toi Salang Agu Toing Kolé

17Sanggéd ata tu’a de weki serani ata di’a wintukd, naun kéta te hiang suangkali mpalé, céwén kéta isét ata nai-koéd te toing agu te titong.

18Ai taé de Surak Nggeluk, “Hau néka pungkut mu’u de japi hitut lari kalékn.” Agu manga kolé, “Cengata ata gori, naun te tiba lahén.”

19Néka imbis le hau mangkong latang te cengata ata tu’a de weki serani, bo émé tukeng le sua ko telu tau ata saka-si.

20Isét pandé ndékok paka rondongs le hau olo-mai ranga data do, kudut rantang bod kolé ata iwod.

21Oné ranga de Mori Keraéng agu oné ranga di Kristus Yésus lawang malékat-malékat situt pilé Diha, tu’u-tu’ung kéta pedéd laku: pinga di’as toing salang so’o, néka semet, poro agil oné pandé sanggéd cao-ca, toé manga kambé céi-céing.

22Hau néka hidi-hada témba limém bétan hiat cengata, agu émé manga ata pandé ndékok, hau néka lut oné ndékok disé. Jerek koé wekim kudut nggélok kin naim.

23Néka kolé inung waé kanang, maik tambang koé cekoén le anggor, ai wekim dondé beti.

24Ndékok de pisa taus ata, du toé di bicar si’angs itad, maik ndékok data bana musi-mais di po pecing.

25Nenggitu kolé pandé di’a hitu, lampuk si’angn. Agu émé pandé situt toé emongd te lélo, pandé situ toé ngancéng ruda cehad.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel