Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Yohanes 1 >> 

Tabé

1Oné-mai aku, tu’a de weki serani latangt Endé ata poli pilén le Mori Keraéng agu latangt sanggéd anakn ata momang tu’ung laku. Toé hanang aku ata momang méu, maik sanggéd isét poli imbi Mori Keraéng kolé momang méus.

2Ai Mori Keraéng hitu poli nai ca anggit agu itén agu te loréng ité tédéng lén.

3Widang nggeluk, tabing agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng Ema, agu oné-mai hi Yésus Kristus AnakN, loréng ité oné imbi agu momang.

Metek Oné Toing Di Kristus

4Nisang kéta nai daku, ai dumpu laku mangas iwod anakm ata mosé lorong ngoéng agu perénta ata poli tibad lité oné-mai Mori Keraéng Ema.

5Te ho’on Endé ga, tegi kéta tu’ung laku kudut sanggéd taung ité paka momang tau. Toé perénta weru ho’ot tegi daku, maik perénta danong main du pu’ungn imbi dité.

6Ho’oy betuan momang hitu: ngong ité paka mosé lorong perénta de Mori Keraéng. Agu betuan perénta hitu, ngong méu paka momang tau oné mosés, ného ata poli dengén le méu du pu’ungn imbis.

7Do tuad ata nggopét agu ngo oné temu tana linos. Ata nggopét situ toé imbi te hi Yésus Kristus poli wa’un oné lino ba tara de manusia. Hitus dé ata bali di Kristus te pandé wéléng ata.

8Jerék koém, boto rowaks sanggéd rébok dami latangt méu. Mping koém kudut tiba le méu lahé ata jepek oné-mai Mori Keraéng.

9Ata siot toé cau tu’ung toing di Kristus agu wéléng oné-mai toing situ, hia hitu toé patun te ciri anak de Mori Keraéng. Maik céing kaut ata cau tu’ung sanggéd toing situ, hia patun te ciri anak de Mori Keraéng Ema agu Anak.

10Émé manga ata mai cumang méu agu toé ba keréba ho’o, néka tabé agu néka tiba le méu oné mbarus.

11Ai céing kaut ata tabé hia hitu, hia kolé lut pandé da’at.

Cemoln

12Alim po dod ngoéng daku te tombo agu méu, maik ogok te tulis molé, ai bengkes kig aku te ngo la’at méu kudut tombo dungka, wiga besikn cembes nai dité.

13Tabé latang te hau oné-mai sanggéd anak de asé-ka’ém ata poli kolé piléd le Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran