Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus, Silwanus agu hi Timotéus. Latang te weki serani oné Tésalonika, ata manga oné Mori Keraéng Ema agu oné Mori Yésus Kristus.

2Tabing agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng Ema dité agu oné-mai Mori Yésus Kristus loréng méuy.

Wali Di’a Agu Ngaji

3Asé-ka’én, ami paka wali di’a oné Mori Keraéng landing méu, agu naun muing nenggitu, ai imbi de méu tambang mésé. Nenggitu kolé momang de méu cama taus tambang kéta mberesn.

4Hitu comongn, tara tombo mtaung méu lami du ngo la’at asé-kaé ca imbi oné béndar bana. Cang agu mombong rakg ami tombo méu, co’o méu metek kis imbis oné Mori Yésus koném po hena le wahéng ko ta’ong susa.

5Hitu tandan latang te agil beté-bicar de Mori Keraéng, ata pandé si’ang kudut naun te ciri ro’éng Adak Surga, méu ho’ot ta’ong susa landing Adak Surga hitu.

6Ai tu’ung agiln latang te Mori Keraéng, émé lékos Liha renet oné isét pandé renet méu.

7Agu latang te méu ata rémé ta’ong susa – nenggitu kolé latang te ami - Mori Keraéng te téing cembes oné méu du leso wa’un Mori Yésus éta-mai Surga agu toto wekin, cama laing agu sanggéd malékat situt manga kuasa méséd oné api hitut dila haok.

8Mori Yésus téing susa oné isét toé imbi Mori Keraéngs, agu toé lorong Keréba Di’a.

9Isé so’o te hena le wahéngs, ampus tédéng lén, pandé tadang oné-mai ranga de Morin agu oné-mai kuasa méséN.

10Sanggéd taung so’o jaris, émé Hia mai du leso cemoln te toto mengitN oné bahi-réha sanggéd ata nggeluk, agu latang te pandé lenget sanggéd ata imbi, ai saka-si ata ba dami oné méu polig le méu imbin.

11Ai méu te téing hiang Mori Keraéng, landing hitu ami toé ké’ét ngaji latang te méu. Icin ngaji dami, kudut Mori Keraéng bénta méu te mosé lorong ngoéng Diha. Mori Yésus te pandé besik sanggéd gori lut ngoéng de méu.

12Ali hitu, ngasang di Yésus Mori dité ciri mengit oné méuy, agu méu oné Hiam, lorong tabing de Mori Keraéng dité agu Mori Yésus Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Tesalonika 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel