Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 13 >> 

Toing Turung Cemoln

1Ho’ot telu ngkalin ga, aku mai la’at méu. Oné Surak Nggeluk manga tulis, émé oné ca bicar manga sua ko telu taun ata te ciri saka-si, bicar hitu tu’ung kétay.

2Latang te isé situt danong pandé ndékok agu sanggéd ata bana, olog laku poli langgan, du mai daku te suangkalin. Te ho’on du aku déu oné-mai méu, langga kolé laku, émé mai kolé cepisa toé cengatan oné-mai isé ata cépé oné-mai wahéng.

3Ai méu nanang ca tanda te hi Kristus curup létang lakuy, agu Hia toé sihing te wahéng méu, maik cau kuasa oné bahi-réha méu.

4Bo du pépék oné panggol lesN Hia, maik te ho’on ga Hia mosé koléy ali kuasa de Mori Keraéng. Bo tu’ung ami les oné nai ca anggit agu Hia, maik ami nai ca anggit agu Hia landing kuasa de Mori Keraéng latang te méu.

5Damang koé weki rus, asa méu cedek kis oné imbi ko? Maring koé wekis! Asa méu toé imbi te hi Kristus Yésus manga oné weki de méu? Ai émé toé nenggitu, méu toé ta’ong damang.

6Maik bengkes daku, pecing le méu toé ami ata toé ta’ong le damang.

7Ami ngaji kamping Mori Keraéng, kudut méu néka pandé da’at, toé kudut si’ang te ami ta’ong damang, maik kudut méu ngancéng pandé ata di’an, koném po weki rug ami néhot toé ta’ong damang.

8Ai ami toé kéta ngancéng pandé te dungkang molor, ata ngancéng pandé dami kali hanang latang te molor.

9Ai nakak ami, émé lesg ami maik méu mberes. Agu ho’oy ngaji dami, kudut méu ciri besikm.

10Itup tara cengkalin ho’o aku tulis agu méu du aku tadang oné mai méu. Ai émé cepisa aku manga oné bahi-réha méuk aku sihing te wahéng méu lorong kuasa hitut widang de Mori Keraéng. Widang hitu kudut téti étan mosé de méu, toé kudut pandé renco.

Tabé

11Cemoln ga asé-ka’é daku, nakam ga, wuli koé wekis kudut te ciri besik. Tiba koés sanggéd toing daku! Poro ca nai agu ca nuk koé méu, agu mosé ga oné hambor-libur, wiga Mori Keraéng pu’un momang agu hambor-libur te loréng méuy.

12Téi koé tabé hiat cengata agu ata bana ali penong le momang.

13(13-12b) Tabé oné mai sanggéd ata serani latang te méu.

14(13-13) Widang de Mori Yésus Kristus agu momang de Mori Keraéng neki ca agu Nai Nggeluk, te loréng sanggés taung méu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran