Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

Manusia Da’at

1Asé-ka’én, latang te mai de Mori dité hi Yésus Kristus agu nai ca anggit dité oné Hia, ami tegi agu méu,

2kudut méu néka gélang bules agu simpung ali gérak de Nai Nggeluk ko ali Keréba Di’a ko surak ata katu dami oné méu, néhot leso de Mori polig cain.

3Méu néka ndong pandé wéléng lata, ali co’o kaut pandén! Ai bolon leso cemol hitu, do kéta ata lawang Mori Keraéng agu pandé si’ang kétas di manusia ata da’at hitut paka ampus.

4Isé situ ata bali hitut pandé langkas weki rud, ko rékéng weki rud néhot isé kétag Mori Keraéng.

5Toé néng nuk le méu ko, te sanggéd situ dongkalid laku tombod agu méu du aku lari cama-cama agu méuk?

6Te ho’on pecing le méu apa ata pandé do’ong manusia da’at hitu. Manga kaut ca leson tai wérét le Mori Keraéng, itu kali tuan manusia da’at hitu.

7Pecing le méu, te manusia da’at hitu seduk kaut pandé ata toé kopd, polig pu’ung gorin toé ngaok, ai manga kin ata pandé do’ong hia. Maik manga leson tai, Mori Keraéng pandé léngkangy do’ong hitu.

8Émé polig léngkangn do’ong hitu, itu kali tuan manusia da’at hitu. Maik du mai kolén Mori Yésus mbelé Liha manusia da’at hitu, le pur kaut.

9Mai de manusia da’at hitu lorong gori de jing da’at, agu te loréng dod tanda lenget tangké.

10Manusia da’at hitu, papé dod tarad nggopét kudut pandé wéléng sanggéd ata, wiga hena le ampus, ai isé toé tiba agu toé ngoéng Keréba Di’a oné-mai Mori Yésus hitut pandé selamak isé.

11Ai isé toé tiba Keréba Di’a, itu tara Mori Keraéng sur isé te pandé gori ata da’at.

12Ali hitu, isé hena le wahéng taungs, ai toé imbi keréba Di’a, maik nanang situt da’at kali.

Pilé Méu Te Selamakm

13Asé-ka’én, ami paka wali di’a mtaung oné Mori Keraéng landing méu ata momang le Morin. Ai du toé di dédékn lino ho’o, Mori Keraéng poli pilé méu kudut selamak le gori de Nai Nggeluk ata pandé nggeluk méu te ciri paéng de Morin.

14Latang te hitu Hia poli bénta méu lut Keréba Di’a hitut wéro dami, wiga méu ngancéng tiba mengit di Yésus Kristus, Mori dité.

15Landing hitu, metek kin imbis agu cau tu’ung sanggéd toing situt tiba oné-mai ami, siot tombo molé le mu’u ko siot tulis molé.

16Mori dité hi Yésus Kristus, agu Mori Keraéng Ema dité, poli toto momang oné ité le tabing lémbu agu bengkes tédéng lén.

17Landing hitu, ami toé ké’ét ngaji latang te méu, nahé Morin téing lémbu agu mberes nai oné sanggéd pandé agu curups ata di’an.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran