Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 1 >> 

Tabé

1Oné mai hi Paulus ata pilé le Mori Keraéng te ciri rasul di Kristus Yésus agu oné mai hi Timotéus asé-ka’é ca imbi dité. Latang te ro’éng de Mori Keraéng oné Korintus agu sanggéd ata serani oné temu tana Akhaya.

2Widang agu hambor-libur oné mai Mori Keraéng Ema dité agu oné mai Mori Yésus Kristus loréng méu.

Wali Di’a

3Naring lité Mori Keraéng, Ema de Mori dité Yésus Kristus, Ema ata penong le gawas agu Mori Keraéng pu’ud sanggéd lémbu.

4Hia ata pandé lémbu oné sanggéd susa dami, wiga ami ngancéng pandé lémbu isét do susad ali lémbu hitut tiba le rug ami oné mai Mori Keraéng.

5Ai cama ného ami, dod lami ata poli mantéd singsara di Kristus, nenggitu kolé ami do kéta tiba lémbu onémai hi Kristus.

6Pa’it réa hitut poli mantén lami, latang te lémbu agu selamak de méu. Émé lémbuk ami li Kristus, hitu kudut pandé lémbu méu, wiga méu ngancéng mberes te ta’ong oné pa’it réa cama ného hitut poli mantén lami.

7Mésen kéta bengkes dami latang te méu. Ai pecing lami, te méu lut kolé oné pa’it réa cama ného ami, wiga méu kolé tiba lémbu cama ného ami.

8Ai ngoéng dami asé-ka’én, kudut pecing le méu pa’it réa ata tiba lami oné tana Asia Koé. Pa’it réa situt pola dami méséd agu mendo kétas, wiga ami do’ong nai laing latang te mosé dami.

9Ngot noing lami, néhot ami poli wahéng mata muing. Tara nenggitun, kudut ami néka imbi kaut mberes de weki-rugm, maik hanang oné Mori Keraéng hitut pandé to’o kolé ata mata.

10Hia poli pandé selamak ami oné mai mata da’at: bengkes dami te Hia kolé tai pandé selamak ami,

11ai méu kolé lut campé ngaji latang te ami. Landing hitu do kéta ata téti wali di’a latang te widang situt tiba dami, ali dod ngaji disé latang te ami.

Caling Get Lako Di Paulus

12Ho’oy ata pandé bombong rak dami, ngong imbi tu’ung lami onémai ici-naigm, te mosé dami oné lino ho’o, céwén kolé oné woé-joé dami agu méu, le junggu agu nggélok oné mai Mori Keraéng, toé ali mbeko de lino ho’o.

13Ai ami hanang tulis latang te méu, apa ata ngancéng bacang agu idep le méu. Bengkes daku, nahé méu idep di’a-di’a,

14ného hitut poli idep le méu iwod oné mai ami, ngong du leso mai kolén Mori Yésus, méu bombong raks landing ami, cama ného ami kolé bombong rakgm landing méu.

15Landing le imbi ho’o, aku tombo oné méu te manga dé’it get daku olo te ngo la’at méu, kudut méu ngancéng tiba widang te suangkalin.

16Poli hitu aku ruda olo lakog nggere-oné tana Makédonia, onémai Makédonia kolé nggere-oné méu kudut méu campé aku lari lakog nggere-oné tana Yudéa.

17Jari, co’o weli ga, ma’ut sara-rug kaut aku oné get ho’o? Ko get daku hitu lorong ngoéng de rug kanang wiga oné weki rug kolé cerep latang te “éng” agu “toé”?

18Mori Keraéng hitut junggu ata sakasin reké dami kamping méu, toé rodo “éng” ko “toé” kaut.

19Landing hi Yésus Kristus, Anak de Mori Keraéng hitut poli keréban lami oné bahi-réha méu, le weki-rug aku agu hi Silwanus, agu hi Timotéus, toé rodo “éng” ko “toé” kaut, maik walé “éng” kali ata mangan oné Hia.

20Ai hi Kristus hitu ngong walé “éng” de Mori Keraéng latang te sanggéd reké’N. Landing le Kristus hitu, itu tara mangan taé “Amén” lité te bong Mori Keraéng.

21Ai Mori Keraéng ata poli pandé mberes ami agu méu te nai ca anggit oné hi Kristus; Hia kolé ata poli palas tara-wetik weki ali Nai Nggeluk,

22te tanda paéng Run oné ité, kudut ciri pa’ar onémai sanggéd taung situt poli mengkekd latang te ité.

23Maik aku kepok oné Mori Keraéng hitut saka-si ata pecing ici nai daku, te aku toé mai oné Korintus landing kaut aku toé ngoéng te pandé susa méu.

24Toé ali ngoéng dami te perénta apa ata paka imbi le méu, ai méu poli mereps oné imbi. Ngot ami ngoéng lorong gori latang te nisang nai de méu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran