Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

Lorong Koe Benta Latang Te Gori Keturu

1Oné ranga de Mori Keraéng agu hi Kristus Yésus ata kudut beté-bicar ata mosé agu ata mata, aku pedé mai wa-mai nain tu’ung oné hau, latang te mai Diha agu latang te Adak Diha.

2Keréba ga reweng de Mori Keraéng, jengkek koém, ot di’a ko toé di’a leson si’ang muing apa ata salan, ris agu toing di’a-di’a ali do lembak oné toing.

3Ai te cai leson, ata toé ngancéng tiba toing di’a, maik isé te impung taungs sanggéd guru lorong ngoéngd latang te pandé nisang dengé de tilud.

4Isé tadu tilud te sengét toing molor, maik wuka tilud te sengét tombo turuk.

5Maik hau, kuasa koé wekim oné sanggén cao-ca, ta’ong ga oné susa, ngoh ga te wéro Keréba Di’a agu paka pandé tu’u-tu’ung gori keturum hitu!

6Latang te aku weli ga, polig pu’ung bowon darag latang te takung, agu leso mata daku ruis gi.

7Aku poli pandé cemol sandi ata di’an, poli cai oné ranti turung cemoln agu poli tinu imbig.

8Te ho’on poli ambi latang te aku songkok molor hitut kudut tabing oné akuy le Mori, Adak ata agil, du cemoln lino, toé hanang latang te aku kanang, maik latang te sanggén ata situt nuk mai Diha, du cemoln lino.

Pedé Turung Cemoln

9Gélang koéh maim te cumang aku,

10ai hi Demas céwé momang lino ho’oy wiga legong akuy. Hia poli ngo oné Tésalonikan. Hi Kréskés poli ngo oné Galatian agu hi Titus ngo oné Dalmatiay.

11Hanang hi Lukas ata ka’éng agu akuy. Curu koé hi Markus agu dadé hia nggere-cé’é, ai gori keturu diha jarin latang te aku.

12Hi Tikhikus poli jera laku ngo oné Éfésus.

13Émé mai cé’é hau, ba agu juba ata na’a daku oné Troas, oné mbaru di Karpus agu sanggéd kitab daku, céwén kéta siot pandé oné-mai luitd.

14Hi Aléksandér, hiot tukang pépék tembaga hitu, poli do pandé da’at agu akun. Manga kali lékon le Mori lorong agu pandén hitu.

15Poro hau kolé sasa-nga’i koéh agu hia, ai hia léwang toing ditéy.

16Du kambé weki rug laring cain, toé kéta manga cengatan ata campé aku. Sanggéd taung isé ledong akus – nahé ba weki disé hitu néka kélo-balé oné isés-

17Du hitu Mori poli loréng aku agu pandé mberes aku, kudut ali létang témba daku, Keréba Di’a hitu, wéro di’a-di’ay, agu sanggén ata toé Yahudi dengé taungs. Ali hitu, aku lego oné-mai mu’u de singa.

18Morin te lego aku oné-mai sanggéd pandé da’at. Hia te pandé selamak aku, wiga aku ngo oné Adak Diha éta Surga. Latang te Hia mengit tédéng lén! Amén.

Tabé

19Tabé latang te hi Priska agu hi Akwila agu latang te sanggéd haé kilo di Onésiforus.

20Hi Érastus ka’éng oné Korintus agu hi Trofimus legong kaut laku lari betin oné Milétus.

21Gélang koé cé’ém, bolon cekeng cés. Tabé oné-mai hi Ebulus, hi Pudés, hi Linus, hi Klaudia agu sanggéd asé-ka’é.

22Morin loréng nai de méuy. Tabing Diha loréng méuy!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran