Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 10 >> 

Hi Paulus Kambé Gori Keturun

1Aku hi Paulus ata rantang émé cumang dungka agu méu, maik rani émé tadang. Aku kudut toing méu landing hi Kristus hitut lembak mésé agu joél kétay.

2Aku tegi oné méu: Méu néka coét toto rani daku émé ruis méu. Ai aku manga get te rani agu ata siot mangkong ami manga tiba lékogm oné gori keturu ho’o.

3Bo tu’ung ami lari mosé oné lino ho’o, maik ami toé gori agu gejur lorong ngoéng de lino ho’o.

4Ai harat dami oné rébok agu gejurgm toé dé harat de lino, maik harat ata poli jemutn le kuasa de Mori Keraéng ata ngancéng te pandé renco sanggéd bénténg.

5Ami te pandé tepo taung néténg nawa data agu te pandé renco néténg bénténg situt hesé ali mésé-nai de manusia kudut pandé do’ong ata te pecing Mori Keraéng. Langkis lami sanggéd nuk data agu pandé kodas oné hi Kristus.

6Émé poli besikn junggu de méu, ami kolé mengkek te wahéng néténg ata lintu.

7Lélo ga situt manga olo mai ranga de méu! Émé hiat cengata noing tu’ung te hia paéng di Kristusy, poro hia nuk oné nain te ami kolé paéng di Kristus cama ného hia.

8Aku toé gorig te ritak émé aku mésé nai laing le kuasa hitut widang de Mori Keraéng latang te pandé téti éta mosé, agu toé latang te pandé pa’u méu.

9Aku toé gorig néhot pandé rantang méu ali surak-surak daku.

10Ai taé data, “Sanggéd surak di Paulus hitu masa agu cirang, maik émé cumang dungka, ba weki diha les kétay agu sanggéd curup diha toé kéta manga betuad.”

11Maik sanggéd ata situt curup nenggitu nuk di’a-di’a, te ba weki dami émé cumang dungka cama tu’ung ného curup dami oné sanggéd surak dami.

Rékéng Di Paulus Latang Te Weki Run

12Bo tu’ung ami toé cukung te pandé dio-dio ko toming weki dami agu sanggéd ata siot naring weki rud. Isé wolo weki rud ali wolo de rud agu toming weki rud ali toming rud. Leng kéta bodokd isé situ!

13Ngot ami toé ngancéng te bombong rak labi oné mai watas, maik kong kaut oné watas tana gori hitut poli langangn le Mori Keraéng latang te ami, hitut ngénggan cai oné méu koléy.

14Ai oné wéro Keréba Di’a di Kristus ami poli cai oné méu, jari ami toé manga lagé watas tana gori dami.

15Ami toé bombong rak lobo gori data bana, oné tana gori hitut toé langang latang te ami. Maik bengkes dami kali, émé imbi de méu tambang mésén, ami te tiba hiang céwé mésé kolé oné beréha méu, émé tandik agu tana gori hitut poli langangn latang te ami.

16Ali hitu ami ngancéng wéro Keréba Di’a oné sanggéd tana ata céwé tadang oné mai tana de méu agu toé bombong rak lobo dani situt ako lata bana oné tana gori hitut poli langangn latang te isé.

17“Maik céing kaut ata bombong rak, céwé di’an hia bombong rak oné Mori Keraéngy.”

18Ai toé ata siot naring weki rud ata ta’ong damang, maik ata siot naring le Mori Keraéngs.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran